Skip to main content
Category

Зборник 5

Весна Бошковска: Кратките книжевни форми како врвен дострел во литературата – ,,Краткиот расказ,,

Кратките книжевни форми како врвен дострел во    литературата – ,,Краткиот расказ,, Краток расказ е парче прозна фантастика што обично може да се прочита на едно седење . Краткиот расказ  се фокусира…

Read More

Вања Ангелова: Едукативната вредност и естетското влијание на кратките уметнички форми

Едукативната вредност и естетското влијание на кратките уметнички форми               Кратките литературни форми имаат главно дидактички карактер. Тие ги кријат своите морални и естетски вредности, во синтетизирана форма ги…

Read More

Лили Бошевска: Кратките литературни форми како поттикнувачи на јазичниот израз и раното изучување на мајчиниот јазик

Кратките литературни форми како поттикнувачи на јазичниот израз и раното изучување на мајчиниот јазик   Апстракт: Јазичниот израз игра важна улога во наставата за изучување на македонскиот јазик. Кратките литературни…

Read More

Христо Петрески: За научниот собир за современите кратки книжевни форми

ЗА НАУЧНИОТ СОБИР ЗА СОВРЕМЕНИТЕ КРАТКИ КНИЖЕВНИ ФОРМИ   Краток приказ на тематиката на научниот собир:   Кратките книжевни форми (поезија, проза, есеј, критика и краток драмски текст) се неизоставен…

Read More