Skip to main content
Category

Зборник 2

Зорица Милкова: Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите визуелни, аудио и видео изданија и материјали во воспитно – образовниот процес

Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите визуелни, аудио и видео изданија и материјали во воспитно – образовниот процес   „Наставникот треба да го гради својот час, како што…

Read More

Виолета Николовска: Улогата на техниката во образовниот процес на примери од високото образование

  УЛОГАТА НА ТЕХНИКАТА ВО ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС НА ПРИМЕРИ ОД ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ   Во трудот си поставивме за цел да анализираме два различни пристапи во наставата во високото образование. Наставата…

Read More

Лила Арсова: Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите визуелни, аудио изданија и материјали во воспитно-образовниот процес

Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите визуелни, аудио изданија и материјали во воспитно-образовниот процес     Децата од својата најрана возраст најдобро учат преку играта. Играта е природен…

Read More

Виолета Петковска: Неколку приоди за поефикасни часови по македонски јазик

Неколку приоди за поефикасни часови по македонски јазик       Во едно современо општество во зависност од степенот на културниот развој, од свеста, од културно-образовното наследство, од материјално-економската сила,…

Read More

Јадранка Клисарова: Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите визуелни, аудио и видео изданија и материјали во воспитно образовниот процес

Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите визуелни, аудио и видео изданија и материјали во воспитно образовниот процес     Резиме: Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите…

Read More

Елизабета Јанева: Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите визуелни, аудио и видео изданија и материјали во воспитно-образовниот процес

Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите визуелни, аудио и видео изданија и материјали во воспитно-образовниот процес   Апстракт: Овој напишан текст ќе послужи одблиску да се претстави значењето…

Read More

Маја Давкова: Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите визуелни, аудио и видео изданија и материјали во воспитно- образовниот процес

Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите визуелни, аудио и видео изданија и материјали во воспитно- образовниот процес „Образованието …тоа е она што ќе остане откако ќе го заборавите…

Read More

Ленче Китанова: Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите визуелни, аудио и видео изданија и материјали во воспитно-образовниот процес

Улогата и значењето на списанијата, прирачниците и другите визуелни, аудио и видео изданија и материјали во воспитно-образовниот процес   Јас тргнувајќи од моето детство (пред  околу пет децении ) кога…

Read More

Славица Дабевска Ќировска: Детска литература

      Детска литература Детската литература има значајно место и улога во организираниот и институционализиран процес на воспитание и образование. Љубовта кон читањето од најраната возраст е од огромно значење за…

Read More