Skip to main content
Category

Зборници

Снежана Алексић Станојловић: Васпитање и образовање деце са посебним потребама – могућности, програми и перспективе

Васпитање и образовање деце са посебним потребама – могућности, програми и перспективе     Вековима свеприсутне теме и методолошке недоумице оних који раде са децом, односе се на континуирану преиспитаност…
Read More

Ленче Јанева: Воспитувањето и образованието на децата со посебни потреби – можности, програми и перспективи

Воспитувањето и образованието на децата со посебни потреби -можности, програми                  и перспективи                         Апстракт: Наставникот не го наметнува своето мислење и своето решение, тој мора да биде отворен за…
Read More

Латинка Златна: Възпитанието и образованието на деца със специални нужди – възможности, програми и перспективи

Възпитанието и образованието на деца със специални нужди – възможности, програми и перспективи   В България промениха Закона за образованието и обединиха всички деца, с цел децата със специални нужди…
Read More

Вања Ангелова: Воспитување и образование на деца со посебни потреби – можности, програми и перспективи. Концептизација на инклузивното образование и неговото контекстуализирање во рамките на Фондот за деца на Обединетите нации – УНИЦЕФ

Воспитување и образование на деца со посебни потреби – можности, програми и перспективи. Концептизација на инклузивното образование и неговото контекстуализирање во рамките на Фондот за деца на Обединетите нации –…
Read More