Skip to main content

ЗА НАС

Институтот за наука, алтернатива, култура и уметност постои веќе неколку години и веќе има успешно реализирано повеќе проекти. Одржани се над десет работилници со воспитувачи од градинките и наставници од основните училишта. Сите учесници добија сертификати за успешно завршени работилници, а предавачи беа истакнати универзитетски професори и други истакнати научници и стручњаци. Институтот реализираше неколку научни собири, а паралелно и истовремено се работи и на двата проекта: Литературата за деца и млади и Инклузијата на лицата со посебни потреби. Исто така, беа подготвени и завршени и неколку анкети за културата, уметноста, читањето и други и слични современи и актуелни теми кај нас.

ПРОЕКТИ

Проекти

Виктор Радун: Трансхуманизам

Виктор Радун   Трансхуманизам: Иднина без луѓе   Објава на Натчовекот и заговор на трансхуманизмот…
Проекти

Библиотечната и издавачката дејност – факти и визии

Научниот собир на тема Библиотечната и издавачката дејност - факти и визии, замислен е и…
Проекти
Филмот во Република Македонија денес – предизвици и перспективи
Проекти
Театарот во Република Македонија во Дваесет и првиот век – искуства и резултати

НОВОСТИ

Новости

СПОГОДБА ЗА СОРАБОТКА

Новости

СПОГОДБА ЗА СОРАБОТКА

Новости
Два нови проекта
Новости
Формирана е Македонска секција на Светската асоцијација на театарските критичари (AICT)
Новости
Научни собири

РАБОТИЛНИЦИ

ИЗДАНИЈА