Skip to main content
Category

Зборник 1

Јадранка Клисарова: Воспитувањето и образованието на децата со посебни потреби – можности, програми и перспективи

Воспитувањето и образованието на децата со посебни потреби – можности, програми и перспективи   Резиме: Конвенцијата за правата на децата терминот „дете со посебни потреби“ е дефиниран на следниот начин:…

Read More

Весна Бошковска: Воспитувањето и образованието на децата со посебни образовни потреби

Воспитувањето и образованието на децата со посебни образовни потреби       Наставниците играат најважна улога во обезбедувањето на квалитетно образование за сите деца. Насекаде во светот, наставниците велат: Учениците…

Read More

Ленче Китанова: Воспитувањето и образованието на децата со посебни потреби – можности, програми и перспективи

Воспитувањето и образованието на децата со посебни         потреби – можности, програми и перспективи    За децата со посебни потреби во денешно време сé повеќе се зборува и тоа сé…

Read More

Елизабета Јанева: Воспитувањето и образованието на децата со посебни потреби – можности, програми и перспективи

Воспитувањето и образованието на децата со посебни потреби – можности, програми и перспективи   Апстракт. Во овој текст ќе се обидам да ги опишам можностите што ги нуди  воспитувањето и…

Read More

Зорица Милкова: Воспитувањето и образованието на децата со посебни потреби – можности, програми и перспективи

Воспитувањето и образованието на децата со посебни потреби – можности, програми и перспективи   Ќе започнам со извадок од Конвенцијата за правата на децта: Член 23 „Државите членки признаваат дека…

Read More

Снежана Алексић Станојловић: Васпитање и образовање деце са посебним потребама – могућности, програми и перспективе

Васпитање и образовање деце са посебним потребама – могућности, програми и перспективе     Вековима свеприсутне теме и методолошке недоумице оних који раде са децом, односе се на континуирану преиспитаност…

Read More

Ленче Јанева: Воспитувањето и образованието на децата со посебни потреби – можности, програми и перспективи

Воспитувањето и образованието на децата со посебни потреби -можности, програми                  и перспективи                         Апстракт: Наставникот не го наметнува своето мислење и своето решение, тој мора да биде отворен за…

Read More

Латинка Златна: Възпитанието и образованието на деца със специални нужди – възможности, програми и перспективи

Възпитанието и образованието на деца със специални нужди – възможности, програми и перспективи   В България промениха Закона за образованието и обединиха всички деца, с цел децата със специални нужди…

Read More