Skip to main content
Category

Зборник 2

Зорица Милкова: Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите визуелни, аудио и видео изданија и материјали во воспитно – образовниот процес

Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите визуелни, аудио и видео изданија и материјали во воспитно – образовниот процес   „Наставникот треба да го гради својот час, како што…

Read More

Лила Арсова: Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите визуелни, аудио изданија и материјали во воспитно-образовниот процес

Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите визуелни, аудио изданија и материјали во воспитно-образовниот процес     Децата од својата најрана возраст  најдобро учат преку играта. Играта е природен…

Read More

Јадранка Клисарова: Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите визуелни, аудио и видео изданија и материјали во воспитно образовниот процес

  Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите визуелни, аудио и видео изданија и материјали во воспитно образовниот процес     Резиме: Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и…

Read More

Власта Н. Ценић: Улога и значај часописа у васпитно-образовном процесу

Власта Н. Ценић: Улога и значај часописа у васпитно-образовном процесу   Поздрав драги пријатели од Македонија. Ви посакувам среќна и успешна нова година. Поздрав од Србија. Као и сваки песник,…

Read More

Марија Ршумовић: Улога друштвених мрежа у промоцији дефектологије

Улога друштвених мрежа у промоцији дефектологије       Савремено доба донело је многе промене када говоримо о начинима промоције научних дела, различних иницијатива, литературе и слично. У ери када…

Read More

Елизабета Јанева: Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите визуелни, аудио и видео изданија и материјали во воспитно-образовниот процес

Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите визуелни, аудио и видео изданија и материјали во воспитно-образовниот процес   Апстракт: Овој напишан текст ќе послужи одблиску да се претстави значењето…

Read More

Весна Бошковска: Улогата и значењето на сликовниците, прирачниците, визуелните помагала и аудио и видео средствата

Улогата и значењето  на сликовниците, прирачниците,  визуелните помагала и аудио и видео средствата    Образованието зависи од квалитетно изработените наставни програми, добро едуцираниот наставен кадар и соодветните просторни услови, вклучувајќи ги тука…

Read More

Ленче Китанова: Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите визуелни, аудио и видео изданија и материјали во воспитно-образовниот процес

Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите визуелни, аудио и видео изданија и материјали во воспитно-образовниот процес  Јас тргнувајќи од моето детство (пред  околу пет децении) кога сите ние како…

Read More