Skip to main content
Category

Проекти

ПОСЕБНОСТА И СПОСОБНОСТА НА ИНДИВИДУИТЕ

ПОСЕБНОСТА И СПОСОБНОСТА НА ИНДИВИДУИТЕ   Секоја индивидуа е личност. Како и растенијата - има право да расне, да се развива, негува, напредува и усовршува. Секој поединец е дел од…
Read More

ПРЕЗЕМЕНИ МЕРКИ И ПОДОБРУВАЊА ВО УЧИЛИШТАТА

ПРЕЗЕМЕНИ МЕРКИ И ПОДОБРУВАЊА ВО УЧИЛИШТАТА   Прилагодување на пристапните комуникациски патеки и рампи Прилагодување на методите за работа со учениците со посебни потреби Прилагодувавање на материјалите за работа Обезбедување…
Read More

НАЈГОЛЕМИ ПОТЕШКОТИИ ПРИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ИНКЛУЗИЈАТА

НАЈГОЛЕМИ ПОТЕШКОТИИ ПРИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ИНКЛУЗИЈАТА   Големиот број ученици во одделението Недоволната обученост и нестручноста на наставниците поради неблаговремената и недоволна едукација Немотивираноста и предрасудите на наставниците Недостигот од…
Read More

НАДМИНУВАЊЕ НА ПОСТОЕЧКИТЕ ПРОБЛЕМИ ВО УЧИЛИШТАТА

НАДМИНУВАЊЕ НА ПОСТОЕЧКИТЕ ПРОБЛЕМИ ВО УЧИЛИШТАТА   Намалување на бројот на учениците во одделението Обезбедување финансиски и технички услови за реализација на инклузивното образование Вклучување стручни лица за работа во…
Read More

ПРИЛАГОДУВАЊЕТО НА УЧИЛИШТАТА

ПРИЛАГОДУВАЊЕТО НА УЧИЛИШТАТА   Во процесот на инклузијата училиштата треба да се прилагодат, приспособат и оспособат за учениците со посебни потреби. Тоа подразбира темелни и суштински промени во организацијата и…
Read More

ПРОБЛЕМИ И ПОТЕШКОТИИ ВО УЧИЛИШТАТА

ПРОБЛЕМИ И ПОТЕШКОТИИ ВО УЧИЛИШТАТА Предрасуди и отпор на вработените Неподготвеност и незнаење за работа со учениците со посебни потреби Немотивираност за работат со учениците со посебни потреби Нерасполагање со…
Read More

ИЗРАБОТКА НА ИНДИВИДУАЛНИОТ ОБРАЗОВЕН ПЛАН (ИОП)

ИЗРАБОТКА НА ИНДИВИДУАЛНИОТ ОБРАЗОВЕН ПЛАН (ИОП) Овој план се изработува за учениците на кои им е потребна дополнителна поддршка во образованието Образовно-воспитната установа ги отстранува физичките, но и комуникациски бариери…
Read More

ПРВИ И НЕОПХОДНИ ЧЕКОРИ ВО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈАТА

ПРВИ И НЕОПХОДНИ ЧЕКОРИ ВО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈАТА Најпрвин треба да се соберат сите потребни информации за секој ученик поодделно Изработка на образовен и педагошки план за ученикот Определување на подрачјата за…
Read More

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА НА УЧЕЊЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ ВЕШТИНИ Вклучување на учениците во групата Начини и грижа да го прифатат учениците и родителите на другите деца Вклучување во самостојна работа на ученикот Зголемување…
Read More