Skip to main content

ПРВИ И НЕОПХОДНИ ЧЕКОРИ ВО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈАТА

  1. Најпрвин треба да се соберат сите потребни информации за секој ученик поодделно
  2. Изработка на образовен и педагошки план за ученикот
  3. Определување на подрачјата за дополнителна поддршка на учениците
  4. Планирање на мерките и начините за индивидуализација
  5. Прилагодување на просторот и условите за одвивање на активностите
  6. Прилагодување на методите за работа, наставните средства и помагала и дидактичките материјали
  7. Воведување нови содржини и начини на поставување на задачите и прашањата
  8. Следење на брзината и темпото на совладување и напредување
  9. Следење на начините за усвојување на содржините и проверка на знаењата
  10. Организирање на учењето и поставување правила на однесување и комуникација со и на ученикот