Skip to main content

Мирјана Стакић

 

Проф. др Мирјана Стакић, девојачко Грубовић, рођена 1973. године и ради као ванредни професор за ужу научну област Српски језик са методиком наставе на Педагошком факултету у Ужицу Универзитета у Крагујевцу.

Завршила је Филолошки факултет у Приштини. Магистрирала је 2002. године на Филозофском факултету у Косовској Митровици и стекла звање магистра филозофско-филолошких наука. Докторску дисертацију је одбранила 2011. године на Учитељском факултету у Ужицу и стекла звање доктора дидактичко-методичких наука.

У периоду од 2005. до 2013. године била члан је уредништва Часописа за књижевност, уметност и културу Међај (у периоду од 2009. до 2013. године уредник часописа). У периоду од 2016. до 2019. године била члан редакције Зборника радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавићу. Године 2012. била је главни и одговорни уредник Сунцокрета (годишњака посвећеног литерарном стварању деце), а 2015. године главни уредник Зборника радова Високе школе за васпитаче струковних студија у Гњилану – Бујановац.

Члан је редакције часописа Учитељ, часописа Корак библиотеке и Зборника радова Педагошког факултета у Ужицу.

Објавила је преко 100 научних радова из области српског језика, књижевности и методике наставе српског језика и књижевности, велики број акредитованих уџбеника за млађе разреде основне школе и три научне монографије.

Бави се и писањем белетристике: аутор је седам романа, две збирке приповедака, седам збирки поезије, једне антологије дечје поезије и једне радио драме. Њена поезија преведена је на више језика (руски, енглески, турски, македонски, бенгалски…), а роман Анина прича објављен у Америци и Турској.

Добитник је више књижевних награда и признања, између осталог и Meђународне награде Ана Франк за литературу за децу и омладину (Скопље, 2020), Награде за животно дело Београдског фестивала писаца „Витезово пролеће” (Београд, 2019) и Међународне награде за књижевност Rosetta World Literatura (Истанбул, 2017).

Члан је Удружења књижевника Србије од 2013. године. Редовни члан Матице српске од 2017. године.

БИБЛИОГРАФИЈА

Књиге белетристике

 • Птица ругалица (поезија). Београд: Витез, 2019.
 • Ay Dansi/ Dance, Oh Moon/ Igraj, Meseče. İstanbul: ARTSHOP, 2017.
 • Ana’nın Hikâyesi – novel. İstanbul: ARTSHOP, 2017.
 • Ana’s Stori. United States of America: Lulu Pres, Inc, 2016.
 • Ђаво који је певао о љубави (роман). Београд: Čigoja, 2016.
 • Тражи се слободна аждаја (поезија за децу). Чачак: Легенда, 2016.
 • Кисело грожђе (роман), Чачак: Легенда, треће издање 2016, друго издање 2007, прво издање 2006.
 • Анина прича (роман), Чачак: Легенда, шесто издање 2016, пето издање 2011, четврто издање 2008, треће издање 2006, друго издање 2005, прво издање 2004.
 • Царство ждралова (поезија). Београд: Просвета, 2015.
 • Лирска исклизнућа на зиду fb (кратка проза), Чачак: Легенда, 2014.
 • Домишљања: антологија дечјих песама (приређивач, сакупљач, аутор додатог текста – предговора), Чајетина: Културно спортски центар, 2013.
 • Николај (роман), Београд: Bookland, 2013.
 • Ханина кћи (роман), Чачак: Легенда, 2011.
 • Хајдучица (роман), Чачак: Легенда, треће издање 2010, друго издање 2006, прво издање 2005.
 • Изгубљене душе (роман, коауторство са Јосифом Грубовићем), Чачак: Легенда, 2008.
 • Повратак Одисеја (приповетке), Чачак: Легенда, 2007.
 • Срце (радио драма – премијерно извођење – Радио Београд, јануар 2006);
 • Самовања (поезија), Рума: Српска књига, 2004.
 • Мандрагора (поезија), Ужице: АРТ, 1999.
 • Ноћне птице (поезија), Приштина: Студентски културни центар, 1998.

Уџбеници и монографије

 1. Стакић, Мирјана (2020). Граматика : уџбеник са радном свеском : српски језик за трећи разред основне школе. Београд: БИГЗ школство. – 150 стр. [UDK 37.016:811.163.41(075.2)ISBN – 978-86-6049-620-3; COBISS.SR-ID – 13236745].
 2. Стакић, Мирјана (2019). Од гласа до реченице: граматика српског језика за други разред основне школе. Београд: БИГЗ школство. – 62 стр. [UDK 37.016:811.163.41(075.2); ISBN 978-86-6049-549-7; COBISS.SR-ID 276879116]. (Издавање и употребу овог уџбеника одобрило је Министарство просвете, науке и технолошког развоја, решењем број: 650-02-00183/2019-07 од 20. 05. 2019.)
 3. Стакић, Мирјана (2019). Латиница: уџбеник за други разред основне школе. Београд: БИГЗ школство. – 79 стр. [UDK 37.016:003.344-028.31(075.2); ISBN 978-86-6049-550-3; COBISS.SR-ID 276886796]. (Издавање и употребу овог уџбеника одобрило је Министарство просвете, науке и технолошког развоја, решењем број: 650-02-00183/2019-07 од 20. 05. 2019.)
 4. Стакић, Мирјана, Љуштановић, Јован и Рацић, Зорица (2019). Српски језик: радна свеска за други разред основне школе. Београд: БИГЗ школство. – 121 стр. [UDK 37.016:811.163.41(075.2)(076.1); ISBN 978-86-6049-551-0; COBISS.SR-ID 276884492]. (Издавање и употребу овог уџбеника одобрило је Министарство просвете, науке и технолошког развоја, решењем број: 650-02-00183/2019-07 од 20. 05. 2019.)
 5. Стакић, Мирјана (2019). Гласови српског језика (теоријско-методички аспект). Ужице: Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет, 180 стр. [UDK 811.163.41’342; 81’233-053.2; ISBN 978-86-6191-056-2; COBISS.SR-ID 276139532]. М42
 6. Стакић, М. (2018). Буквар: српски језик за први разред основне школе. Београд: БИГЗ школство. – 132 стр. [UDK 37.016:003-028.31(075.2); ISBN 978-86-6049-452-0; COBISS.SR-ID 264119052]. (Уџбеник је одобрило Министарство просвете, науке и технолошког развоја на основу решења број 650-02-00135/2018-07 од 17. 04. 2018.)
 7. Стакић, М. и Ђуровић, Д. (2018). Наставни листови уз Буквар: српски језик за први разред основне школе. Београд: БИГЗ школство. – 92 стр. [UDK 37.016:003-028.31(075.2)(076); ISBN 978-86-6049-453-7; COBISS.SR-ID 264119820]. (Уџбеник је одобрило Министарство просвете, науке и технолошког развоја на основу решења број 650-02-00135/2018-07 од 17. 04. 2018.)
 8. Стакић, М. (2018). Српски језик 1: контролне вежбе. Београд: БИГЗ школство. [UDK 37.016:811.163.41-028.31(075.2)(076); ISBN 978-86-6049-506-0; COBISS.SR-ID 267478540].
 9. Стакић, М. (2014). Методички приступ уметничкој приповеци у настави српског језика и књижевности. Лепосавић: Учитељски факултет у Лепосавићу – 377. стр. [UDK 371.3::82 82.09-32; ISBN 978-86-84143-31-2; COBISS.SR-ID 208507916]; М42
 10. Милинковић, М. и Стакић, М. (2011). Чаролија читања 6 – Читанка за шести разред основне школе, Пожега: Епоха – 196. стр. [UDK 37.016:821-82(075.2); ISBN 978-86-7866-022-1; COBISS. SR-ID 185486860] (Уџбеник је одобрен од стране министарства просвете решењем број 650-02-00566/2010-06 од 21. 09. 2010.)
 11. Стакић, М. (2002). Стручне методе у настави књижевности, Чачак: Легенда – 249. стр. [UDK 82.09 371.3:: 82; ISBN 86-83525-32-5; COBISS-ID 101340940]

Научни радови:

 1. Stakić, Mirjana, Maričić, Sanja (2020). Interdisciplinarni pristup učenju kroz projektnu nastavu u mlađim razredima osnovne škole. U: M. Volk, T. Štemberger, A. Sila i N. Kovač (ur.): Medpredmetno povezovanje: Pot do uresničevanja vzgojno-izobraževalnih ciljev (Cross-Curricular Integration: The Path to the Realisation of Educational Goals) (55–68) (16th International Conference – Aspects of Cross-Curricular Instructions; 25. 09. 2020. Koper, Univerze na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Koper). Koper: Založba Univerze na Primorskem, uvodni referat [ISBN 978-961-293-012-7; UDC 37.02(082); 37.091.3(082); COBISS.SI-ID 26446595]. M31
 2. Стакић, Мирјана (2020). Експресивност Андрићеве приповетке „У завади са светомˮ, Књижевност и језик, LXVII (1), стр. 95–106. [ISSN: 0454-0689; УДК 821.163.41.08-32 Андрић И. 811.163.41’367.62]. M51
 3. Стакић, Мирјана (2020). Значај комуникацијских компетенција за професионални развој васпитача. У: Предраг Јашовић (ур.), Значај компетентности васпитача за квалитет васпитања и образовања деце предшколског узраста (стр. 25–33) (Зборник радова са Петнаесте конференције са међународним учешћем, „Васпитач у 21. веку”,, датум одржавања: 29–30. март 2019; место одржавања: Сокобања; организатор: Академија васпитачко-медицинских струковних студија, Одсек Алексинац), бр. 19. планарно излагање. Алексинац: Академија васпитачко-медицинских струковних студија, [ISBN – 978-86-7746-798-2; УДК 373.211.24:316.776]:81’233; COBISS.SR-ID – 283638796]. M61
 4. Стакић, Мирјана (2019). Бајка као језички предложак у настави граматике у млађим разредима основне школе, Зборник радова, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, год 22, бр. 21, стр. 143–156.
[ISSN 2560-550X; УДК 37.016:821.163.41-028.31; 821-93-343; COBISS.SR-ID 282567692] M52

 1. Стакић, Мирјана и Маричић, Сања (2019). Поезија Љубивоја Ршумовића као интегративни елемент повезивања српског језика и математике. У: Снежана Маринковић (ур.), Књижевно дело Љубивоја Ршумовића (Зборник радова са научног скупа „Књижевно дело Љубивоја Ршумовића, датум одржавања: 28. 09. 2018; место одржавања:Ужице; организатор: Педагошки факултет у Ужицу Универзитета у Крагујевцу). Ужице: Педагошки факултет, str. 475–490.[ISBN 978-86-6191-061-6; UDC 371.3::821.163.41; COBISS.SR-ID 281901580] M63
 2. Стакић, Мирјана и Кадић, Снежана (2019). Именовање ликова у бајкама Гроздане Олујић у функцији учења граматике, усвајања правописних правила и богаћења речника. У: Љиљана Пауновић и Слађана Видосављевић (ур.), Иновативни приступ у васпитању и образовању: стање, дилеме и перспективе (Зборник радова са III научног скупа са међународним учешћем „Иновативни приступ у васпитању и образовању: стање, дилеме и перспективе”, датум одржавања: 31. мај – 1. јун 2019. године; место одржавања: Лепосавић; организатор: Учитељски факултет Универзитета у Приштини), Лепосавић: Учитељски факултет у Призрену, стр. 55–69. [ISBN 978-86-84143-51-0; UDC 371.3(082) 371.13(082) 37.064.1/.2(082); COBISS.SR-ID 281994252] M63
 3. Стакић, Мирјана и Маричић, Сања (2019). Учење правописа кроз математику. У: Мирјана Лончар-Вујновић (ур.), Међународни тематски зборник Наука без граница 2: 3. Приступи у образовању (Science Beyond Boundaries II: 3. EDUCATIONAL APPROACHES), стр. 273–287. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини. [ISBN 978-86-6349-123-6; UDC 371.3::51; 811.163.41’35; COBISS.SR–ID 27764108] M14
 4. Стакић, Мирјана (2019). Семантика фразеологизама који у свом саставу садрже лексеме које именују животиње. У: Мирјана Лончар-Вујновић (ур.), Зборник резимеа са Међународног научног скупа Наука без граница 3 (Међународни научни скуп Наука без граница 3; датум одржавања: 21–22. септембар 2019. године; место одржавања: Косовска Митровица; Организатор: Филозофски факултет Универзитета у Приштини), Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 218–219. [УДК 371(497.11)(048); 94(497.11)(048): 82.09(497.11)(048); ISBN 978-86-6349-139-7; COBISS.SR-ID 279227148]. M34
 5. Maričić, Sanja and Stakić, Mirjana (2019). Learning Mathematics and Language through an Integrated Approach in Preschool Education. In: Sonja Čotar Konrad, Bogdana Borota, Sonja Rutar, Karmen Drljić in Giuliana Jelovčan (ur.) Vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok prvega starosnega obdobja (Early Childhood Education and Care of Children under the Age of Three) pp. 295–309. Koper: Založba Univerze na Primorskem [ISBN 978-961-7055-69-6; UDC 373.2(082); COBISS.SI–ID 301573632]. M14
 6. Стакић, Мирјана и Бошко Миловановић (2019). Важност владања беседничком вештином у различитим подручјима професионалног деловања учитеља и васпитача. У: Снежана Маринковић (ур), Mеђународни научни скуп Настава и учење – проблеми и перспективе, стр. 341–354. Ужице: Педагошки факултет у Ужицу. [ISBN 978-86-6191-059-3; УДК 371.13/.14; COBISS.SR–ID 279709964] M45
 7. Stakić, M. Mirjana, Maričić, M. Sanja (2019). Integration of Activities of Mathematical Education and Language Development in Preschool Education (Chapter 10) in Vodopivec, J. L., Jančec, L., & Štemberger, T. (eds.). Implicit Pedagogy for Optimized Learning in Contemporary Education (pp. 184-204). Hershey, PA: IGI Global. [ISBN 13: 9781522557999 ISBN 10: 1522557997; EISBN13: 9781522558002; DOI: 10.4018/978-1-5225-5799-9] M14
 8. Стакић, М. (2019). Тумачење полисемичности лексеме харизма у народној и уметничкој књижевности о Светом Сави, Црквене студије, Тематски број о Светом Сави, XVI(1), 575–593. [ISSN 1820-2446; УДК 821.163.41.09 Сава, свети; 821.163.41-82:398]. M24
 9. Стакић, М. Мирјана (2018). Статус предмета Реторика на учитељским и педагошким факултетима, Зборник радова, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, 21(20), 177–190. [УДК 378.174::808.5; ISSN 2560-550X; COBISS.SR-ID 254337804] М52
 10. Maričić, S., Maksimović, J. Stakić, M. (2018). Use of the Picture Book in Teaching Mathematics and Serbian Language to Children with Learning Disabilities. In: Tina Štembeger, Sonja Čotar Konrad, Sonja Rutar and Amalija Zakelj (Ed): Oblikovanje inovativnih učnih okolij (Constructing Innovative Learning Environments, pp. 395–413. Koper: Založba Univerze na Primorskem [ISBN 978-961-7055-15-3; UDC 37.01(082); 37.091.3(082)]. M14
 11. Стакић, М. (2018). Језик и стил Андрићеве приповетке Прозор са аспекта психоаналитичког тумачења. У: Лончар-Вујновић, М. (ур): Thematic Collection of Papers of International Significance Science Beyond Boundaries 1: Redrawing Boundaries, str. 249–261. Косовска Митовица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини. [ISBN 978-86-6349-103-8; UDC 821.163.41–32 Андрић И; 159.964.2:82.0; COBISS.SR–ID 267453196] M13
 12. Стакић, М. (2018). Језик као медијум психолошке карактеризације ликова у Андрићевој приповеци „Змија“, Детињство, година XLIV, број 1, 99–106. [ISSN 0350–5286; UDC 821.163.41–32.09 Andrić I.; COBISS.SR–ID 9948418] M52
 13. Стакић, М., Маричић, С. (2018). Поезија Драгана Лукића као интегративни елемент развоја говора и математичких појмова у предшколском васпитању и образовању, У: Виолета Јовић и Бранко Илић (ур.), Књижевност за децу у науци и настави (Зборник радова са научног скупа Јагодина, 21–22. април 2017), пос. издања, књига 21, стр. 369 –385. [ISBN 978-86-7604-161-9; УДК 371.3::51-028.31; 159.955.2-053.4; 81’23-053.4; 821.163.41-93; COBISS.SR-ID 260416524] M63
 14. Maričić, S., Stakić, M., Malinović-Jovanović, N. (2018). The Role of Literary Content for Children in Preschool Mathematics Education. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education. 14(2), 631–642, [ISSN 1305-8223 (online) 1305-8215 (print) DOI: 10.12973/ejmste/80627] M23
 15. Стакић, М. (2017). Анализа истраживања родне осетљивости уџбеника за српски језик, Настава и васпитање, LXVI (3), стр. 483–495. [UDK-305:[371.671.046.14:811.163.41(497.11); 305-055.1:316.752(497.11); DOI:10.5937/nasvas1703483S] M24
 16. Стакић М. (2017). Поливалентност лексема простор и време у роману Ереб Урсуле Познански, Књижевност и језик, LXIV(3–4), стр. 441–448 [ УДК 821.112.2(436).09-31 Познански У.; httpps://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.10; ISSN 0454-0689]. M51
 17. Стакић, М. (2017). Језик биља у иновативном моделу интегративне наставе. У: Миленовић, Живорад и Видосављевић, Слађана (ур.), Иновације у васпитању и образовању: дигитализација, иновативни програми и модели (стр. 409–423), Лепосавић: Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу [ISBN 978-86-84143-43-5; УДК 371.3 (082) 37.013.42(082) 821.163.41.09(082) 811.163.41 (082) COBISS.SR-ID 247484684] (М63)
 18. Стакић, М., Чутовић, М. (2017). Читанка као мотивационо средство у настави српског језика, Зборник радова, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, 20(19), 93–108 [371.3::811.163.41; ISSN 2560-550X; COBISS.SR-ID 254337804] М52
 19. Стакић, М. (2017). Усвајање значења речи у почетним фазама усвајања матерњег језика, Зборник радова Учитељског факултета Призрен – Лепосавић, књига 11, 31–40 [УДК 81’233-053.2 811.163.41’36; ISSN 1452-9343; COBISS.SR-ID 247602188;] М53
 20. Стакић, М., Видосављевић, С. (2017). Хуманитарна и васпитнообразовна улога женске подружине и њене занатске школе у Нишу од оснивања до почетка Другог светског рата, Теме, XLI(3), 573–585. [УДК 373-055.2(497.11Niš)”1879/1941“; DOI: 10.22190/TEME1703573S] М24
 21. Stakić, M., Janković, A. (2017). Reflections of Social Relations in the Language of Andrić’s Prose for Children and Young Adults, Collection of Papers of the Faculty of Philosophy of Priština (Зборник радова Филозофског факултета), XLVII (3)/2017, 163–178. [УДК 821.163.41.09-32 АНДРИЋ И.; DOI:10.5937/ZRFFP47-14923; ISSN 0354-3293; eISSN 2217-8082] M51
 22. Стакић, М. (2017). Рецепција књижевног дела у настави српског језика, Зборник радова Бањалучки новембарски сусрети 2016, том II, књига 17 (Бања Лука 18–19. 11. 2016). Бања Лука: Филозофски факултет, стр. 301–311 [УДК 37.016:811.163.41, DOI 10.7251/BNS 1602301S, ISBN 978-99955-59-99-1, ISSN 256-3445] М33
 23. Стакић, М. (2017). Ставови учитеља о мотивационој вредности језичких предложака у уџбеницима граматике, У: С. Маринковић (ур). Културно-потпорна средства у функцији наставе и учења (стр. 317–332). Ужице: Учитељски факултет [UDК 371.671:811.163.41ˈ36(497.11)ʺ2016ˈ; ISBN 978-86-6191-045-6; COBISS.SR-ID 247838988] М45
 24. Стакић, М. (2017). Стваралачки процес и личност уметника у светлости психоаналитичких теорија и хришћанске етике, Црквене студије, XIV (14), 543–556 [УДК 82.09:111.852; 82:1; 159.923.38:271.2; ISSN 1820-2446; COBISS.SR-ID 115723532] M24
 25. Stakić, M. (2017). Teaher as a motivation factor for encouraging students’ interest for learning the mother tongue grammar (Учитељ као фактор мотивације за подстицање љубави према учењу граматике матерњег језика), Knowledge, International journal scientific papers, Vol. 17, No 4, Macedonia, Skopje, pp. 1551–1557. [ISSN 1857-923X (for e- version); ISSN 2545-4439 (for printed version); UDC 37; Global Impact & Quality Factor: 1.322 (2016)] (M52);
 26. Стакић, М., Чутовић, М. (2017). Родитељи као партнери у благовременом препознавању говорних поремећаја код деце предшколског узраста, Годишњак Педагошког факултета у Врању, Књ. VIII, 1/2017, стр. 167–175 [УДК 376.1-056.264, 376.1-053.3; ISSN 2466-3905; COBISS.SR-ID221686284] (M53); M52
 27. Стакић, М. (2016). Улога наставника у избору методолошког приступа за интерпретацију књижевног дела, Настава и васпитање, година 65, број 3, стр. 541–554 [УДК 371.3::821; DOI 10.5937/nasvas16035415; ISSN 0547-3330; COBISS.SR-ID 6026754] (M24);
 28. Стакић, М., Чутовић, М. (2016). „Ставови учитеља о уџбенику из граматике као мотивационом средству за самостално учење, у: Ана Пешикан (ур), Настава и учење – Уџбеник у функцији наставе и учења, Ужице: Учитељски факултет, стр. 91–104. [ISBN 978-86-6191-039-5; УДК 371.671:811.163.41; COBISS.SR-ID 226793996] (М45);
 29. Видосављевић, С., Марковић, Е., Стакић, М. (2016). „Улога и значај развијања еколошке писмености и интелигенције у циљу заштите животне средине“, ECOLOGICA, Vol. 23, No 83, стр. 652–656. [UDC 502.2:504.3/.7; ISSN 0354-3285; COBISS.SR-ID 80263175] (M51);
 30. Стакић, М. (2016). „Улога и значај проблемског приступа књижевним делима у настави српског језика и књижевности“/„Тhe Role and Significance of a Problem-Oriented Approacch to Literary Works in Teaching Serbian Language and Literature“), у: Јелена Тодоровић (ур.), Зборник радова са међународне научне конференције „Унапређивање квалитета образовања у основним школама“/Proceeding International scientific conference „Imroving Quality ofeduction in elementary schools“), стр/pp. 396–401; 401–407. [UDC 37.014:005.6(082); 371.3(082); 371.12:159.923.3(082); 371.212.7(082); ISBN 978-86-7604-150-3(ФП); COBISS.SR-ID 226451468]. (М33)
 31. Stakić, M. (2016). „Genre-specific Features of the Short Story in Serbian Realism“, Collection of papers of the Faculty of philosophy University of Priština (Зборник радова Филозофског факултета) XLVI (3)/2016, pp. 157–168. [UDК 821.163.41.08-32; 821.163.41.02РЕАЛИЗАМ; DOI: 10.5937/ ZRFFP46-12095; ISSN 0354-3293; eISSN 2217-8082; COBISS.SR-ID 10455311] (M51);
 32. Стакић, М. (2016). „Психолошки приступ у карактеризацији женских ликова у приповеткама„Љута православка“ и „Две жене“, у: Даница Андрејевић и Александра Костић Тмушић (ур. и пр.), Тематски зборник водећег националног значаја Поетика Глигорија Божовића, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, стр. 103–120. [UDК 821.163.41.09-32 Божовић Г.; ISBN 978-86-6349-058-1; COBISS.SR-ID 222973196] (М44)
 33. Чутовић, М., Стакић, М. (2016). „Примена савремених техничких средстава у настави српског језика и књижевости на примеру басне у млађим разредима основне школе“, .“, Зборник радова Учитељског факултета Призрен – Лепосавић, књига бр. 10, Учитељски факултет Призрен – Лепосавић, стр. 49–58. [UDK: 371:004; 371.3::821.163.41; COBISS.SR-ID 226530060; ISSN 1452-9343;] (М53).
 34. Стакић, М. (2016). „Стилска обележја приповедачког поступка у психолошкој приповеци у контексту наставног тумачења“, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, XLVI (2)/2016, стр. 529–545. [UDC 371.3::82; 82.09-321.1; DOI: 10.5937/ZRFFP46-11892; ISSN 0354-3293; eISSN 2217-8082; COBISS.SR-ID 10455311] (M51)
 35. Миловановић, Б., Стакић М. (2016). „Садржаји наставног програма српског језика и евроинтеграције“, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, XLVI (2)/2016, стр. 465–478. [UDC 371.3::811.163.41; DOI: 10.5937/zrffp46-11899; ISSN 0354-3293; eISSN 2217-8082; COBISS.SR-ID 10455311] (M51)
 36. Стакић, М. (2016). „Свет симбола и метафоре у поезији Милице Лилић“, У: Срђан Словић (ур.), Тематски зборник од водећег националног значаја Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава, Књига 1, Језик, књижевност, социологија и културологија, Институт за српску културу, Приштина – Лепосавић (Национални скуп са међународним учешћем, Лепосавић, 30. Новембар 2015), стр. 133–144. [UDK 821.163.41.09-1 Јефтимијевић-Лилић М, 82.0; ISBN 978-86-89025-25-5; COBISS.SR-ID 222626316] (М44)
 37. Stakić, Mirjana (2016). Igre mašte u funkciji razvoja govora dece predškolskog uzrasta. U: Emina Kopas-Vukašinović i Biljana Stojanović (ur.), Zbornik radova sa nacionalnog naučnog skupa sa međunarodnim učešćem Savremeno predškolsko vaspitanje i obrazovanje: Izazovi i dileme (Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem „Savremeno predškolsko vaspitanje i obrazovanje: Izazovi i dileme“; datum održavanja skupa: 25. 03. 2016. godine; mesto održavanja skupa: Jagodina; organizator: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu), Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, str. 129–140. [UDK 81’276.3-053.4; 159.954-053.4; 811.163.41’367; ISBN 978-86-7604-147-3; COBISS.SR-ID 221917452] (M63)
 38. Стакић, М., Миловановић, Б. (2015). „Улога и значај интернета у формирању активног речника детета“, у: Живорад Миленовић и Снежана Башчаревић (ур.), Зборник радова са научног скупа са међународним учешћем Настава и наука у времену и простору (Међународни научни скуп Настава и наука у времену и простору, одржан 06–07. 03. 2015. у Лепосавићу, организатор Учитељски факултет Призрен – Лепосавић), стр. 713–725. [UDК 371.3(082); 37.01(082); 37.015.3:159.953.5(082); ISBN 978-86-84143-46-6; COBISS.SR-ID 220179212] (М63)
 39. Стакић, М. (2015). „Улога и значај карактеризације у тумачењу књижевних ликова“, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, XLV (4)/2015, стр. 293–311. [UDC 82.0; DOI: 10.5937/ZRFFP4598-93; ISSN 0354-3293; eISSN2217-8082; COBISS.SR-ID 10455311] (M51)
 40. Стакић, М. (2015). „Улога и значај књижевног текста у образовању и васпитању детета предшколског узраста“, Зборник радова, Учитељски факултет у Ужицу, година 18, број 17, резиме на руском језику, стр. 91–98. [UDK 37.036-053.4; 82.09-93; ISSN 1450-6718; COBISS.SR-ID 146220551] (M52)
 41. Видосављевић, С., Стакић, М. (2015). „Прва призренска и нишка учитељица Анастасија – Наста Димитријевић (1816–1886)“, Баштина, св. 39, Институт за српску културу, Приштина – Лепосавић, резиме на енглеском језику, стр. 161–169. [УДК 37.011.3-051 : 929 Димитријевић А. Н.; ISSN 0353-9008; COBISS.SR-ID -3404300] (М52)
 42. Стакић М., Миловановић, Б. (2015). „Евалуација предзнања из граматике српског језика студената Учитељског факултета у Лепосавићу“, Зборник радова са међународног научног скупа „Настава и учење – евалуација васпитно-образовног рада“, Учитељски факултет у Ужицу, резиме на енглеском језику, стр. 273–284. [УДК 371.3::811.163.41; ISBN 978-86-6191-035-7; ISBN: 978-86-6191-035-7; COBISS.SR-ID 218627596] (М45)
 43. Стакић, М. (2015). „Дијахрона и синхрона перспектива у историји српске књижевности за децу и младе“, Зборник радова Учитељског факултета Призрен – Лепосавић, књига бр. 9, Учитељски факултет Призрен – Лепосавић, стр. 137–141. [UDK: 821.163.41.09-93 (091); COBISS.SR-ID 218374668; UDK 378; ISSN 1452-9343]; (М53)
 44. Миловановић, Б. Стакић, М. (2015). „Верска настава у Србији од 2001. до 2015.“, Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавићу, књига бр. 9, Учитељски факултет Призрен – Лепосавић, стр. 83–92. [UDK: 371.3::2(497.11) ”2001/2015”; 37.032 COBISS.SR-ID 21837082; UDK 378; ISSN 1452-9343]; (М53)
 45. Стакић М., Бошко М. (2015). „Примена продуктивних истраживачких задатака у раду са даровитим ученицима у настави српског језика и књижевности“, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, XLV (2)/2015, стр. 93–112. [UDC 159.928.23.072-057.874; 371.3:811.163.41; DOI:10.5937/ZRFFP45-7729, ISSN 0354-3293; e ISSN 2217-8082]; (M51)
 46. Стакић, М. (2015). „Књижевни текст и његова васпитна улога у поштовању различитих култура“, У: Мирјана Лончар-Вујновић (ур. и прир.), Међународни тематски зборник Сусрети народа и култура, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, стр. 529–540. [UDC 821.111(73) Бак П. 371.3::821-82; 81’44:316.722; ISBN 978-86-6349-039-0]; (M14)
 47. Вучићевић Р. и Стакић, М. (2015). „Библиотекарство и слобода на просторима западне Србије у деветнаетом и двадесетом веку“ у Наука и слобода, Књига 9, том ½, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, стр. 1027–1034. [DOI 10.7251/ZRNDSFFPO91521027V UDK 001:82.09(082); ISBN 978-99938-47-70-0; COBISS.RS-ID 5034008]; (M14)
 48. Stakić, Mirjana and Zrnzević, Nevenka (2015). Motor and Breathing Exercises as Factors of Pupils’ Adaptation to Learning Primary Reading and Writing, International Journal of Scientific and Professional Issues in Physical Education and Sport Activities in Physical Education and Sport, Vol. 5, No. 2, pp. 221–226. [UDC 796; ISSN 1857-7687].
 49. Zrnzević N., Stakić, M. (2015). „Word and movement in the function of aesthetic and physical education“, International Journal of Kinesiology and Other Related Sciences Research in Kinesiology, Vol. 43 (2), pp. 157–162 [UDC 796 ISSN 1857-7679] (M52)
 50. Стакић, М. (2014). „Улога и значај екскурзије у остваривању циљева хуманистичког, интеркултуралног и националног васпитања и образовања“, У: Бранко Јованић и Младен Вилотијевић (ур. и пр.) Међународни тематски зборник Улога васпитања и образовања у развијању хуманистичких, интеркултуралних и националних вредности, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини и Српска академија образовања, Београд, стр. 907–926 [УДК 371.233(497.11); 37.018.2; ISBN 978-86-6349-036-9 (ФФ); COBISS.SR-ID 212573964]; (M14)
 51. Стакић, М. (2014). „Улога и значај индивидуалног облика рада у интерпретацији књижевног дела“, Зборник радова са међународног научног скупа „Настава и учење – савремени приступи и перспективе“, Учитељски факултет у Ужицу, резиме на енглеском језику, стр. 377–388. [УДК 371.3::82 ISBN 978-86-6191-023-4 COBISS.SR-ID 210981388] (М45)
 52. Стакић, М. (2014). „Улога и значај психолошке и социолошке карактеризације књижевних ликова у савременом методичком тумачењу књижевности за децу“, Зборник радова са научног скупа (Јагодина 11–12. април 2014) Књижевност за децу у науци и настави, књига 18, резиме на енглеском језику, стр. 435–446. [УДК 371.3::821-82(082); 371.3::821.163.41.09.-93(082); 821.163..41.09-93 Радовић Д.(082); ISBN 978-86-7604-118-3; COBISS.SR-ID 212281356] (М63)
 53. Стакић, М. (2015). „Улога и значај стилских средстава у откривању света књижевног дела“, Зборник радова са Десетог симпозијума са међународним учешћем „Васпитач у 21. веку“ Наше стварање, Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац, број 14, резиме на енглеском језику, стр. 571–580. [УДК 811.163.41’38:821.163.41-34.09; ; ISBN 978-86-7746-506-3 ; COBISS.SR-ID 212860940] (М63)
 54. Стакић, М. (2014). „Глаголи као експресивни језички знаци у књижевном тексту“, Научни скуп са међународним учешћем „Наука и савремени универзитет 4“, 14. и 16. новембар 2013, стр. 174–175. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, резиме на српском и енглеском језику, [ISBN 978-86-7379-350-4] (М64)
 55. Стакић, М. и Миловановић, Б. (2014). „Смисао и значај верског образовања“, Педагогија, година LXIX, број 4, резиме на енглеском и руском језику, стр. 505–511. [UDK: 37.014. 523; 37.032/.036:2; 2-472; UDK-37; ISSN 0031-3807] (M51)
 56. Стакић, М. (2014). „(Де)хумана слика потрошачког друштва у роману Потрошни Нини Холмквист“, у: Тематски зборник радова Свет у књижевности – књижевност у свету, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет у Нишу, резиме на енглеском језику, стр. 294–308. [УДК 821.113.6.09-311.9:316.42; ISBN 978-86-7379-347-4; COBISS.SR-ID 211246604] (М44)
 57. Стакић, М. (2014). „Значај дијахроне перспективе у монографији о библиотекарству западне Србије Рада Вучићевића“, Зборник Матице српске за друштвене науке, година LXIV, број 147 (2/2014), стр. 355–357. [UDC 02(497.11)”1835/2000”; UDK 3(05); ISSN 0352-5732; COBISS.SR-ID 3360258] (M24)
 58. Стакић, М. (2014). „Социолошки приступ и савремено тумачење књижевности у наставној пракси“, Настава и васпитање, година LXIII, број 3, резиме на руском и енглеском језику, стр. 535–550. [UDK: 371.3::82]:316.42; UDK 37; ISSN 0547-3330; COBISS.SR-ID 6026754] (M24)
 59. Стакић, М. (2014). „Иновативни проблемски приступ у школској интерпретацији приповетке Перл Бак Бела и жута девојчица“, ЗБОРНИК ВШССОВ, Висока школа струковних студија у Кикинди, година IX, број 1, резиме на енглеском језику, стр. 41–55. [UDC 371.3::82; 821.11(73)-93-32.09 Buck.163.41 UDC 371.3 (082); ISSN 2217-5725; COBISS.SR-ID 263951879] (M53)
 60. Стакић, М. (2014). „Поетски језик као одлика стила књижевне прозе“, Зборник радова Учитељског факултета Призрен – Лепосавић, књига 8, резиме на руском и енглеском језику, стр. 123-137. [UDK: 821.163.41.09-3:81’38; 811.163.41’373; ID: 209913100; UDK 378; ISSN 1452-9343; COBISS.SR-ID 140941068] (М53)
 61. Stakić, M. (2014). „The specifics of children’s literature in the context of genre classification“, Mediterranean Journal of Social Sciences, MCSER (Mediterranean Center of Social and Educational Research) PUBLISHING ROME – ITALY, Vol. 5, No. 19, August 2014, Rome, Italy, стр. 243–251. [ISSN 2039-9340 (print); ISSN 2039-2117 (online); DOI:10.5901/mjss.2014.v5n19p243, Global Impact Factor: 0.377; Index Copernicus Year 2012 Impact Factor: 6.44;] (M21)
 62. Стакић, М. (2014). „Трансформација народних веровања и митова у књижевности под утицајем процеса глобализације“, у Наука и глобализација, Књига 8, том ½, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, стр. 545-559 [ISBN 978-99938-47-58-8; 001316.32 (082); DOI 10.7251/NSFF 1408545S; COBISS.RS-ID 4271896] (M14)
 63. Стакић, М. (2014). „Могућности примене психоаналитичке методе у настави српског језика и књижевности у млађем школском узрасту“, у: Тематски зборник Савремене тенденције у настави и ваннаставним активностима на учитељским (педагошким) факултетима, Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, резиме на енглеском језику, стр. 477-487 [UDC 378-057.875:37(082); 371.3(082); 371.13(082); ISBN 978-86-6301-011-6; COBISS.SR-ID 207648268] (М45) m63
 64. Стакић, М. (2014). „Етнологија, фантастика и хорор у књижевности за децу у контексту интермедијалности“, Детињство, година XL, броj 1, резиме на енглеском језику, стр. 87-98 [UDC 821-93.09; UDK 821-93(05); ISBN 0350-5286; COBISS.SR-ID 9948418] (М53)
 65. Стакић, М. (2014). „Могућности, домети и ограничења психоаналитичке методе у науци о књижевности и васпитно-образовном раду“, Зборник радова са Деветог симпозијума са међународним учешћем „Васпитач у 21. веку“ Наше стварање, Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац, број 13, резиме на енглеском језику, стр. 673-685. [УДК: 371. 3: 82.01]: 159.964.2 ISBN 978-86-7746-424-0 COBISS.SR-ID 204332300] (М63)
 66. Стакић, М. (2013). „Тумачење плана текста у школској интерпретацији уметничке приповетке“, Методичка пракса, Београд, година XIII, број 4, резиме на енглеском језику, стр. 573-582. [УДК: 37.012 YU ISSN 0354-9801 UDK 37] (М53)
 67. Стакић, М. (2013). „Значај ране детекције говорних грешака и говорних поремећаја“, Зборник радова Учитељског факултета Призрен – Лепосавић, књига 7, резиме на енглеском језику, стр. 121-132 [UDC 81’233-053.4; 371.3::81-028.31; ID 203374604; ISSN 1452-9343; UDK 378; COBISS.SR-ID 140941068] (М53)
 68. Стакић, М. (2013). „Локализовање текста уметничке приповетке“, ЗБОРНИК ВШССОВ, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, година VIII, број 1, резиме на енглеском језику, стр. 9-18[UDC 371.3::811.163.41 UDC 821.163.41-32.09 ISSN 2217-5725; COBISS.SR-ID 263951879] (М53)
 69. Стакић, М. (2013). „Улога и значај литерарне секције у остваривању васпитно-образовних циљева наставе српског језика и књижевности“, Зборник радова са међународног научног скупа „Настава и учење (квалитет васпитно-образовног процеса)“, Учитељски факултет у Ужицу, резиме на енглеском језику, стр. 407-416 [УДК 371.3::811.163.41 ISBN 978-86-6191-015-9 COBISS.SR-ID 202313228] (М45)
 70. Стакић, М. (2013). „Композициона анализа уметничке приповетке“, Учитељ, Београд, година XXXI, број 2, резиме на енглеском језику, стр. 174-180 [UDK: 371.3::821.163.41; ISSN 0352-2253; УДК 37; COBISS.SR-ID 128023]
 71. Стакић, М. (2013): „Психоаналитички – аналитички метод у синхроној и дијахроној перспективи“, Међај, Ужице, година XXXII, број 87/88, резиме на енглеском језику, стр. 16-31 [UDC 159.964.2; 159.964.26/.28 ISSN 0351 – 5451]
 72. Стакић, М. (2013). „Тачке гледишта у књижевности за децу као медијуми који одређују начин доживљавања интерперсоналних релација“, Детињство, година XXXIX, броj 2, резиме на енглеском језику, стр. 107-116 [UDC 82-93.09; UDK 821-93 (05) ISSN 0350-5286; COBISS.SR-ID 9948418] (М53)
 73. Стакић, М. (2013). „Дечја рецепција књижевног дела“, Зборник радова са Осмог симпозијума са међународним учешћем „Васпитач у 21. веку“ Наше стварање, Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац, број 12, резиме на енглеском језику, стр. 506-517. [УДК 37.036:82.01-053.4; ISBN 978-86-7746-367-0 ; COBISS.SR-ID 196913932] (М63)
 74. Стакић, М. (2012). „Васпитнообразовна функција басне на предшколском узрасту“, у: Тематски зборник Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста, Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, резиме на енглеском језику, стр. 124-132. [UDK 373.2.016(082); 821.163.41.09-93(082); 371.3::82-93-028.31(082); 371.3::811-038.31(082); ISBN 978-86-82695-92-9; COBISS.SR-ID 193002508] (М45)
 75. Милинковић, М. и Стакић, М. (2012). „Рецепција Малог принца Антоана де Сент Егзиперија у науци и настави“, Зборник радова, Учитељски факултет у Ужицу, година 15, број 14, резиме на енглеском језику, стр. 175-184 [UDK 821.133.1.09-93-32 Сент-Егзипери А; ISSN 1450-6718; COBISS.SR-ID 146220551] (M52)
 76. Милинковић, М. и Стакић, М. (2012). „Васпитно-образовна функција књижевног дела у традиционалној и савременој настави“, у: Тематски зборник Школа као чинилац развоја националног и културног идентитета и проевропских вредности: образовање и васпитање – традиција и савременост (Schoolas as a Factor of Development of the National and Cultural Identity and Pro-European Values: Education between Tradition and Modernity( Том I, Педагошки факултет у Јагодини, резиме на енглеском језику, стр. 327-332 [УДК 371.3:;821.163.41; ISBN 978-86-7604-083-4; COBISS.SR-ID 191971596] (М45) (M33)
 77. Стакић, М. (2012). „Васпитно-образовна функција народне и ауторске бајке од првог до четвртог разреда основне школе“, Зборник радова са међународног научног скупа „Настава и учење – циљеви, стандарди, исходи“, Учитељски факултет у Ужицу, резиме на енглеском језику, стр. 485-498 [УДК 371.3::[821.163.41.09-344:398; УДК 37.015.3:159.953.5.(082); ISBN 978-86-6191-008-1; COBISS.SR-ID 194115084] (М45)
 78. Стакић, М. и Милинковић М. (2012). „Стратегије за пружање подршке даровитој деци у оквиру инклузивног концепта у настави српског језика“, Методичка пракса, Београд, година XII, број 3, резиме на енглеском језику, стр. 423-436 [УДК 37.037; YU ISSN 0354 – 9801; UDK 37] (М53)
 79. Стакић, М. (2012). „Феномен хумора у роману Како су расли близанци Милутина Ђуричковића“, Међај, Ужице, година XXXII, број 85/86, стр. 92-99 [ISSN 0351− 5451]
 80. Стакић, М. (2011). „Тематски кругови у збирци Лет у свет Миомира Милинковића“ , Детињство, година XXXVII, број 3-4, резиме на енглеском језику, стр. 96-102 [UDK 821-163.41-93-14.09; UDC 821-93; ISSN 0350 – 5286] (М53)
 81. Стакић, М. (2011). „Улога и значај анализе језичко-стилских поступака у интерпретацији књижевног дела“, Зборник радова, Учитељски факултет у Ужицу, година 14, број 13, стр. 177-188 [УДК 82.0; ISSN 1450-6718; УДК 378 (082); COBISS.SR-ID 146220551] (M52)
 82. Стакић, М. (2011). „Композиција уметничке приповетке“, Међај, Ужице, година XXXI, број 80, стр. 79-92 [ISSN 0351− 5451]
 83. Стакић, М. (2011). „Српска реалистичка проза у наставним програмима за основну и средње школе у периоду после Другог светског рата“, Међај, Ужице, година XXXI, број 79, стр. 71-76 [ISSN 0351− 5451]
 84. Стакић, М. (2010): „Фабула и сиже уметничке приповетке“, Међај, Ужице, година XXX, број 76/77, стр. 78-86 [ISSN 0351− 5451]
 85. Стакић, М. (2010). „Форме приповедања у уметничкој приповеци“, Међај, Ужице, година XXX, број 75, стр. 54-68 [ISSN 0351− 5451]
 86. Стакић, М. (2010). „Тумачење непознатих речи и израза у савременој настави књижевности за децу“, у: Тематски зборник Савремени тренутак књижевности за децу у настави и науци, Врање: Учитељски факултет у Врању, стр. 320-329, резиме на руском језику [УДК 371.3::821.163.41-93 371.3:81’367.62 ISBN 978-86-82695-78-3; COBISS.SR-ID 176368140] (М45)
 87. Стакић, М. (2009). „Дефиниција уметничке приповетке“, Међај, Ужице, година XXIX, број 72, стр. 113-124 [ISSN 0351− 5451] (М53)
 88. Stakić, M. (2008). „Motivating the students for reading and experiencing the literary work“, Contemporary intentions in education, Volume 2, Ohrid, Macedonia, стр. 73-81 [UDK 37 (062); ISBN 978-9989-823-26-8; COBISS.MK-ID 72611850] (М23)
 89. Стакић, М. (2008). „Нова антологија српске поезије за децу“, Међај, Ужице, година XXVIII, број 69/70, стр. 140-144 [ISSN 0351− 5451;] (М53)
 90. Стакић, М. (2008). „Дефиниција појма реализам“, Међај, Ужице, година XXVIII, број 67/68, стр. 125-130 [ISSN 0351− 5451] (М53)
 91. Стакић, М. (2007). „Психоаналитичке теорије и учења у књижевности и њеном тумачењу“, Међај, Ужице, година XXVII, број 64/65, стр. 62-74 [ISSN 0351− 5451] (М53)
 92. Стакић, М. (2003). „Тумачење песме „Албатрос“ Шарла Бодлера уз доминацију биографске, психолошке и социолошке методе“, Школски час, Београд, година XXI, број 3-4, стр. 112-130 [ISSN 1450-6521] (М52)
 93. Стакић, М. (2003). „Значај методолошко-методичких поступака усмерених ка развијању љубави према књижевности“, Школски час, Београд, година XXI, број 2, стр. 46-52 [ISSN 1450-6521] (М52)
 94. Стакић, М. (2001). „Етно-културолошка истраживања у настави књижевности“, Школски час, Београд, година XIX, број 3-4, стр. 20-24 [ISSN 1450-6521] (М52)
 95. Стакић, М. (2000). „Биографска метода“, Школски час, Београд, година XVIII, број 2, стр. 26-34 [1450-6521] (М52)
 96. Стакић, М. (2000). „Методе у настави књижевности и њихова подела“, Школски час, Београд, година XVIII, број 3-4, стр. 36-46 [ISSN 1450-6521] (М52)
 97. Стакић, М. (1999). „Симболика пејзажа у Домановићевим сатирама“, у: Зборнику: Књижевно дело Радоја Домановића – ново читање, Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу: Студијска група за српски језик и књижевност Филозофског факултета, резиме на руском језику, стр. 243-251 [UDK 886.1.09-7 (063) (082); ISBN 86-7379-056-5; ИД 76922380] (М45)
 98. Грубовић, М. (1999). „Психолошка метода у науци о књижевности“, Школски час, Београд, година XVII, број 5, стр. 38-42 [ISSN 1450-6521] (М52)
 99. Грубовић, М. (1998). „Дуализам у Његошевом Горском вијенцу“, Школски час, Београд, година XVI, број 5, стр. 84-90 [ISSN 1450-6521] (М52)
 100. Грубовић, М. (1998). „Нихилизам као тематски контекст књижевности“, у: Зборник Филолошког факултета, Приштина, број 7, стр.169-181, резиме на руском језику [UDK 165.72:82; ISSN 0354/7798; COBISS. SR-ID 68797442] (М51)
 101. Грубовић, М. (1997). „Значај уметничког доживљаја за књижевну интерпретацију“, Школски час, Београд, година XV, број 4, стр. 12-18 [ISSN 0354-348X] (М52)
 102. Грубовић, М. (1995/96). „Проблем поетике симбола: компарација романтизам – симболизам“, Зборник радова Филолошког факултета, број 5-6, Приштина, стр. 137 – 149, резиме на руском језику [UDK 82.01/.09; ISSN 0354-7795; COBISS.SR-ID 74664716] (М51)