Skip to main content
Category

Зборник 1

Аида Петровска: Колку сме подготвени за инклузија во основните училишта

Колку сме подготвени за инклузија во основните училишта     Апстракт : Трудот укажува на потребата од додатна едукација  на наставниците од областа на развојни пореметувања кај децата за да…
Read More

Ана Петреска: Детето во македонскиот современ расказ – најнова литературна продукција

Детето во македонскиот современ расказ - најнова литературна продукција   Апстракт: Кон крајот на Дваесеттиот и почетокот на Дваесет и првиот век и во Република Македонија се појавуваат раскази за…
Read More

Данче Костовска-Јакимовска: Воспитувањето и образованието на децата со посебни потреби

Воспитувањето и образованието на децата со посебни потреби   Секое дете има право да има еднакви можности во својот развој. Денес, во современиот свет се тргнува од ова право и…
Read More

Марија Стојановска: Воспитувањето и образованието на децата со посебни потреби – можности, програми и перспективи

Воспитувањето и образованието на децата со посебни потреби- можности, програми и перспективи   Инклузијата во образованието претставува процес на меѓусебно уважување на различноста на секој ученик и на неговите потреби,…
Read More