Skip to main content

Sabina Dajanović Saletović

 

Ime i prezime: Sabina Dajanović Saletović

Datum rođenja: 12.04.1979.god

Adresa stanovanja: Ahmeta Kobića do 53

Mjesto boravka: Tuzla

Broj telefona: 061/868-637

Email: saletovics@yahoo.com

Državljanstvo: BiH

Formalno obrazovanje:

2000/2004 Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Odsjek

Surdoaudiologija

1994/1998 Srednja medicinska škola Tuzla

Neformalno obrazovanje:

2020 Edukacija COVID 19 Psyhological First Aid – Public Health England

2020 Edukacija Teaching student who have suffered complex trauma –

Queensland University of Technology

2019 Edukacija iz Geštalt terapije po programu Instituta za edukaciju iz Geštalt

psihoterapije Malta (EAPTI GPTIM) – Psiho Integrum Sarajevo

2017 Youthpass „Video Inclusion“ – Europen Comision ERASMUS

2017 Edukacija za trenera asistenata u nastavi djece sa teškoćama u razvoju –

Save The Children i MONKS TK

2005/2007 Projekat MONKS TK „ Detekcija i identifikacija djece sa posebnim

obrazovnim potreba u redovnim školama TK“

2005 Amica Educa- kurs Art terapije za rad sa djecom sa posebnim potrebama

2004 Kurs engleskog jezika III stepen – Škola stranih jezika „Astra“ Tuzla

2004 Kurs informatike – Društvo studenata „ DEMUS“ Tuzla

Radno iskustvo

2005/2008 Naziv i sjedište ustanove: JU Zavod za odgoj i obrazovaje osoba

sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla

Vrsta djelatnosti: Poslovi surdoadiologa i odgajatelja

Pozicija: zaposlenik

2006/2008 Član Upravnog odbora Kluba specijalnih sportova „Sunce“ Tuzla

2008/2009 Naziv i sjedište ustanove: -JU Univerzitet u Tuzli

Pozicija: Saradnik u svojstvu assistenta na katedri za logopediju i

surdoaudiologiju

2009/2014 Naziv i sjedište ustanove: JU Srednja mašinska škola Tuzla

JU Srednja medicinska škola Tuzla

Pozicija: stručni saradnik surdoaudiolog

2012/2014 Član Školskog odbora ispred reda osnivača u JU Zavod za odgoj i

obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla

2014-danas Naziv i sjedište ustanove: JU Zavod za odgoj i obrazovaje osoba sa

smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla

Pozicija: odgajateljica

2014/2015 Član Komisije za izradu obrasca za voĎenje personalnog dosijea korisnika

internata JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i

tjelesnom razvoju tuzla

2014-danas Član Komisije za opservaciju i upis učenika u internat JU Zavod za odgoj

i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla

2017/2018 Član školskog tima za prevenciju vršnjačkog nasilja JU Zavod za odgoj i

obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla

2018/2019 Predsjednica radne grupe za izradu protokola o postupanju u kriznim i

vanrednim situacijama u internatu JU Zavod za odgoj i obrazovanje

osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla

2019 Naziv i sjedište ustanove: Ordinacija opće medicnine Majdančić Ţivinice

Pozicija: medicinska sestra tehničar-pripravnik

2020/2021 Predsjednica Radne grupe za izradu protokola o postupanju u internatu u

kontekstu COVID 19 JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa

smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla

Član grupe Udruţenje balkanskih umjetnika, Prva virtuelna umjetnička olimpijada i

World literary forum for peace an human rights