Издавачката куќа Феникс – Скопје (ул.Костурски херои бр.35, тел. 3238036, е-маил: feniksmk@hotmail.com) е издавач на следниве стручни и научни книги:

1. Проф.д-р Мишо Нетков: Мултикултурата во националните електронски медиуми на Балканот (1989-2008) 200 ден.
2. Проф.д-р Владо Тимовски: Образованието и религијата – 200 ден.
3. Проф.д-р Мито Спасевски: Народно творештво за деца – 200 ден.
4. Проф.д-р Виолета Мартиновска: Книжевен континуитет – 200 ден.
5. Проф.д-р Васил Тоциновски: Книжевна литургија – 200 ден.
6. Проф.д-р Стана Смиљковиќ: Прозното и поетското творештво за деца на Славко Јаневски – 200 ден.
7. Проф.д-р Луси Караниколова: Детаљот во Ана Карењина и Пиреј – 200 ден.
8. Проф.д-р Луси Караниколова: Описот во прозата – 300 ден.
9. М-р Ели Танасковска: Културата и електронските медиуми – 200 ден.
10. Ирина В. Силујанова: Биоетиката во Русија: вредности и закони – 250 ден.
11. Сотир Стефан Опетчески: Вистината е во букетот цвеќе – за химната Денес над Македонија – 200 ден.
12. Раино Малнес и Кнут Мидгард: Политичка филозофија – 200 ден.
13. Аница Ѓорѓиевска: Вечноста на Битола – 100 ден.
14. Проф.м-р Лилјана Котевска Плевнеш: Култот на Св, Јован Крстител во духовната и народната традиција во Македонија – 100 ден.
15. М-р Симона Ковалаковски: Афирматори на културата – 100 ден.
16. Проф.д-р Лидија Наумовска: Култура во организациско однесување – 150 ден.
17. Проф.д-р Христо Петрески: Методологија на научно-истражувачка работа – 100 ден.
18. Проф.д-р Христо Петрески: Традиционално и електронско издаваштво – 100 ден.
19. Проф.д-р Благица Петковска: Македонски ерминии – 300 ден.
20. Проф.д-р Благица Петковска: Речник на македонски ерминии – 100 ден.
21. Проф.д-р Мито Спасевски: Детскиот тематски свет на Ацо Караманов – 100 ден.
22. М-р Ана Петреска: Вработувањето на лицата со посебни потреби во Република Македонија – 100 ден.
23. Академик Радован Павловски: Поетиката на походот на Алаксандар Македонски во цивилизациите – 100 ден.
24. Проф.д-р Христо Петрески: Авторска бајка – компаративна анализа – 150 ден.
25. Избор од најновата македонскја поезија за деца и млади: Нови штурци – 100 ден.
26. Антологија на најсовремена македонска поезија за деца и млади: Тоа сум јас – 100 ден.
27. Антологија на младата македонска авангардсна поезија: Триесет и осум современи автори – 100 ден.
28. Антологија на македонски авторски бајки: Десет нови и необјавени бајки – 100 ден.
29. Нова европска проза: Седум автори – 100 ден.
30. Избор: Романска поезија – 100 ден.
31. Елитна и масовна култура – 100 ден.
32. Антологија на драмски текстови за деца и млади: Тринаесет нови и необјавени пиеси – 100 ден.
33. Наташа и Петко Дабески: Антологија на јапонската хаику поезија – 200 ден.
34. Проф.д-р Христо Петрески: Ликовната уметност е она што (не) се гледа
35. Магијата на филмот – 100 ден.
36. Родот и културата: Вкалапувања – 100 ден.
37. Проф.д-р Христо Петрески: Театарот како имагинарен остров – 100 ден.
38. Проф.д-р Христо Петрески: Културолошки разгледби – 100 ден.
39. Јиди Мајиа: Во име на земјата и животот  – 150 ден.
40. Квал, Мелбие, Траној: Политика и демократија – 150 ден.
41. Мелдхеим, Лилејорд, Солвберг: Спектар – 150 ден.

НАПОМЕНА: Во цената не е пресметан ДДВ од 5%.