Category

Проекти

Библиотечната и издавачката дејност – факти и визии

Научниот собир на тема Библиотечната и издавачката дејност – факти и визии, замислен е и ќе се оствари како трибина и дебата за најгорливите, најактуелните и најсовремените процеси, движења и…

Прочитај повеќе

Филмот во Република Македонија денес – предизвици и перспективи

На научниот собир ќе присуствуваат и учествуваат истакнати научници и стручњаци од регионов, чии што трудови потоа ќе бидат објавени во заедничка книга – Збoрник. Институтот за наука, алтернатива, култура…

Прочитај повеќе

Театарот во Република Македонија во Дваесет и првиот век – искуства и резултати

Дека нешто мошне сериозно и значајно се случува на полето на театарската уметност во Република Македонија потврда и доказ се големиот број на театри, претстави и фестивали, но и гостувањата,…

Прочитај повеќе

Kнижевноста за деца и млади во науката и наставата – помеѓу теоријата и практиката

Потребата од организирање научен собир посветен на книжевноста за деца и млади е дамнешна и иманентна. Таа потреба е се уште горлива и актуелна со оглед на застарените модели на…

Прочитај повеќе