Skip to main content

Сун­чи­ца Де­нић ро­ђе­на је 1956. год. у Угља­ру код При­шти­не. Ди­пло­ми­ра­ла, ма­ги­стри­ра­ла и док­то­ри­ра­ла је на при­штин­ском Фи­ло­ло­шком/Филозофском фа­кул­те­ту. Пи­ше по­е­зи­ју, про­зу, књи­жев­ну кри­ти­ку и есе­је. На­гра­ђи­ва­на је и пре­во­ђе­на. Жи­ви у Вра­њу, ра­ди као редовни професор Педа­го­шког фа­кул­те­та у Врању, Универзитета у Нишу.

Обја­вље­не књи­ге:

– По­год­ба (пе­сме), Је­дин­ство, При­шти­на 1985.

– Пле­ме у сну (пе­сме), Уни­вер­зи­тет­ска ри­јеч, Ник­шић 1989.

– Клуп­ко (пе­сме), Но­лит, Бе­о­град 1994.

Обр­ну­та го­ди­на (пе­сме), Но­лит, Бе­о­град 1997.

Невре­ме (песме), Алба­трос плус, Бео­град 2016.

Мати­ца (песме), Завод за кул­ту­ру Вој­во­ди­не, Нови Сад 2017.

– Три све­та (ро­ман), Фи­лип Ви­шњић, Бе­о­град 2008.

– Свет изван (роман), Алба­трос плус, Бео­град 2014.

Вера (приче и есеј), Књижевна заједница „Борисав Станковић“, Врање, 2020.

 

Монографије и монографске студије:

 

– Књи­жев­но де­ло Ма­ној­ла Ђор­ђе­ви­ћа При­зрен­ца, Ин­сти­тут за срп­ску кул­ту­ру, При­шти­на, НИЈП „Па­но­ра­ма“, Бе­о­град, Фи­ло­зоф­ски фа­кул­тет, Ко­сов­ска Ми­тро­ви­ца, 2003. го­ди­не.

– Оп­ште и лич­но, Огле­ди о књи­жев­но­сти, Фи­лип Ви­шњић, Бе­о­град, 2005; дру­го из­да­ње 2006. го­ди­не.

– Књи­жев­ност, из­бор књи­жев­них и књи­жев­но­на­уч­них тек­сто­ва, Учи­тељ­ски фа­кул­тет, Вра­ње 2007. (хре­сто­ма­ти­ја)

– Срп­ски пи­сци на Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји (1871/1941), Ин­сти­тут за срп­ску кул­ту­ру, При­шти­на-Ле­по­са­вић, 2008.

– Ме­ра и при­вид, ети­ком до књи­жев­не есте­ти­ке, Огле­ди о књи­жев­но­сти, Бе­о­град­ска књи­га, Бе­о­град, 2010.

– Про­гон и за­ви­чај, срп­ска књи­жев­ност Ко­со­ва и Ме­то­хи­је, Ин­сти­тут за срп­ску кул­ту­ру, При­шти­на-Ле­по­са­вић, 2011.

– Књи­жев­ност за децу, огле­ди, Учи­тељ­ски факул­тет у Вра­њу, Зма­је­ве деч­је игре, Вра­ње – Нови Сад, 2014.

Serbian Literature In Kosovo And Metohia, Publishing house: LAP LAMBERT     Academic Publishing, editor Ion Artin, 2018.

Сун­чи­ца Денић, Поетички модели између традиције и савременог у српској  књижевности, Педагошки факултет у Врању, Врање, 2019.

 

Награ­де:

– Пове­ља и Пла­ке­та Бран­ко Миљ­ко­вић за пое­зи­ју,

– Перо деспо­та Сте­фа­на Лаза­ре­ви­ћа,

– Вук Фили­по­вић за књи­жев­ну кри­ти­ку,

– Мај­стор­ско писмо, за изу­зе­тан допри­нос срп­ској књи­­жев­но­сти,

– Сима Цуцић, награ­да за нај­бо­љу књи­гу из обла­сти нау­ке о књи­жев­но­сти за децу,

– Ана Франк, међународна награда за изузетна ос­тва­рења у књижевности за децу коју додељује изда­ва­чка кућа „Феникс“ и „Македонија презент“ из Скопља,

– Гри­го­ри­је Божо­вић, награ­да за књи­жев­но ства­ра­ла­штво,

– Мили­ца Сто­ја­ди­но­вић Срп­ки­ња, награ­да за књи­гу песа­ма Невре­ме,

– Јефи­ми­јин вез, награ­да за књи­гу песа­ма Мати­ца.

 

При­зна­ња:

– Спе­ци­јал­но при­зна­ње „31. јану­ар“ Гра­да Вра­ња,

Све­то­сав­ска награ­да.

 

Сун­чи­ца Денић покре­тач је и први уред­ник Годи­шња­ка Учи­тељ­ског факул­те­та у Вра­њу (сада Педа­го­шког), часо­писа од наци­о­нал­ног зна­ча­ја. Уред­ник је већег бро­ја темат­ских збор­ни­ка са науч­них ску­по­ва. Члан је редак­ци­је неко­ли­ких ино­стра­них часо­пи­са и збор­ни­ка (у Руси­ји, Укра­ји­ни, Македонији и Бугар­ској).

При­ре­ди­ла је више десе­ти­на књи­га од којих се посеб­но издва­ја­ју оне које су веза­не за књи­жев­ну, исто­риј­ску и про­свет­ну спе­ци­фич­ност југа Срби­је и Косо­ва и Мето­хи­је. Део при­ре­ђе­них изда­ња:

  • Бори­сав Стан­ко­вић, Бож­ји људи, Књи­жев­на зајед­ни­ца „Бори­сав Стан­ко­вић“, Вра­ње, 2002, фото­тип­ско изда­ње.
  • Вук Фили­по­вић, Свет детињ­ства у делу Боре Стан­ко­ви­ћа, Књи­жев­на зајед­ни­ца „Бори­сав Стан­ко­вић“, Вра­ње, 2008.
  • Бори­сав Стан­ко­вић у „Врањ­ском гла­сни­ку“, збор­ник радо­ва, Књи­жев­на зајед­ни­ца „Бори­сав Стан­ко­вић“, Вра­ње, 2010.
  • Отац Јустин Попо­вић, живот и дело, збо­р­ник ра­до­ва са науч­ног ску­па, Пра­во­слав­на епар­хи­ја врањ­ска, Вра­ње, 2010.
  • Бори­сав Стан­ко­вић, Нечи­ста крв, Учи­тељ­ски фа­кул­­тет у Вра­њу, Вра­ње, 2010, фото­тип­ско изда­ње пр­вог изда­ња из 1910. годи­не.
  • „Нечи­ста крв“ Бори­са­ва Стан­ко­ви­ћа сто годи­на после (1910-2010), збо­р­ник радо­ва са науч­ног ску­па, Учи­тељ­ски факул­тет у Вра­њу, Вра­ње, 2011.
  • Бори­сав Стан­ко­вић, Кошта­на, Учи­тељ­ски факул­тет у Вра­њу, Вра­ње, 2012, фото­тип­ско изда­ње пр­вог изда­ња из 1902. годи­не.
  • Бори­сав Стан­ко­вић, Кошта­на, Учи­тељ­ски факул­тет у Вра­њу, Вра­ње, 2012, фото­тип­ско изда­ње ко­на­ч­не вер­зи­је из 1913. годи­не.
  • Свети Јустин Поповић, Он међу њима, изабрани текстови, Српска књижевна задруга, Београд, 2020.