Skip to main content

Saša Delić

 

Rođen sam 25. januara 1976. godine u Tuzli. Osnovnu školu sam završio u Tuzli, a zatim i gimnaziju „Meša Selimović“, takođe, u Tuzli. Obje škole sam završio odličnim uspjehom.

Školske 1998/1999 godine sam upisao Defektološki fakultet (sada Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet). 31. januara 2003. godine na Katedri za oligofrenologiju Defektološkog fakulteta sam odbranio diplomski rad i time stekao pravo na stručni naziv-diplomirani defektolog-oligofrenolog. U toku studija sam ostvario natprosječan uspjeh. Dobitnik sam Srebrene plakete Univerziteta u Tuzli i to školske 2000/2001 i 2001/2002 godine.

Po završetku studija upisao sam postdiplomski studij na matičnom fakultetu, područje Oligofrenologija.

 1. novembra 2008. godine odbranio sam magistarski rad pod naslovom „Profesionalna opterećenost zaposlenika u ustanovama za osobe sa mentalnom retardacijom“ i time stekao pravo na naučni stepen magistra društvenih nauka iz područja oligofrenologije. Odlukom Senata Univerziteta u Tuzli br. 03-1743-13.3/09 od 25.3.2009. godine izabran sam u saradničko zvanje viši asistent za užu naučnu oblast „Mentalna retardacija“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu bez zasnivanja radnog odnosa za vrijeme od pet godina.
 2. septembra 2016. godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu sam odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom „Sindrom profesionalnog sagorevanja kod stručnjaka koji rade u uslovima inkluzije osoba sa intelektualnom ometenošću u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji“ i time stekao pravo na naučni stepen doktora defektoloških nauka.

Od 1. septembra 2003. godine do 6. februara 2006. godine sam radio u Osnovnoj specijalnoj školi u Zenici, a od 7. februara 2006. godine i danas radim u Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli (odgajatelj u internatu Zavoda, nastavnik defektolog u razrednoj nastavi, nastavnik defektolog u predmetnoj nastavi, nastavnik defektolog u produženom stručnom defektološkom tretmanu za osobe sa autizmom, nastavnik defektolog u grupi učenika sa umjerenom i težom intelektualnom ometenošću i kombinovanim smetnjama). U svom radu postižem zapažene rezultate, te sam svaki puta ocjenjen ocjenom „naročito se ističe“.

 1. godine sam stekao više stručno zvanje-profesor mentor, a 2013. godine više stručno zvanje-nastavnik savjetnik. Držim ogledne časove studentima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, te kao profesor mentor, sada nastavnik savjetnik, pomažem pripravnicima u procesu njihovog osposobljavanja za samostalni vaspitno-obrazovni rad.

Učesnik sam mnogih naučno-stručnih skupova, kako domaćeg, tako i međunarodnog karaktera, te organizator i učesnik okruglih stolova koji se tiču problematike osoba sa smetnjama u razvoju. Autor i koautor sam većeg broja naučnih i stručnih radova koje sam izlagao na pomenutim skupovima. Takođe, učestvujem u projektima nevladinih organizacija koji su od značaja za obrazovanje osoba sa smetnjama u razvoju generalno.

Učestvovao sam i u izradi CD-a pod nazivom „ABC igra“, u izradi brošure u kojoj su predočena iskustva proistekla iz neposrednog rada sa osobama sa smetnjama u razvoju, tačnije, sa osobama sa intelektualnom ometenošću, te u izradi časopisa pod naslovom „Školske priče“. Zamjenik sam glavnog i odgovornog urednika pomenutog časopisa, kao i član Redakcijskog odbora. Bio sam član Redakcijskog odbora i časopisa „Osmjeh plus“. Koautor sam i vježbanke „Zabavna školica“ i „Zabavna školica 2“. Takođe, bio sam član Naučnog i Organizacionog odbora Publikacije projekta „Naučno-istraživački kamp za mlade 2016.“, a bio sam i koordinator istoimenog projekta ispred ustanove u kojoj sam zaposlen.

Član sam Prvostepene stručne komisije za procjenu sposobnosti i određivanje podrške djeci i mladima sa posebnim potrebama. Rješenjem br. 10/1-34-004888/11 imenovan sam za člana Komisije za polaganje stručnog ispita za stručna zvanja edukator-rehabilitator i defektolog-oligofrenolog. Rješenjem br.10/1-05-6237-2/11 od 25.4. 2011. godine imenovan sam za člana Komisije za izradu nastavnih planova i programa za specijalni odgoj i obrazovanje po koncepciji devetogodišnjeg osnovnog odgoja i obrazovanja. Učestvovao sam u radu na izmjenama i dopunama Programa osnovnog odgoja i obrazovanja učenika sa autističnim poremećajima, kao i na izradi Selektivnog programa za rad preko raspusta sa autističnim učenicima i izradi Programa produženog stručnog defektološkog tretmana za autistične učenike.

Saradnik sam Biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske. Član sam Društva defektologa Vojvodine i Udruženja balkanskih umetnika. Pišem poeziju. Neke pjesme su mi već objavljene u zajedničkim zbornicima pjesama i u online časopisima. Dobitnik sam nagrade za pjesmu iz oblasti obrazovanja, vaspitanja, nauke, umjetnosti, kulture i sporta na međunarodnom konkursu „ U čast učitelju“, a u povodu Dana učitelja.

Sertifikovani sam nastavnik građanskog obrazovanja u srednjim školama. Trener sam Osnova demokratije, Projekta građanin, Kulture sjećanja (Sjećanje u pokretu) i Karl Popper policy debatnog formata. Učestvovao sam na Ljetnoj školi demokratije u Brčkom u ulozi trenera više puta kao i u projektu Nansen dijalog centra iz Sarajeva “Moj ustav za sve” u okviru kojeg sam vodio sekciju pod istim nazivom u ustanovi u kojoj radim. Koordinirao sam projektom „Dijalog sa svrhom promicanja inkluzije učenika sa intelektualnim teškoćama“ u pkviru ETOS inicijative. Dobitnik sam Nagrade za inovativne nastavnike u kategoriji stručni saradnici na svim nivoima obrazovanja u 2020. godini. Bavim se društveno-korisnim radom. Živim u Lukavcu.

Dr sci. Saša Delić,

doktor defektoloških nauka

BIBLIOGRAFIJA

Objavljeni radovi u časopisima:

 1. Delić, S. (2010): Uticaj nekih uslova rada zaposlenika ustanova za osobe sa mentalnom retardacijom na pojavu burnout sindroma, Didaktički putokazi, br. 54, Pedagoški zavod i Pedagoški fakultet u Zenici, 43-50.
 2. Delić, S. (2010): Uticaj dobi i spola zaposlenika ustanova za osobe sa mentalnom retardacijom na pojavu burnout sindroma, Naša škola, br. 54/224, Sarajevo, 55-68.
 3. Delić, S. (2010): Prevencija ovisnosti kod maloljetnika, Školske priče, 1, Tuzla, 19-22.
 4. Delić, S. (2011): Kvalitet života i zdravlje roditelja djece sa posebnim potrebama sa akcentom na autizam, Školske priče, 2, Tuzla, 12-14.
 5. Delić, S., Zilić, F. (2013): Uticaj lokacije škole na emocionalnu prilagođenost djece osnovnoškolskog uzrasta, Naša škola, br. 64/234, Sarajevo, 41-48.
 6. Delić, S. (2013): Senzorna integracija, Školske priče, 3, Tuzla, 13-15.
 7. Delić, S., Zilić, F. (2013): Utjecaj spola i starosne dobi na emocionalnu prilagođenost djece osnovnoškolskog uzrasta, Časopis za NAUKU-ISTRAŽIVANJE-RAZVOJ, br. 4, Internacionalni univerzitet Brčko distrikt BiH, Brčko, 184-192.
 8. Delić, S. (2014): Uticaj dužine rada na zastupljenost depresije kod defektologa u ustanovama za osobe sa intelektualnom ometenošću, Naša škola, br. 67/237, Sarajevo, 71-77.
 9. Delić, S., Imširagić, A., Imširagić, A. (2014): Broj vlastite djece kao prediktor zastupljenosti depresije kod defektologa u ustanovama za vaspitanje, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa intelektualnom ometenošću, Didaktički putokazi, Zenica, 9-11.
 10. Terzić, R., Tulumović, Š., Hadžić, S., Delić, S. (2013): Pregled dosadašnjih istraživanja u svijetu o fragilnom X-sindromu, Defektologija, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, Vol.19, 2, 69-77.
 11. Imširagić, A., Delić, S., Imširagić, A. (2014). Utjecaj medija i kompjuterskih igrica na razvoj djece oštećenog sluha, Metodički obzori, Pula, Vol. 9, 2, No.20 , 76-86.
 12. Delić, S., Bakić, S., Bakić, S. (2017). Uticaj strukture porodice učenika osnovne škole na njihov uspjeh. DHS–DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, God. II, br. 3., 239-252.
 13. Delić, S. (2020). Prevencija profesionalnog sagorijevanja, Školske priče, 9, Tuzla, 37-38.

Objavljeni radovi u zbornicima radova:

 1. Muratović, D., Mandžukić, S., Delić, S. (2009): Ostvarenost pretpostavki inkluzije u redovnim osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona, Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici, VII/2009, 373-378.
 2. Delić, S. (2010): Uticaj tipa ustanova za osobe sa mentalnom retardacijom na pojavu burnout sindroma kod zaposlenika, Zbornik radova, Međunarodna naučno-stručna konferencija, Unapređenje kvalitete života djece i mladih, Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, 357-365.
 3. Delić, S., Imširagić, A. (2014): Attitudes and awareness of hearing impaired students towards the spread of violence, Education and rehabilitation of adult persons with disabilities, Thematic collection of international importance, University of East Sarajevo, Faculty of Medicine and University of Belgrade, Faculty of special education and rehabilitation, Foča, 303-310.
 4. Delić, S. (2015). Reklame kao oblik medijskog nasilja i njihov uticaj na djecu. U: Bogovac Dragana (ur.) Zbornik IV naučno stručne konferencije BAPTA „Saradnja sa porodicom u doba savremene komunikacije“. Ohrid: Balkanski savez udruženja vaspitača.
 5. Delić, S. (2016). Povezanost profesionalne opterećenosti i pedagoško-psiholoških kompetencija prosvetnih radnika koji rade u uslovima inkluzije osoba sa intelektualnom ometenošću”. U: Potić, S., Golubović, Š., Šćepanović, M. (ur.). Tematski zbornik radova međunarodnog značaja “Inkluzivna teorija i praksa” (str. 197-203). Društvo defektologa Vojvodine, Novi Sad, Republika Srbija, ISBN: 978-86-80326-02-3.
 6. Delić, S. (2017). Povezanost sindroma sagorijevanja stručnjaka koji rade u uslovima inkluzije osoba sa intelektualnom ometenošću i njihove reakcije na profesionalni stres. U: Šćepanović, M. (ur.). Zbornik radova Međunarodne konferencije „Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom: značaj i programi podrške“. Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine, 73-80.
 7. Delić. S. (2017). Darovitost-školski izazov. U: Šćepanović, M. (ur.) Tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Novi Sad: Mensa Srbije, 132-138.
 8. Delić, S., Mahmutović, A. (2019). Daroviti i zahtjevi rada sa njima. U: Petrović, V. (ur.) Savremena nastava-stručna knjiga iz oblasti obrazovanja. Golubovci/Podgorica: NVO “Oaza znanja”, 11-17.
 9. Delić, S., Mahmutović, A. (2019). The gifted and requirements for working with them/Daroviti i preporuke za rad sa njima. U: Šćepanović, M. (ur.). Exceptional children: education and treatment/Izuzetna deca: obrazovanje i tretman. Vol.1, No. 1, ISSN (Online) 2683-3603. Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine, 99-105.
 10. Delić, S. (2019). Sindrom profesionalnog sagorijevanja kod defektologa/Professional combustion syndrome in defectologists. U: Šćepanović, M. (ur.). Exceptional children:education and treatment/Izuzetna deca: obrazovanje i tretman. Vol.1, No. 1, ISSN (Online) 2683-3603. Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine, 106-116.

Objavljeni sažeci:

 1. Mandžukić, S., Delić, S., Muratović, D. (2008): Pozicija, mogućnosti i pravci transformacije Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u inkluzivnom modelu edukacije i rehabilitacije, Knjiga sažetaka, I Naučna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem, Istraživanja i inovacije u edukaciji i rehabilitaciji, Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 10-11.
 2. Delić, S., Mandžukić, S. (2010): Funkcionalni status djeteta nakon povratka iz inkluzivnog odjeljenja u specijalizovanu ustanovu, Knjiga sažetaka, III Međunarodni naučno-stručni skup, Edukacija nastavnika za budućnost, Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, 69.
 3. Delić, S. (2012): Uticaj karakteristika zaposlenika ustanova za osobe sa intlektualnom ometenošću na pojavu sindroma profesionalnog sagorevanja, Zbornik rezimea, I stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem, Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju, Šabac, 147-148.
 4. Delić, S., Imširagić, A. (2013): Uticaj dobi i spola defektologa u specijalizovanim ustanovama za osobe sa intelektualnom ometenošću na zastupljenost depresije, Zbornik rezimea, II stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem, Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju, Šabac, 17.
 5. Imširagić, A., Delić, S. (2013): Učestalost vršnjačkog nasilja među učenicima sa posebnim potrebama, Zbornik rezimea, II stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem, Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju, Šabac, 33-34.
 6. Delić, S. (2013): Uticaj bračnog statusa defektologa u specijalizovanim ustanovama za osobe sa intelektualnom ometenošću na zastupljenost depresije, Zbornik rezimea, Stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem, Savremeni defektološki rad, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 33.
 7. Imširagić, A., Delić, S. (2014): Stavovi roditelja djece sa posebnim potrebama o učestalosti vršnjačkog nasilja, Zbornik sažetaka, Naučno-stručni skup, Treći sarajevski dani psihologije, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu i Društvo psihologa u FBiH, 24-25.
 8. Delić, S., Imširagić, A. (2014): Povezanost nivoa depresije kod defektologa koji rade u specijalizovanim ustanovama za osobe sa intelektualnom ometenošću i mjesta njihovog rada, Zbornik rezimea, Konferencija sa međunarodnim učešćem, Defektološki rad sa djecom na ranom uzrastu-prevencija, (re)habilitacija i socijalna integracija, Novi Sad, 24.
 9. Imširagić, A., Delić, S. (2014): Učestalost pojavnih oblika doživljenog nasilja među djecom sa posebnim potrebama u odnosu na vrstu ometenosti, Zbornik rezimea, Konferencija sa međunarodnim učešćem, Defektološki rad sa djecom na ranom uzrastu-prevencija, (re)habilitacija i socijalna integracija, Novi Sad, 43.
 10. Delić, S. (2014): Primjena računara u nastavi građanskog obrazovanja, Zbornik rezimea, Konferencija „IKT u nastavi“, Novi Sad.
 11. Delić, S. (2015). Profesionalna etika defektologa-oligofrenologa u Bosni i Hercegovini-stanje i perspektiva. U: Zbornik sažetaka. Konferencija sa međunarodnim učešćem „Korektivni defektološki rad“, 28.
 12. Delić, S., Milačić Vidojević, M. (2015). Odnos profesionalnog sagorevanja i strategija prevladavanja profesionalnog stresa kod stručnjaka koji rade u uslovima inkluzije učenika sa intelektualnom ometenošću. U: Zbornik rezimea IV stručno-naučnog skupa sa međunarodnim učešćem „Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju“, 23.
 13. Delić, S., Bakić, S., Bakić, S. (2017). Uticaj strukture porodice učenika osnovne škole na njihov uspjeh. Knjiga sažetaka Prve naučne konferencije „Savremeni izazovi i perspektive društvenih i humanističkih studija“, Tuzla: Filozofski fakultet, 203.

Dr sci. Saša Delić, dipl. defektolog-oligofrenolog, doktor defektoloških nauka

 1. Alekse Šantića 6

75300 Lukavac

tel. 035 553 871 062 198 368 061 581 670