Skip to main content

ПРЕЗЕМЕНИ МЕРКИ И ПОДОБРУВАЊА ВО УЧИЛИШТАТА

 

  1. Прилагодување на пристапните комуникациски патеки и рампи
  2. Прилагодување на методите за работа со учениците со посебни потреби
  3. Прилагодувавање на материјалите за работа
  4. Обезбедување визуелни помагала, филмови, шеми, графикони, ликовни илустрации и графички прикази
  5. Што повеќе слики, постери, големи букви, шарени хартии, пластелин, дрвени предмети…