Skip to main content

Ранкo Павловић

 

 

Ранко Павловић (1943, Шњеготина Горња, код Теслића) живи и ствара у Бањој Луци.

Свестран је књижевни стваралац. Пише пјесме, приповијетке, романе, драмске текстове, есеје и књижвну критику за одрасле, затим пјесме, приче, романе и драмске текстове за дјецу. Бави се књижевном критиком и есејистиком.

До сада је објавио деветнаест збирки пјесама, осамнаест збирки приповиједака, пет романа, двије збирке есеја, књигу књижевних критика и десет радио-драма за одрасле, затим осамнаест збирки прича за дјецу, шест збирки пјесама за најмлађе, два романа за младе, десетак играних текстова за дјечја позоришта и петнаестак радио-игара за дјецу.

Завод за уџбенике у Источном Сарајеву објавио је његова Изабрана дјела.

Заступљен у читанкама, лектири и многим антологијама. Његове пјесме и приповијетке превођене су на италијански, пољски, мађарски, енглески, румунски, бугарски, њемачки, холандски, шведски, руски и друге језике.

Награђиван је значајним признањима за књижевност, међу којима су и награде Кочићева, „Кочићеве књига“, „Скендер Куленовић“, „Лаза Костић“, „Пјесник – свједок времена“ Сарајевских дана поезије, „Гордана Тодоровић“, Удружења књижевника Републике Српске за књигу године, Подружнице Удружења књижевника и града Бања Лука за књигу године, „Пјесма над пјесмамам“, „Станко Ракита“, „Гордана Брајовић“, „Совица“ за најбољу књигу за дјецу, „Исак Самоковлија“, „Григорије Божовић“, „Веселин Маслеша“ и многе друге. Додијељене су му повеље Удружења књижевника Србије и Удружења књижевника Републике Српске за животно дјело, затим Награда Академије Иво Андрић за животно дјело.

Био је номинован за најпрестижнију свјетску награду за књижевност за дјецу „Астрид Линдгрен“.

 

 

БИБЛИОГРАФИЈА

 

Збир­ке по­е­зи­је:

 1. 1. Не­мир сна, «Па­ра­ле­ле», До­бој, 1963.
 2. 2. Да­ма­ри ја­се­но­вач­ки, На­ци­о­нал­ни парк Ко­за­ра, При­је­дор, 1987.
 3. 3. Ко­сти и сје­не, Сло­во, Ба­ња Лу­ка, 1997.
 4. 4. Не­бе­ски лан, «Арс Ли­бри» – Бе­о­град, «Бе­сје­да» – Ба­ња Лу­ка, 2001.
 5. Срж, „Рад“, Београд, 2005.
 6. Пјесме (изабране и нове пјесме), Завод за уџбенике, Источно Сарајево, 2004.
 7. Дама из Господске, „Арт-принт“, Бања Лука, 2006.
 8. Лов, КоВ, Вршац, 2007.
 9. Пјесников прах, Нар. библ. „Стефан Првовенчани“, Краљево, 2008.
 10. Монашки сонети, „Арт принт“, Бања Лука, 2011.
 11. Између двије празнине, Удружење књижевника Српске – Подружница Бања Лука, Бања Лука, 2011.
 12. Дубље од слутње, „Арт принт“, Бања Лука, 2012.
 13. 13. Повратак у тачку (изабране и нове пјесме), „Бесједа“ Бања Лука, „Ars Libri“ Београд, 2013.
 14. Зрно, „Повеља“, Краљево, 2014.
 15. Прелазак у сјенку (изабране и нове пјесме), „Унус мундус“, Нишки културн центар, Ниш, 2015.
 16. Лаку ноћ, Љиљана, „Арт принт“, Бања Лука, 2016.
 17. Плавет, Центар за туризам, културу и спорт, Сврљиг, 2018.
 18. Измаглица, Удружење књижевника Републике Српске, Бања Лука, 2018.
 19. Вински сонети, „Арт принт“, Бања Лука, 2019.
 20. Сонетна бројаница (у две – двије руке), са Жељком Аврић, „Прометеј“, Нови Сад, 2019.
 21. Прометејев чвор, „Арт принт“, Бања Лука, 2020.

 

 

Збир­ке при­по­ви­је­да­ка:

 1. При­че из Ва­ку­фа, «Глас», Ба­ња Лу­ка, 1978.
 2. Бље­сак у ко­шма­ру, «Уни­вер­зал», Ту­зла, 1985.
 3. Чо­вјек у љу­шту­ри, «Глас», Ба­ња Лу­ка, 1988.
 4. Пре­о­бра­жа­ји, «Рад», Бе­о­град, 1997.
 5. До­дир, «Осло­бо­ђе­ње”, Срп­ско Са­ра­је­во, 1998.
 6. Жу­та бје­ли­на (избор), «Глас срп­ски» – Ба­ња Лу­ка, «Осло­бо­ђе­ње» – Срп­ско

Са­ра­је­во, 1998.

 1. Су­бо­те без Ил­зе (изабране и нбове приче), За­ду­жби­на Пе­тар Ко­чић, Ба­ња Лу­ка – Бе­о­град,

2000.

 1. Тра­гач из крил­не ре­ги­мен­те, Удру­же­ње књи­жев­ни­ка Срп­ске –

По­дру­жни­ца Ба­ња Лу­ка, Ба­ња Лу­ка, 2003.

 1. Био јед­ном је­дан, “Књи­жев­на за­дру­га”, Ба­ња Лу­ка, 2003.
 2. Приповијетке (избор), Завод за уџбенике, И. Сарајево, 2004.
 3. Библиотекар и Књига, Завод за уџбенике, И. Сарајево, 2006.
 4. (Д)опричано (избор), Подружница УКС, Бања Лука, 2007.
 5. Тринаест нестрпљивих прича, „Прометеј“, Н. Сад, 2007.
 6. Небесници, „Нова реч“, Пожаревац, 2012.
 7. Откупљивач прича, „Арт принт“, Бања Лука, 2013.
 8. Карењина и Вронски у задимљеној крчми, „Прометеј“, Нови Сад, 2015.
 9. Мајстори и мајсторије и друге кратке приче, „Албатрос плус“, Београд, 2019.
 10. Печат над понором, „Штампар Макарије“ Београд, „Ободско слово“ Подгорица, „Херцеговина издаваштво“ Требиње, 2020.

 

Ро­ма­ни:

 1. Шко­ла ја­ха­ња, «Глас», Ба­ња Лу­ка, 1990. (дру­го из­да­ње:

«Глас срп­ски», Ба­ња Лу­ка, 1997)

 1. Ја­ха­чи и оста­ли, «Глас срп­ски», Ба­ња Лу­ка, 2001.
 2. Ка­ко ухва­ти­ти леп­ти­ра, «На­род­на књи­га», Бе­о­град, 2002.
 3. Небеске костурнице, „Прометеј“, Нови Сад, 2011.
 4. Громада, „Прометеј“ Нови Сад и Фондација Брано Ћопић Бања Лука, 2016.

 

Есеји

Журка код Екермана, КоВ, Вршац, 2007.

У дубинама језика, „Арт принт“, Бања Лука, 2017.

 

Књижевна критика:

Дочитавање, „Унус мундус“, Ниш, 2012.

 

Дневници

 1. Крезуба година, дневничко биљешкаре о 2016, „Арт принт“, Бања Лука, 2018.

 

Публицистика

 1. Бањалука 1969 – 1979. (приредио са Хамидом Хусеџиновићем, „Глас“, Бања Лука, 1980.
 2. Бањалучка кућа од снова – пола вијека Дјечијег позоришта Републике Српске (са Предрагом Бјелошевићем и Војиславом Вујановићем), Дјечије позориште Републике Српске, Бања Лука, 2006.

 

Збир­ке при­ча за дје­цу:

 1. Бај­ке за ли­је­во ухо, «Освит», Кар­ло­вац, 1985.
 2. Ја­рац у по­зо­ри­шту, «Свје­тлост», би­бли­о­те­ка “Мла­ди да­ни”,

Са­ра­је­во, 1985.

 1. Чи­стач обу­ће, «Мла­дост», би­бли­о­те­ка “Вје­ве­ри­ца”, За­греб, 1985.
 2. Ку­ћа на из­ле­ту, «Глас», би­бли­о­те­ка “Ја­блан”, Ба­ња Лу­ка, 1988, друго издање1990.
 3. Ку­ла Ку­ли­на ба­на, «Ве­се­лин Ма­сле­ша», библиотека “Ластавица”,

Са­ра­је­во, 1988.

 1. Ку­ћа на из­ле­ту, из­бор, «Ве­се­лин Ма­сле­ша» и «Свје­тлост»,

Са­ра­је­во, 1990.

 1. Сте­фан на Мли­јеч­ном пу­ту, Кра­ји­шко дје­чи­је по­зо­ри­ште,

Ба­ња Лу­ка, 1994.

 1. У ку­ћи ду­хо­ва (избор), «Гри­го­ри­је Бо­жо­вић», би­бли­о­те­ка “Бо­жу­ри”,

При­шти­на, 1998.

 1. Воз, та­та и но­ви­не, «Бе­сје­да», би­бли­о­те­ка “Бе­ли слон”, Ба­ња Лу­ка,

2000.

 1. Злат­но­дол­ске бај­ке, «Рад», би­бли­о­те­ка “Али­са”, Бе­о­град, 2001.
 2. При­ја­те­љи, «Сло­во», Ба­ња Лу­ка, 2002.
 3. Моћ дивље оскоруше и друге бајке, „Bookland“, Београд, 2005.
 4. Свирала од ружиног дрвета и друге бајке, „Bookland“, Београд, 2009.
 5. Гитаријада у Јежевици, „Босанска ријеч“, Тузла, 2009.
 6. Краљеви на вашару (лектирни избор), „Босанска ријеч“, Сарајево, 2010.
 7. Стиже сликар, „Повеља“, Краљево, 2011.
 8. Једна Прича и друге приче, Књижевна заклада/фондација „Фра Грго Мартић“, Крешево, 2011.
 9. Причинило се у Причину, „Bookland“, Београд, 2014.
 10. Машта на туфнице (лектирни избор), „Босанска ријеч“, библиотека „Мали принц“, Тузла, 2015, друго издање (у едицији „Књигометар“) 2016.
 11. Пут у читанку (Обновљено, проширено издање збирке „Једна Прича и друге приче“), „Арт сцена“, Бања Лука, 2020.
 12. Принцеза у блутку, избор бајки, „Одисеј“, Београд, 2020.

 

Роман за дјецу:

 1. Тајне Краљевог Града, “Народна књига”, библиотека “Петар Пан”,

Београд, 2004.

 1. Како се испричала Неиспричана Бајка, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 2018.

 

Сли­ков­ни­це:

 1. Ча­ро­ли­је Си­на Сун­ца, «Гра­фо­Марк», Лак­та­ши, 2001.
 2. Пле­ме­ни­ти Ха­хај и стра­шни Хе­хеј, «Гра­фо­Марк», Лак­та­ши, 2001.

 

Збирке пјесама за дјецу:

 1. Шта јутро доручкује, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 2007.
 2. Расти брже, то је лако, “Book“, Београд, 2009.
 3. Басновите пјесме, „Арт принт“, Бања Лука, 2010.
 4. Кад се уши зацрвене, изабране и нове пјесме (у: Р. Павловић – П. Ђаковић – П. Стевић: Простори игре), Фондација „Бранко Ћопић“, библиотека „Башта сљезове боје“, Бањалука, 2010.
 5. Пјесме за причање, „Арт принт“, Бања Лука, 2013.
 6. Нова планета, Завод за уџбенике и наставна средства, Iсточно Сарајево, 2014.

 

Звучне књиге

 1. Извор свјетлости и друге бајке, ЈУ Специјална библиотека за слијепа и слабовида лиц Републике Српске, Бања Лука, 2017.

 

Из­ве­де­ни по­зо­ри­шни тек­сто­ви за дје­цу:

 1. Ку­ти­ја за осло­ба­ђа­ње вре­ме­на, ЦОК те­а­тар, Ба­ња Лу­ка, 1991.

2 Љу­бав­ни ја­ди Је­жа Је­жи­ћа, Кра­ји­шко дје­чи­је по­зо­ри­ште, Ба­ња

Лу­ка, 1993. и Лут­кар­ски сту­дио “Ро­да”, Ба­ња Лу­ка, 2003.

 1. Принц од Би­је­лог Лу­ка, Дје­чи­је по­зо­ри­ште Ре­пу­бли­ке Срп­ске,

Ба­ња Лу­ка, 2000. и 2002.

 1. Љубичаста зрака, Дјечије позориште Републике Српске, Б. Лука, 2006.
 2. Жутокапа, KUD „Karpati“, Vrbas, 2006.
 3. Племенити Хахај и страшни Хехеј, Дјечије позориште Републике Српске, Бања Лука, 2013.
 4. Проклетство метафоре, Театар „ОКО“, Београд, 2013.
 5. Упознавање свијета“, Театар „ОКО“, Београд, 2013.
 6. Троспратни болесник (по моривима пјесме „Болесник на три спрат“ Бранка Ћопића), Драмска сцена, Прњавор, 2018.

 

Изабрана дјела:

 1. Пјесме
 2. Приповијетке
 3. роман „Јахачи и остали“
 4. Приче за дјецу

Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 2004.

 

Више од 20 радио-драмских текстова извођених на свим радио-станицама бивше СФРЈ и превођених на више језика.

 

Ranko Pavlović

BANJA LUKA

Ognjena Price 20

78000 Banja Luka

 

Telefon: 065/540-921

E-mail: rankopav@gmail.com