Skip to main content

МИСЛЕЊАТА НА РОДИТЕЛИТЕ

 

Ставовите на родителите мораат да се следат и според нив да се преземаат соодветни чекори и обуки, затоа што родителите најдобро и секојдневно ги познаваат своите деца.

На родителите им е потребна и неопходна стручна помош, но претходно и внимателно треба да се сослушаат родителите и нивните впечатоци, предлози, сугестии, забелешки, мислења…