Skip to main content

Предраг Јашовић, (12. 04. 1971.) радио је у Основној школи “Радоје Домановић” (21.01. 1998-31.07.2006.) у Параћину непуних девет година и на Институту за српску културу, (01.08. 2006-20.09.2011) где је, по сили прилика неко време био и руководилац, на Државном универзитету у Новом Пазару  на одсеку за Српску књижевност и језик (21.09.2011-15.11.2016)  где је држао Теорију књижевности и историју српске књижевности ренесансу, барок и 19. век у целини, а од 16. 11. 2016. ради на Високој струковној школи за васпитаче у Алексинцу, данас Академији васпитачко-медицинских струковних студија и на Универзитету Едуконс.

Учествовао је на научним скуповима у земљи и иностранству. Његови радови су  објављивани на неколико страних језика. Уредник је неколико научних, књижевних и културолошких гласила. Ангажован је као скривени рецензент у неколико научних часописа. Друштвено је ангажован, као промотер, књижевни критичар и јавни предавач на разне књижевне и културолошке теме.

Активни је сарадник више књижевних часописа: Браничева, Тока, Саборника, Нашег стварања, Расинских анала, Међаја, Савременика, Свезака, Норме, Српске виле, Баштине, Детињства, Зборника за славистику, Багдале, Повеље, Летописа Матице српске, Развитка, Медијане, Багдале, Кровова, Корака и других.

Члан је Удружења књижевника Србије, Матице српске и председник је Подружнице Матице српске за Поморавље.

 

 

 

НАУЧНА БИБЛИОГРАФИЈА СА ДОДАЦИМА

 

 

НАУЧНА БИБЛИОГРАФИЈА

 

I Учествовао је у научним пројектима од националног значаја које је финасирао Министарство за просвету, науку и технолошки развој:

 

 1. Духовне појаве и стваралаштво српског народа на Косову и Метохији до ХV до ХХ века (број 1148020).
 2. Материјална и духовна култура Косова и Метохије (број 17802)

 

II Резултати научног рада исказани према вредносним пропозицијама Министраства за просвету, науку и технолошки развој

 

M-10

 

М 14 – 4 Предраг Јашовић, Поступак карневализације у Јастуку гроба мог Слободана Стојановића, 341-350, УДК 821.163.41-4.09 Стојановић С., Научни састанак Слависта у Вукове дане – Карневализација у ссрпској књижевности, 47/2, Београд, 2018, УДК 80, ИССН 0351-9066.

 

М 14 – 4  Предраг Јашовић, Марко Цар, ка теоријској и жанровској дефиницији есеја, Међународни научни састанак у Вукове дане, МСЦ, Београд, 15-18, IХ 2015, 46/2 Београд, 2016, 117-125. 821.163.41.09:929 Цар, Марко.

 

М 14 – 4  Предраг Јашовић, Косовски мотиви у поезији српских модерниста, 45.  Међународни научни састанак у Вукове дане, МСЦ, Београд, 17-20, IХ 2015, 45/2 Београд, 2015, 191-199. 821.163.41.09-1.

 

М 14 – 4  Предраг Јашовић, Функција мотива, Косова и бога у крфској збирци Песме бола и поноса Милутина Бојића, 44.  Међународни научни састанак у Вукове дане, МСЦ, Београд, 11-14, IХ 2014, 44/2, Београд, 2015, 533-540. 821.163.41-1.09 Бојић М.

 

М 14 – 4  Предраг Јашовић, Религиозна тематика у поезији сапутника српске модерне, ТРАНСКУЛТУРАЛНА ДИМЕНЗИЈА СЛАВИСТИЧКИХ СТУДИЈА И КОМПАРАТИВНА КЊИЖЕВНОСТ, Годишњак ХХVII, 2014, Институт за књижевност и уметност, School of Languages, Culture and Linguistics, Monash University, Melburne, Australia, серија Ц: Теориjска истраживања 17, стр. 415-441, УДК 821.163.41.09-1“19/20“; 821.163.41.02 МОДЕРНА; 820. ISBN 978-86-7095-215-7a; COBISS.SR-ID 211652108.

М 14 – 4  Предраг Јашовић, Кохерентност између исказа у преписци и Горског вијенца, Научни састанак слависта у Вукове дане-темастки зборник, ЊЕГОШ У СВОМЕ ВРЕМЕНУ И ДАНАС, 12-15. IХ, 2013, 43/2, Београд, 2014, стр. 305-312; ISBN:0351-9066; УДК 821.163.41.09. М 14 – 4 Предраг Јашовић, Религијски подтекст у поезији Јована Дучића, Наука и глобализација, зборник радова са научног скупа(17-19 мај, 2013), бр. 8, 1/2, Пале, 2014, стр. 691-703. DOI 10.7251/NSFF1408691J

 

М 14 – 4 Предраг Јашовић, Српска модерна у књижевној критици друге половине XX века, У: Милан Радуловић (Ур.), Српска књижевна критика и културна политика у другој половини XX века: Тематско-проблемски зборник радова, Београд: Институт за књижевност и уметност, 2013, стр. 387-417. (УДК: 821.163.41.02 МОДЕРНА; 821.163.41.09-1″19″  ISBN 978-86-7095-197-6) (хуманистичке науке)

 

М 14 – 4, Предраг Јашовић, Библијски подтекст у поезији сапутника српске модерне, Научни састанак слависта у Вукове дане-Развојни токови поезије 12-14 IX 2012. 42/2, Београд, 2013, стр. 597-607. ISBN:0351-9066; УДК 821.163.41.09; 82.02.

 

М 14 – 4 Предраг Јашовић, Две песме „Бој на Варварину“, Тематски зборник „Историја Поморавља и два века од варваринске битке“, Историјски архив, Крушевац, 2010, стр. 299-305; ИСБН 978-86-82-39-5-65-2; УДК 94(497.11)(082); COBISS.SR-ID  179603724. (историјске науке)

 

М 14 – 4 Предраг Јашовић, Tрајање лика Стевана Синђелића у уметничком певању, Тематски зборник „Капија Поморавља”, Историјски архив, Крушевац, 2011, стр. 163-171; ИСБН 978-86-82-39-5-65-2; УДК 94(497.11 Поморавље)(082); COBISS.SR-ID  188952588. (историјске науке)

М 14 – 4 Предраг Јашовић, Прилог проучавању експлицитне поетике Иве АндрићаИво Андрић у српској и европској књижевности, тематски зборник Научни састанак слависта у Вукове дане 15-17. IХ, 41/2, Београд, 2012, стр. 623-635. 821.163.41.09

 

М 14 – 4 Предраг Јашовић, Доситејево дело и стварност, Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Књижевност и стварност, МСЦ, Београд, 2008, 37/2,, стр. 197-207; УДК 80; ISSN 0351-9066.

 

М 14 – 4 Предраг Јашовић, Доситејеви учитељи у првом делу Живота и прикљученија, Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Место књижевне приповетке у српској књижевности, Доситеј Обрадовић и Европа, МСЦ, Београд, 2009, 4-7. IХ, стр. 485-495; UDK 821.163.41.09-94 Обрадовић Д; UDK 80, ISSN 0351-9066; ISBN 978-86-86419-73-6; COBISS.SR-ID 168907020.

 

М 20

 

M 23 – 4 Predrag Jašović (koautor), Media Influence on speech culture of students – future teachers, THE 12th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE eLERNING AND SOFTWARE FOR EDUCATION BUCHSREST, APRIL 21-22, 2016; 10.12753/2066-026X-16-096, ISSN 2066-026X, p. 88-95.

 

М 24 – 4 Предраг Јашовић, Аналитичка огледања Јована Љуштановића, Зборник матице српске, књ, 61, 2013, св. 1, стр. 288-294; ISSN 0543-1220/ UDC 82 (05).

 

М-30

 

М 31 – 3 Предраг Јашовић, Ка поетици структуре Мирка Бањевића, Живот и дело Мирка Бњевића, зборнк радоа са међународног научног скупа одржаног 23. 05. 2019. Године у Параћину, ISBN 978-85111-37-2; UDK 821.163.41(497.16).09-1 Бањевић М. COBISS.SR-ID 281641484

 

М 31 – 3 Предраг Јашовић, Просветитељска мисија Раше Попова, Паорнама света детињстваенциклопедијски и ренесансни дух Раше Попова, Зборник радова са међународног научног скупа, Вршац 2018. 57-67. ISBN 978-86-7372-265-8; УДК 821.163.41.09 Popov R. (82), COBISS.SR-ID 326348295.

 

 

M 31-3 Предраг Јашовић, Methodical premises interpretation of Serbian Literature ninteeth century confessional and multiethnic environment, Материалы IV Международной научно-практической конференции, (21-22 ноября 2013. год., Россия, Ростов-на-Дону), ИНОВАЦИОННИЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ,  ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 17-23, UDK 71, UDK 371, LBK 74.04. I66; ISBN 978-587872-704-4.

 

М 31 – 3  Предраг Јашовић, Рад Славољуба Oбрадовића у области македонистике/ Работа на Славољуб Обрадовик во областа на  македонистиката, КОНЗУЛСКА БИТОЛА И ИСТОРИСКИТЕ, СОВРЕМЕНИТЕ И ИДНИТЕ КУЛТУРНИ И УМЕТНИЧКИ ВРСКИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА СРБИЈА – Зборник на трудови од Меѓународен научен собир одржан во Битола на 31-ви мај и 1-ви јуни 2013 година, Конзулат на Република Србија во Република Македонија, Битола, 2014. -стр. 85-91; 93-98.УДК 930.85(497.774)”18/19″(082); 316.722(497.7:497.11)(082); ISBN 978-608-65122-3-1; COBISS.MK-ID 96198666.

 

M 33-1 Књижевност и текст у програмима  предшколског узраста, ЗНАЧАЈ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВАСПИТАЧА ЗА КВАЛИТЕТ ВАСПИТАЊА  И ОБРАЗОВАЊА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА – Зборник радова са Петнаесте конференције са међународним учешћем ВАСПИТАЧ У 21. ВЕКУ, Бр. 19, одржана је 29. и 30. марта 2019. године у Сокобањи. Издавачи: Академија васпитачко-медицинских струковних студија Одсек Алексинац, Главни и одговорни уредник: Др Предраг М. Јашовић, 2020. 353-365. УДК   373.2.016:82-93; ISBN 978-86-7746-798-2; COBISS.SR-ID 283638796.

 

M 33-1 Предраг Јашовић, Увод у писмо и толеранција у букварима с краја XIX и почетка XX века. САВРЕМЕНИ СВЕТ И ТОЛЕРАНЦИЈА КРОЗ ПРИЗМУ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, Зборник радова са Дванаесте конференције Васпитач у 21 векау, бр. 17. Вискока школа за васпитаче струковних студија у Алексинцу, 2018, ISBN978-86-7746-707-4, UDK 371.671:003-028.31(=163.41)(091), 330-337.

 

M 33-1 Предраг Јашовић, Критичка огледања Душана Матића, МАТИЋЕВА ОГЛЕДАЛА – Зборник научних радова и есеја са округлог стола 35-их Матићевих дана.  Ћуприја 2017. стр. 66-76 УДК 821.163.41.09 Мати Д. ИСБН 978-86-910025-2-7.

 

M 33-1 Предраг Јашовић, Прилог истраживању рада штампарије у Крушевцу (1916-1918), Тематски зборник са научног скупа „Заграта у историји српског народа“, Крушевац-Велики Шиљеговац, 2017, стр. 93-101. ISBN 978-86-80836-03-4 (ИАК); УДК 902(497.11)(082), 94(497.11. Загрлата)(082), 908(497.11 Загрлата) (082). COBISS.MK-ID 236049164. M 33-1 Предраг Јашовић, Религиозност у поезији за децу Јована Јовановића Змаја, Књижевност за децу и идеологија, детињство, год. XLII, br. 2, 2016, стр. 54-63, UDK 821.163.41-93-14. Jovanović-Zmaj J.:2; ISSN 0350-5286; ISBN 9770350528004.

M 33-1 Предраг Јашовић, Научни скуп „ЖИВОЈИН АНДРЕЈИЋ МУЛТИДИСЦИЛИНАРНОСТ ДАНАС“, одржан 11. Марта 2016. Изложен рад „Ка поетици песме Живојина Андрејића“, публикован у целини у Митолошком зборнику 35/1, Центар за митолошке студије 2016. стр. 131-144. UDK 821.163.41.09-1 Андрејић Ж.; ISSN 1450-9792; ISBN 979-86-86541-08-6.

M 33-1 Предраг Јашовић, Tematska i motivska ishodišta u poeziji za decu Dragana Radulovića, Stavralaštvo Dragana Radulovića-naučna monografija, Instirut za dečju i omladinsku književnost, NVU „Prijatelji“, Podgorica, 2015, 50-65. ISBN 978-9940-9691-0-3.

 

M 33-1 Предраг Јашовић, Рефлекси поетике европског романтизма у поезији песника са ех југословенског простора, РЕФЛЕКСИЈАЕ САВРЕМЕНОГ ДОБА НА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ, Зборник радова са Дванаесте конференције Васпитач у 21 векау, бр. 16. Вискока школа за васпитаче струковних студија у Алексинцу, 2017, ISBN978-86-776-643-5 (Sven), UDK 821(4).02РОМАНТИЗАМ:L“18“ (497.1), 243-254.

 

M 33-1 Предраг Јашовић, Мотив близанаца као тематска окосница стваралачког поступка Милутина Ђуричковића, НАШЕ СТВАРАЊЕ, Зборник радова са Десетог симпозијума са међународним учешћем „ВАСПИТАЧ У 21. ВЕКУ“, Алексинац 2014, стр. 564-570, УДК 811.163.41-93-31.09 Ђуричковић М.

 

M 33-1 Предраг Јашовић, Трагом једне почетнице,  Компентенције васпитача за друштво знања, међународна научно-стручна коференција Методички дани 2013, тематски зборник, Висока школа струковних студија васпитача у Кикинди, 2014, стр. 218-225. УДК 37.016:003-028.31.

 

M 33 – 1  Предраг Јашовић, Доситеј за XXI век, Drzatvotvorna ideja trojice velikana: Dositei Obradovici, Sava Tekelija, Djordje Brankovic – Зборник са међународног научног скупа Темишавар, 11-12, новембар 2011, Uniunea Sarilor din Romania (Савез Срба у Румунији, Темишвар) 2012, стр. 63-77, ISBN 978-606-8079-21-9.

М 33 – 1 Предраг Јашовић, Медијација Доситејевог дела на македонском језику, СРПСКО-МАКЕДОНСКЕ КУЛТУРНЕ И КЊИЖЕВНЕ ВЕЗЕ, Зборник реферата са међународне научне конференције одржане у Нишу од 15. до 17. новембра 2007., Ниш 2008, стр. 205-215; ISBN 978-86-7025-468-8; UDК 821.163.41-96.09=163.3 Обрадовић Д.; 821.163.3`255.4; COBISS.SR-ID 151623180.

 

М 33 – 1 Предраг Јашовић, Стајна тачка приповедача у Доситејевом „Животу“, Дело Доситеја Обрадовића 1807-2007, Међународни научни скуп, Зборник радова, Задужбина „Доситеј Обрадовић“ 14. и 15. децембра 2007., Београд, стр. 239-255.

 

М 33 – 1 Предраг Јашовић, Стајна тачка приповедача у приповеци „Десетица“ Ивана Цанкара, Зборник радова са међународног научног скупа одржаног 21-22 децембра 2007. године на Педагошком факултету у Јагодини, Јагодина, 2008, стр. 328-338; ISBN 86-7604-065-6; UDK 821.163.6.09-32 Цанкар И.

 

М 33 – 1 Предраг Јашовић, Вртлози опстајања Звонка Павличића, Зборник радова – Други међународни симпозијум Заштита животне средине 28-29. април, Косовска Митровица, 2009, стр. 5-12. ISBN 978-86-80893-23-5; COBISS.SR-ID 158065164; UDC 502/504 (082); 504.5:66(082).

 

М 33 – 1  Предраг Јашовић, Recepcija Grigora Viteza u srpskoj  književnosti, Monografija Veliki vidar – stoljeće Grigora Viteza, naučni skup sa međunarodnim učešćem, Učiteljski fakultet Sveučilištva u Zagrebu, Zagreb, svibanj 2013. str. 173-184;  ISBN: 978-953-7210-62-5; UDK 821.163.42(001).

М 33 – 1  Предраг Јашовић, Лаза Костић и српска модерна, У спомен на Лазу Костића (1841-2011), зборник радова, Филозофски факултет у Новом Саду, 2011, стр. 135-145; UDK 821.163.41.09 Костић Л.; ИСБН 978-86-6065-100-8; COBISS.SR-ID  269036039.

М 33 – 1  Предраг Јашовић, Сретање религија у Андрићевим приповеткама/ The meeting of relugions in Andric`s stories, ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ – БЪЛГАРИЯНАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 50, КН. 1, СБ. Б, 2012 – ФИЛОЛОГИЯ, PAISII HILENDARSKI UNIVERSITY OF PLOVDIV – BULGARIARESEARCH PAPERS, VOL. 50, BOOK 1, PART В, 2012 – LANGUAGES AND LITERATURE, стр. 57-71.

М 33 – 1  Предраг Јашовић, Културна акција српског просветитеља Доситеја Обрадовића у Албанији, Доситеј и (српска) школа – зборник радова са научног слупа, уредник Д. Иванић, Задужбина „Доситеј Обрадовић“, Београд, 2011, стр. 167-181; UDK 821.163.41.09-94 Обрадовић Д.; 930.85(496.5)“17/18); ISBN 978-86-87538-04-7; COBISS.SR-ID 182864652.

 

М 40

 

 

М 41 – 8 Предраг Јашовић, Увод у доситејологију, Београд, Bookland, 2016. стр. 348 (24 цм); ISBN 978-86-7182-599-3; COBISS. SR.ID: 225449996; UDK 821.163.41.09 Обрадовић Д; 821.163.41:929 Обрадовић Д.

 

Проф. др Љиљана Пешикан Љуштановић

Проф. др Никола Страјнић

Проф. др Радомир Ивановић, академик

 

Уредник:

Радомир Радованац

 

М 41 – 8 Предраг Јашовић, Писци српског реализма као књижевни критичари, Приштина-Лепосавић, Институт за српску културу, 2012, стр. 7-304. (24цм), ISBN 978-86-89025-02-6, UDK 821.163.41.02:929“18“; 821.163.41.02РЕАЛИЗАМ; COBISS.SR-ID 189404028.

Рецензенти:

Проф. др Милорад Јеврић, Филозофски факултет у К. Митровици

Проф. др Славољуб Обрадовић, Филозофски факултет у Нишу

Уредник:

др Срђан Словић, научни сарадник

 

М 42-5 Монографија Основне школе „Радоје Домановић“, Параћин:Артија, 2019, 224; ISBN 978-86-89281-31-6; COBISS.SR-ID 282084364; UDK 373.3/4 (497.11)“1950/2019“; 371(497.11)“1950/2019“.

 

Рецензенти:

Др Даница Столић

Др Милутин Ђуричковић

Др Љубиша Рајковић, научни саветник

 

М 42 – 5 Предраг Јашовић, Ка поетици срске модерне, Нови Сад, Бистрица, 2017, стр. 237 (25цм): ISBN 978-86-6183-076-1; УДК 821.163.41-95 Срска књижевност; COBISS. SR.ID: 317733383

Рецензенти:

Проф. Др Јован Делић

Проф. Др Љиљана Пешикан Љуштановић

Проф. Др Никола Страјнић

 

М 42 – 5 Предраг Јашовић, VerItaS banatske ravnice-Radovan Vlahović u književnoj kritici, Novo Miloševo, BKC, 2013, str. 278, (21cm); ISBN 978-86-6029-103-7; COBISS. SR.ID: 27336975443.

Рецензенти:

Проф. др Воја Марјановић

Др Милутин Ђуричковић

 

М 42 – 5 Предраг Јашовић, Књижевне притоке 3, Јагодина, Подружница удружења књижевника Србије, 2013, стр. 5-205, ISBN 978-86-912515-3-6; UDК 821.163.41.09 „19/20“; 821.163.41-95.

 

Уредник:

Слободан Жикић

 

Рецензенти:

Др Тамара Грујић

Др Милутин Ђуричковић

Ђорђе Петковић

 

М 42 – 5 Предраг Јашовић, Ражањске легенде – прилози уз пардичке родослове, Крушевац, Историјски архив, Параћин, Пирамида, 2011, стр 98 (30цм); ISBN 978-86-7596-119-2,UDK 908 (497.11.Ражањ), COBISS.SR-ID 184097804

Рецензенти:

др Љубиша Рајковић, научни саветник

др Небојша Ђокић, научни сарадник

Уредник:

Ђорђе Петковић

Предраг Јашовић

 

М 42 – 5 Предраг Јашовић, Притоке књижевности Косова и Метохије, Приштина-Лепосавић,  2010, стр. 7-275; ISBN 978-86-82797-91-3; UDC 82.09 (091); 821.163.41.09“ 19“; 821.163.41: 929; COBISS.SR-ID  180656140.

Рецензенти:

Проф. др Даница Андрејевић, Филозофски факултет у К. Митровици

Проф. др Милорад Јеврић, Филозофски факултет у К. Митровици

Уредник:

др Срђан Словић, научни сарадник

 

М 42 – 5  Предраг Јашовић, Живот и дело Милорада Радуновића, Институт за српску културу, Приштина-Лепосавић, 2008 стр.; ISBN 978-86-84509-22-4; UDK 821.163.41.09 Радуновић М.; 821.163.61:929 Радуновић М.; 021. Радуновић М.; 016:929 Радуновић М. COBISS.SR-ID  154370316 .

Рецензенти:

Проф. др Даница Андрејевић, Филозофски факултет у К. Митровици

Проф. др Тихомир Петровић, Учитељски факултет у Сомбору

Проф. др Никола Цветковић, Филозофски факултет у К. Митровици

Уредник:

Проф. др Марко Атлагић

 

М 42 – 5  Предраг Јашовић, Транспозиције књижевности за децу, Багдала, Крушевац, 2008, стр. 202: ISBN 978-86-84233-21-1; UDK 821.09-93, 371.3: : 82-93, 012 Јaшовић П.; COBISS. SR-ID   145958412

Проф. др Цвијетин Ристановић, Учитељски факултет у Бијељини

Проф. др Тихомир Петровић, Учитељски факултет у Сомбору

Уредник:

Миша Петровић

 

М 42 – 5  Предраг Јашовић, Књижевне притоке II, Бистрица, Нови Сад, 2008, стр. 178; ИСБН 978-86-84891-63-3; УДК 82.09 (091); 821.163.41.09”19”; 81.163.41:929.; COBISS. SR.ID: 229477895.

Рецензенти:

Проф. др Славољуб Обрадовић, Филозофски факултет у Нишу

Проф др Милорад Јеврић, Филозофски факултет у К. Митровици

Уредник:

Рале Нишавић

 

М 42 – 5  Предраг Јашовић, Рецепција књижевног дела Доситеја Обрадовића, Панчево, 2007, стр. 329, ISBN 978-86-83453-94-8; UDK 821.163.41.09 Обрадовић Д.

Рецензенти:

Проф. др Славољуб Обрадовић, Филозофски факултет у Нишу

др Љубиша Рајковић, научни саветник

Уредници:

Милан Орлић

мр Милена Стојановић

 

М 42 – 5  Предраг Јашовић, Реч и значење, Књижевни клуб „Мирко Бањевић“ Параћин, 2006, стр. 193; ISBN 86-82023-95-4; UDK 82.09; 821.163.41.09:929 Јашовић П.; COBISS.SR-ID 127899148

Рецензенти:

Проф. др Славољуб Обрадовић, Филозофски факултет у Нишу.

Проф. др Милорад Јеврић, Филозофски факултет у К. Митровици

Уредник:

M 44-3 Предраг Јашовић, „Заснивање теолошке књижевне теорије у делу Милана Радуловића“, Књижевност, теологија, филозофија – тематско-проблемски зборник радова у спомен Милану Радуловићу, Институт за књижевност и уметност, Православно-богословски факултет, Београд- фоча, 2018, 609-624, УДК  821. 0:27; 7.01:2; 111.852:27-1; 316.74:008; 609-624. ISBN 978-86-7095-239-3. M 44-3 Предраг Јашовић, „Утицај јужносрбијанских научника на формирање научне парадигме књижевности за децу“, Јужни српски крајеви у XIX и XX веку: друштвено-економски и политички аспект : тематски зборник од водећег националног значаја, уредници Дејан Антић, Иван Бецић. Врање : Народни музеј ; Лесковац : Народни музеј, 2018. 427-441.ISBN  978-86-80653-11-2; COBISS.SR-ID 268934412. M 44-3 Предраг Јашовић, Tematska i motivska ishodišta u poeziji za decu Dragana Radulovića, Stavralaštvo Dragana Radulovića-naučna monografija, Institut za dečju i omladinsku književnost, NVU „Prijatelji“, Podgorica, 2015, 50-65. ISBN 978-9940-9691-0-3

М 45 – 1,5  Предраг Јашовић, Хронотоп Косова у поезији Момчила Моша Одаловића, Поезија Моша Одаловића-зборник радова, Десанкини мајски разговори, Задужбина Десанке Максимовић, Народна библиотека Србије, Београд, 2018, 97-113; УДК 821.163.41.09-1 Одаловић М. ; ISBN 978-86-82377-60-3 (ЗДМ); ISBN 978-86-7035-421-0 (НБС); COBISS.SR-ID 262850316.

 

М 45 – 1,5  Предраг Јашовић, Предговор – Поређења у трстеничком крају, у: Милош Милошевић Шика, КИ Лексикон народних оређења трстеничког краја, (друго и допуњено издање), Трстеник: ИК „Љубостиња“, 2017, 5-8.

 

 

М 45 – 1,5  Предраг Јашовић, Predgovor – ka pojmu književne kritike, u: Одисеја Мухамеда Абдагића, Сјеница, Установа културе Сјеница, 2016, str. 7-26; UDK 821.163. 4(497.11).09.Abdagić M. (082); ISBN 978-86-84679-13-2; COBISS. SR.ID 223207948.

М 45 – 1,5  Предраг Јашовић, Pogovor – Muhamed Abdagić u književnoj kritici, u: Одисеја Мухамеда Абдагића, Сјеница, Установа културе Сјеница, 2016, str. 419-434; UDK 821.163. 4(497.11).09.Abdagić M. (082); ISBN 978-86-84679-13-2; COBISS. SR.ID 223207948

 

М 45 – 1,5  Предраг Јашовић, Предговор – Интердисциплинарно сагледавање феномена економије, историје и филма као окоснице бренда и брендирања, у: Дејан Дашић, Изабране теме 2 – Дестинацијски, медијски и историјски аспкети брендирања, Меркур СВ ДОО, ISBN Београд, ММХVI, стр. 9-14; УДК 658.8, 003.65, 658.8; ISBN 978-86-7906-124-9; COBISS.SR-ID 221643788.

 

М 45 – 1,5  Kulturološko osvešćenje i mogućnost recepcije, u: Marija Tanackov, Varvarogenije među nama, BKC, Novo Miloševo, 2015, str. 114-118. ISBN 978-8660-292485; COBISS.SR-ID 299850503; UDK 821.163.41.09 Vlahović R. .

М 45 – 1,5  Предраг Јашовић, Сабирање у оку и језику, у: Никола Страјнић, Очи и језик, Бистрица, Нови Сад, 201, 331-341. UDK 821.163.41-44; 821.163.41.09; ISBN 978-86-6183-059-4; COBISS.SR-ID 297324551.

М 45  – 1,5  Предраг Јашовић, Поговор – Прилог тумачењу критике Милоша Ђорђевића у: Милош Ђорђевић, Поетика неизрецивог,  Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Павлов“, Вршац, 2015, 148-191, ИСБН 978-86-7372-207-8; COBISS.SR-ID 292673799.

 

М 45 – 1,5 Предраг Јашовић, Поговор или ражањски јубилеји у ширем контексту, у: Радан Ж. Марковић, Дом здравља Ражањ, Ражањ-Параћин, 2008, стр. 343-359; ISBN 978-86-83457-25-0; UDK 614.2 (497.11)”1953/2008”.

 

М 45 – 1,5 Предраг Јашовић, Хрестоматија текстова о прошлости и архивска документа, Мирослав Д. Гагић, ”Од Сталаћа до Делиграда кроз векове”, Параћин, 2007, стр. 637-660 (поговор) ISBN 978-86-83457-12-0; UDK 908 (497.11 Ражањ), 94 (497.11) ”16/18” (093) .

 

М 45 –1,5 Предраг Јашовић, Живот и дело Милорада Радуновића, у: Милорад Радуновић, Остала је реч, друга књига, музеј у Приштини, Центар за очување наслеђа Косова и Метохије Mnomosyne, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић, Београд, 2009, стр. 359-372; UDK 821.163.41-14: 398 (082.2); 821.163.41-36:398 (082.2); 398 (082.2); 821.163.41.09 Радуновић М.; ISBN 078-86-85235-07-8; COBISS.SR-ID 169774860.

 

M 45 – 1,5 Предраг Јашовић, Поговор. Поетика приповедачког стваралаштва Симе Матавуља, у: Ана Ђорђевић, Вера у стварање. Верски мотиви у приповеткама Симе Матавуља, Институт ѕа српску културу Лепосавић, 2011, стр. 237-256. UDK 821.163.41.09-32 Матавуљ С.; ISBN 978-86-82797-96-8; COBISS.SE-ID-186026252

 

M 45 – 1,5 Предраг Јашовић, Потврда књижевне свестраности, у: Милица Јефтимијевић Лилић, Критички темељи и домети. Студија о Сими Цуцићу, Банатски културни центар, Ново Милошево, 2011, стр. 157-168; УДК 821.163.41.09.Цицић С.; 012 Цуцић С.,

 

M 45 – 1,5  Предраг Јашовић, Предговор. Милорад Радуновић као књижевни критичар, у: Милорад Радуновић, Савремени приступ књижевној критици, Српска књига, Рума, 2011, стр. VII-XXV. UDK 82.163.41.09; 821.163.41-95. ISBN 978-86-6261-000-3.

 

M 45 – 1,5  Предраг Јашовић, Ражањске легенде – прилози уз пардичке родослове, у: Томислав Милетић, “У име бога у име краља у име каме”, Крушевац, СУБНОР-комисија за неговањетрацдије НОБ-а, 2011, стр. 135-143.

 

M 45 – 1,5  Предраг Јашовић, Експликација приповедачког чина Ђока Остојића, Ствралац и творевина-живот и рад Ђока Остојића, Свет књиге, Удружење писаца Крагујевца, Београд-Крагујевац, 2012, стр. 101-110. ISBN 978-86-7396-375-4; COBISS.SR-ID 193321740.

 

M 45 – 1,5  Предраг Јашовић, Документ о трајању, Радослав Раде Јанићијевић: Лирске народне песме са севера Косова и Метохије из вучитрнског и гњиланског краја, Свет књиге, Београд, 2012, стр. 160-163. ISBN 978-86-7396-347-7; COBISS.SR-ID 193208844

 

M 45 – 1,5  Предраг Јашовић, Потврда трајања, у: Кожељчево дело у светлу књижевне критике, приредио Горан Вучковић, Зајечар, Центар за културу града Зајечара, 2012, стр. 703-706. ISBN 978-86-88123-21-1; UDK 821-163.41.09 Рајковић Љ (082).

 

M 45 – 1,5  Предраг Јашовић, Увод, у: Веритас банатске равнице. Радован Влаховић у књижевној критици, приредио П. Јашовић, БКЦ, Ново Милошево, 2013, стр. 13-34. ISBN 978-86-6029-103-7; COBISS. SR.ID: 27336975443.

 

M 45 – 1,5 Предраг Јашовић, Поговор. Влаховић и књижевна критка, у: Веритас банатске равнице. Радован Влаховић у књижевној критици, приредио П. Јашовић, БКЦ, Ново Милошево, 2013, стр. 235-254. M 45 – 1,5  Увод, у: Веритас банатске равнице. Радован Влаховић у књижевној критици, приредио П. Јашовић, БКЦ, Ново Милошево, 2013, стр. 13-34. ISBN 978-86-6029-103-7; COBISS. SR.ID: 27336975443.

 

M 45 – 1,5 Предраг Јашовић, Поговор. Влаховић и књижевна критка, у: Веритас банатске равнице. Радован Влаховић у књижевној критици, приредио П. Јашовић, БКЦ, Ново Милошево, 2013, стр. 235-254. ISBN 978-86-6029-103-7; COBISS. SR.ID: 27336975443.

 

М 49-1 Предраг Јашовић (приређивач), Стубови српске духовности, Београд, Bookland, 2016, стр. 5-168, UDK 938.85 (497.11); 7:005.71 (497.11); ISBN 978-86-71-588-7; COBISS. SR.ID 223814924.

 

М 49-1 Предраг Јашовић (приређивач), Одисеја Мухамеда Абдагића, Сјеница, Установа културе Сјеница, 2016, str. 7-444. UDK 821.163. 4(497.11).09.Abdagić M. (082); ISBN 978-86-84679-13-2; COBISS. SR.ID 223207948

 

М 49 – 1 Предраг Јашовић, Teмнићски зборник, нова серија, Београд, Параћин, 2007, стр. 160; ISBN 978-86-83457-22-9; UDK  949.711 Темнић (082), 34:929 Јоксимовић Д.

 

М 49 – 1 Предраг Јашовић, Темнићски зборник: нова серија. књ. 2, Београд, Параћин, 2009, стр. 160: ISBN: 978-86-87895-04-1: UDK 94 (497.11 Темнић) (082), 34:929 Јоксимовић Д.

 

М 49-1 Предраг Јашовић, Пардик кроз родослове, 1780-2008, Крушевац, Историјски архив, Параћин, Пирамида, 2011, стр. 408 (30цм); ISBN 978-86-87895-13-3, UDK 929. 52(497.11), 908(497.11. Пардик), COBISS.SR-ID 184097804.

 

М 49-1 Предраг Јашовић, Kritički temelji i dometi. Studija o Simi Cuciću, Banatski kulturni centar, Novo Miloševo, 2011, str. 157-168; UDK 821.163.41.09.Cicić S.; 012 Cucić S., ISBN 978-86-6029-068-9; COBISS.SR-ID 265508359

 

М 50

 

М 51 – 3 Предраг Јашовић, Прилог проучавању експлицитне поетике Иве АндрићаИво Андрић у српској и европској књижевности, тематски зборник Научни састанак слависта у Вукове дане 15-17. IХ, 41/2, Београд, 2012, стр. 623-635. 821.163.41.09

 

M 51 – 3 Предраг Јашовић, Мотив Косовке девоје у песничкој транспозицији песника српске модерне, Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 79, 2011, стр. 161-167; УДК 821. 163.41-44.09“19“.

 

М 51 – 3 Предраг Јашовић, Милосав С. Вукићевић у ‘Баштини’, Зборник радова, Косовска Митровица, Филозофски факултет Универзитета, 2010; ISBN 978-86-80273-42-6, стр. 159-166; UDK 811.163.41:929 Вукићевић М.; COBISS.SR-ID 516832661.

 

М 52 – 2 Предраг Јашовић, Однос локалног и националног у стваралаштву Љубише Ђидића, Детињство год. XLVI, бр. 1, пролеће 2020, 120-127; ISSN 0350-5286; УДК 821.163.41-93.09 Ђидић Љ.

 

М 52 – 2 Предраг Јашовић, Однос естетског и поучног у причам Игора Коларова, Детињство год. XLV, бр. 2, лето 2019, 75-83; ISSN 0350-5286; УДК 821.163.41-93.09 Коларов И.

 

М 52 – 2 Предраг Јашовић, Допринос Тихомира Петровића у формирању научне парадигме књижевности за децу, Годишњак Педагошког факултета у Врању, књ. IX, 1/2018, 225-230. УДК 82-93:929 Птеровић Т, ISSN 2666-3905.

 

М 52 – 2 Предраг Јашовић, Ликови у романима Раше Попова, Детињство, год. XLIV, бр. 2, лето 2017, 89-97; ISSN 0350-5286; УДК 821.163.41-93-31..09 Попов Р.

 

М 52 – 2 Предраг Јашовић, Књижевни феномен Раша Попов, Детињство, год. XLIII, бр. 3, јесен 2017, 85-91; ISSN 0350-5286; УДК 821.163.41-93.09 Попов Р.

 

М 52 – 2 Предраг Јашовић, Однос времена и простора у поезији Моша Одаловића, Детињство, год. XLIII, бр. 2, лето 2017, 91-96; ISSN 0350-5286; УДК 821.163.41-93-14.09 Одаловић М.

 

М 52 – 2 Предраг Јашовић, Мотиви раја и пакла у поезији Алексе Шантића, Годишњак педагошког факултета у Врању 2016, ISSN 2466-3905, УДК 82-1.09Шантић.A. 2-188.7; 2-187.6

 

М 52 – 2 Предраг Јашовић, Ка поетици песме Живојина Андрејића, Митолошки зборник 35/1,2015, Центар за митолошке студије , стр. 131-144. UDK 821.163.41.09-1 Андрејић Ж.; ISSN 1450-9792; ISBN 979-86-86541-08-6.

 

М 52 – 2 Предраг Јашовић,  Методичке претпоставке за тумачење српског романтизма у мултиконфенсионалним срединама, Годишњак учитељског факултету у Врању, Врање, књ. V, 2014, 407-414. UDK 371.3:82.09’’18’’; ISSN 1820-3396; COBISS.SR-ID 174488844.

 

М 52 – 2 Предраг Јашовић, Косовски мотиви у песничком делу Алексе Шантића, Баштина, св. 28, 2010, стр. 51-63; ISSN 0353-9008; COBISS.SR-ID 3404300; UDK 821.163.41.09-1 Шантић А. М 52 – 2 Предраг Јашовић, Појам косовских мотива, Баштина, св. 29, 2010, стр. 29-38; ISSN 0353-9008; COBISS.SR-ID 3404300; UDK 821.163.41.09:398; 821.163.41.09“18/19“

 

М 52 – 2   Предраг Јашовић, Нацрт експлицитне поетике Григорија Божовића, Баштина, Приштина Лепосавић, св. 26, 2009, стр.93-114: UDC 821.163.41.09. Божовић Г.; ISSN 0353-9008; COBISS.SR-ID 3404300.  М 52 – 2   Предраг Јашовић, Мотив Косова у поезији српских модерниста – Општи приступ, Баштина, бр. 27, Приштина-Лепосавић, 2009, стр. 57-68; ISSN 0353-9008; COBISS.SR-ID 3404300; UDK 821.163.41.02 Модернизам.

 

М 52 – 2   Предраг Јашовић, Доситеј Обрадовић у херменеутичкој визури Миодрага В. Стојановића, Митолошко зборник, Центар за митолошке студије, Рача, 2009, бр.22, 259-274; ISBN 978-86-83829-36-1.

 

М 52 – 2 Предраг Јашовић, Шта је то књижевност Косова и Метохије, Баштина, св. 21, Институт за српску културу Приштина, Лепосавић, 2006, стр. 57-79, UDK 821. 163.141.09 (497.115); (рад је написан у оквиру пројекта Духовне појаве и стваралаштво српског народа на Косову и Метохији од XV до XX века (број 148020).

 

М 52 – 2 Предраг Јашовић, Књижевно-критички рад Јакова Игњатовића, Баштина, св. 23, Приштина Лепосавић, 2007, стр. 97-110; Рад је написан у оквиру пројекта Духовне појаве и стваралаштво српског народа на Косову и Метохији од XV до XX века (број 148020); UDK 821. 41. 09 Игњатовић Ј. ISSN 0353-9008 =Баштина (Приштина).

 

М 52 – 2  Предраг Јашовић, O сепаратном издању списа „Пред Косовом“ Зарије Р. Поповића, БАШТИНА, св. 24, 2008, стр. 43-49, Лепосавић, UDK 821.163.41.09-3 (0.036.6) Поповић З. Р. ; ИССН0353-9008=Баштина (Приштина)

 

М 52 – 2     Предраг Јашовић, Косовски мотиви и њихова модификација у поезији српских модерниста / БАШТИНА. – ИССН 0353-9008. – Св. 30 (2011), стр. 57-65. UDK 821.163.41.09-1; 821.163.41.09-1:398;  COBISS.SR-ID 186395916

 

М 53 – 1 Предраг Јашовић, Однос времена и простора у поезији Моша Одаловића, Детињство, Часопис о књижевности за децу, година XLIII, бр. 2, лето 2017, 91-97, УДК 821.163.41-14.09. Одаловић М., ИССН 0350-5286,

 

М 53 – 1 Предраг Јашовић, Ка поетици значаја и значења књижевног дела Милорада Радуновића, Српска академска мисао, бр. 2, 2016, ИССН 2466-5185, УДК 821.162.41:929 Радуновић Милорад, 821.163.41.09:398(82.2), 105-121.

М 53 – 1 Предраг Јашовић, Религиозност у поезији Милана Ракића, Гласник за дрштвене науке, Београд, год. 8, бр. 8, 2016, 279-296; ISSN 1821-3421; UDK 821.183.41.09-1 Ракић М.; COBISS.SR-ID 229179916.

 

M 53 – 1 Предраг Јашовић, Религиозна тематика у поезији за децу Јована Јовановића Змаја, Детињство.Часопис о књижевности за децу, година XLII, бр. 2, лето 2016, стр. 54-63; ИССН 0350-5286, UDK 821.163.41-93-14.09. Јовановић-Змај Ј.:.

 

M 53 – 1 Предраг Јашовић, Религијски подтекст у поезији Алексе Шантића, Српска Вила, Бијељина, октобар 2012, бр. 36, стр. 59-72. ISSN 0354-7116; ISBN 9770354711006.

 

М 53 – 1 Предраг Јашовић, Ка диференцијацији појма науке о књижевности за децу, Детињство, год. XXXVII, бр. 1, пролеће 2011, стр. 53-62; UDK 82-93.09; 821.163.41-93.09; ИССН 0350-5286

 

М 53 – 1 Предраг Јашовић, Временски оквири реализма, Међај, Ужице, 2011, стр. 70-80. ISSN 0351-5451

 

M 53 – 1 Предраг Јашовић, Рецепција Доситејевог дела, Буктиња, бр. 27, Неготин, 2011, стр. 34-44. ISSN 1450-8141, COBISS.SR-ID 65253890

 

М 53 – 1 Предраг Јашовић, Теорија комуникације Ајвора Армстронга Ричардсона, Српска вила, часопис за књижевност науку и културу, Бијељина, октобар 2005, XII, бр. 22, стр. 59-66. ISSN 0354-7116.

 

М 53 – 1 Предраг Јашовић, Поетика српске модерне, Црте и резе 3, Избор радова са књижевног конкурса Андра Гавриловић, 2011, стр. 171-185. ISBN 978-86-86537-11-9; UDK 821.163.41-32(082.2); COBISS.SR-ID 182042892.

 

М 53 – 1 Предраг Јашовић, Медијација књижевног дела Доситеја Обрадовића, Свеске, бр. 84, јун 2007, Панчево, стр. 205-212. UDK 821.163.41.09 Обрадовић Д.; ISSN 1451-9976, (рад саопштен на скупу Савеза славистичких друштава Србије и Црне Горе, АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ У ПРОУЧАВАЊУ И НАСТАВИ СРПСКОГ И ДРУГИХ СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ, Врњачка Бања, 6-8. октобар 2005. год. (саопштење).

 

М 53 – 1 Предраг Јашовић, Петрушка властела и косовскометохијски духовни простор, Баштина, св. 22, Институт за српску културу Приштина, Лепосавић, стр. 89-103, UDK 94(497.11) ”13/14”; 929.735(497.11)”13/14”(093.2); (рад је написан у оквиру пројекта Духовне појаве и стваралаштво српског народа на Косову и Метохији од XV до XX века (број 148020).

 

М 53 – 1 Предраг Јашовић, Проблем ”Мртвог језика”, Зборник радова учитељског факултета, Призрен-Лепосавић, књ. 2, Лепосавић, 2006/7, стр. 183-188; UDK 378; ISBN 1452.

 

М 53 – 1 Предраг Јашовић, Прилог одређивању науке о књижевности за децу на почетку ХХI века,, Српска вила, часопис за књижевност науку и културу, Бијељина, октобар 2008, XV, бр. 28, стр. 41-50. ISSN 0354-7116.

 

М 53 – 1  Предраг Јашовић, Белетристичка реалистичка критика, СВЕСКЕ, год. 19, бр.90(2008), стр. (); ISSN 1451-9976; UDK 82.09; COBISS.SR-ID 154436620.

 

М 53 – 1   Предраг Јашовић, Милан Ђ. Милићевић као књижевни критичар, МEЂАЈ, часопис за књижевност и културу 69/70, год. XXVIII, 2008, стр. 127-134. ISSN 0351-5451.

 

М 53 – 1   Предраг Јашовић, Милорад П. Шапчанин као књижевни критичар, Међај, часопис за књижевност и културу 71, год. XXIX, 2008, стр. 59-64. ISSN 0351-5451.

 

М 53 – 1   Предраг Јашовић, Књига за прочитавање и коришћење (Српска поезија XX века Данице Андрејевић), Свеске, Панчево, бр. 81, јул 2006. стр. 143-146, ISSN 1451-9976.

 

М 53 – 1   Предраг Јашовић, О одјецима „Одјека речи“, Међај, 67/68, 2008, год. XXVIII, Ужице, стр. 79-85. ISSN 0351-5451.

 

М 53 – 1   Предраг Јашовић, О структури Андерсeнових бајки, Ханс Кристијан Андерсен, Змајеве дечје игре 6. и 7. јун 2005. године. Детињство, часопис о књижевности за децу, год. XXXI, бр. 1-2, пролеће-лето, Нови Сад,  2005, стр. 17-24. ISSN 0350-5286.

 

М 53 – 1   Предраг Јашовић, Литерарна транспозиција Доситејевог лика, дела и живота, Детињство, Часопис о књижевности за децу, Нови Сад, год. XXXII, бр. 2, лето 2006, стр. 27-34, ИССН 0350-5286. (научни скуп)

 

М 53 – 1   Предраг Јашовић, Поезија за децу у Поморављу, Детињство, Часопис о књижевности за децу, год. XXXIII, бр. 1/2, пролеће-лето 2007, стр. 122-129. UDC 821.163.41-93 (497.11 Поморавље). 09; 821.163.41-95

 

М 53 – 1 Предраг Јашовић, Нацрт експлицитне поетике Мирослава Антића, Детињство, Часопис о књижевности за децу, год. XXXВ, бр. 1/2, пролеће-лето 2009, стр. 49-57.

 

М 53 – 1 Предраг Јашовић, Појам српске књижевности за децу на почетку XXI века, Детињство,  год. XXXIII, бр. 3/4 , јесен-зима 2007, стр. 55-67; УДК 821.163.41-93-14.09 ”20”; 821. 186.41-95; ИССН 350-5286.

 

М 53 – 1   Предраг Јашовић, Однос Лазе Костића према Змајевој поезији за децу, Детињство, XXXIV, број 1/2, пролеће-лето, 2008, Нови Сад, стр. 34-43; ISSN 0350-5286; UDK 821.163.41-93.09 Kostić L.; UDK 821.163.41-93.09 Jovanović-Zmaj J.

 

М 53 – 1  Предраг Јашовић, Однос теорије и праксе у делу Миомира З. Милинковића, Детињство, год. ХХХVI, бр. 4, зима 2009. Нови Сад, стр. 38-44; ISSN 0350-5286; УДК 821.163.41-93-14.09 Милинковић, М. З.

 

М 53 – 1   Предраг Јашовић, Дрво као књижевни мотив и симбол, Детињство, год. ХХХVI, бр. 1-2, 2010, стр. 37-42; ISSN 0350-5286; UDK 82;COBISS.SR-ID 9948418: UDC 821.111.(73)-93-14.09 Silverstein S; 821.163.41-93-2.09 Jakšić M.

 

М 53 – 1   Предраг Јашовић, Временски оквири реализма, Међај, Ужице, година ХХХИ, бр. 79, 2011. стр. 76-80. ИССН 0351-5451М 53 – 1 Историја у новом методолошком кључу, Српска вила, Бијељина, април 2011, бр. 33, стр. 148-153; ISSN 0354-7116,

 

М 53 – 1 Предраг Јашовић, Есејистичко огледање Николе Страјнића, ЛМС, год.182, децембар 2011,књ.488,св.6, стр. 1265-1269. ISSN 025-5939/ UDK 82(05); COBISS.SR-ID 7053570

 

M 53 – 1 Предраг Јашовић, Доситеј међу словенским народима на Балкану, Свеске, год. 21, бр. 103, 2012, стр. 57-63; UDK 821.163.41’255.4=00 Obradović D.; ISSN 1451-9976; COBISS.SR-ID 189219852.

 

M 53 – 1 Предраг Јашовић, Kњижевно-критички радови Милован Глишића, Зборник ВШССОВ, 2012, стр. 39-47, UDC 821.163.09 Glišić M

 

M 53 – 1 Предраг Јашовић, Структура Андерсенових бајки, Норма, Педагошки факултет Сомбор, ХII, 2-3/ 2006, UDK 37 YU ISSN 0353-7129; UDK 821.113.4-342.09 Andersen H. K., стр. 77-94.

 

M 53 – 1 Предраг Јашовић, Дечаци и девојчице у роману Орлови рано лете, Детињство, Змајеве дечја игре, Нови Сад, год. XXXVIII, бр. 1, пролеће 2012, стр. 81-90; ISSN 821-93; UDC 821.163.419331.09 Ćopić B.; COBISS.SR-ID 9948418.

 

M 53 – 1 Предраг Јашовић, Расписи министра просвете из 1883. и 1884. у архиви основне школе у Бачини, Корени VIII-IX, 2010-2011, 2012. Jagodina, str. 127-148. ISSN 1451-3404; COBISS.SR-ID 104828684.

 

M 53 – 1 Предраг Јашовић, Алекса  Н. Васиљивић у документима основне школе у Бачини (1908-1918,  Расински анали 10, Историјски архив Крушевац, Крушевац, 1012, стр . 49-112. ИССН 1451-4346. COBISS.SR-ID 106747916.

 

M 53 – 1 Предраг Јашовић, Неколико архивских докумената основне школе бачинске из 1904. године, Расински анали, бр. 11, 2013, стр. 215-235, ISSN 1451-4346. COBISS.SR-ID 106747916.

 

M 53 – 1 Предраг Јашовић, Визуелизација као интертекстуална о жанровска прожимања у поезији Попа Д. Ђурђева, Детињство, Змајеве дечја игре, Нови Сад, год. XL, бр. 1, пролеће 2014, стр. 66-72; ISSN 821-93; UDC 821.163.41-93.09

Đurđev, Pop D. UDC 821.163.41-93-14.09.; COBISS.SR-ID 9948418.

 

M 53 – 1 Предраг Јашовић, Увод у смену парадигми у области проучавања књижевности за децу, Детињство, 2015/1, 47-57; ИССН 821-93; UDC 821.163.41-93.09 COBISS.SR-ID 9948418.

 

М 56-1 Предраг Јашовић, Саборник, часопис за књижевност, уметност и културу, год.XVIII, 2012, бр. 5. нове серије, Параћин, 2013.

 

М 56-1 Предраг Јашовић, Саборник, часопис за књижевност, уметност и културу год.XVII, Зборникк  са Колоније XVI, 2011, бр. 4. нове серије, Параћин, 2012.

 

М 56-1 Предраг Јашовић, Саборник, часопис за књижевност, уметност и културу год.XVI, Зборникк  са Колоније XVI, 2010, бр. 3. нове серије, Параћин, 2011.

 

М 56-1 Предраг Јашовић, Саборник, часопис за књижевност, уметност и културу год. XX, Зборникк  са Колоније XIX, 2014, бр. 6 . нове серије

 

М 56-1 Предраг Јашовић, Мухамед Абдагић, Из фениксовог гнезда, Библиотека Мухамед Абдагић, Сјеница, 2014.

 

М 60

 

М 63 – 1 Предраг Јашовић, Враћање човеку, Багдала-часопис за књижевност, уметност и кутуру, бр. 513, 2017, стр. 74-86. YU ISSN 0005-3880.

 

М 63 – 1 Предраг Јашовић, Доситеј Обрадовић и херменеутичкој визури Војислава Ђурића, зборник са научног скупа Академик Војислав Ђурић, Центар за митолошке студије Србије, Рача, 2006, стр.161-173; UDK 821. 163. 42:929 Đurić V. (082), 012 Đurić V., 821. 163. 41. 09-13:398 (082), 930.85 (495) (082); ISBN 86-83829-26-X: COBISS.SR-ID 135528460.

 

М 63 – 1 Предраг Јашовић, Доситеј у ‘Јастуку гроба мог’ Слободана Станојевића, Књижевност и историја VII, Транспозиција историјских догађаја и личности у трагедији код Словена, Зборник реферата са Скупа у Нишу, 27. и 28. октобар 2005. Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу и Студијска група за руски језик и књижевност, стр. 419-432; UDK 821.163.41-2.09 Стојановић С.

 

М 63 – 1 Предраг Јашовић, Модификација рецепције књижевног дела Доситеја Обрадовића, Међународни научни скуп СРПСКО ПИТАЊЕ И СРБИСТИКА одржан у Новом Саду 23. и 24. новембра 2007. Србистика/ Serbica, ван. бр. Зборник са научног скупа, Логос, Бачка Паланка, Књиготворница Логос, Ваљево, 2008, стр. 57-66; ISSN 1450-670X; UDK 811.163.41(082); 821.163.41 (82); COBISS.SR-ID 132843015

 

М 63 – 1 Предраг Јашовић, Доситеј Обрадовић и Албанци, Духовност писане културе Срба у контексту културе балканских Словена – научни скуп, Лепосавић 25. децембар, 2006, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, стр. 45-55, UDK 821. 163.41. 09-94; ISBN 86-82797-71-2 (рад је написан у оквиру пројекта Духовне појаве и стваралаштво српског народа на Косову и Метохији од XV до XX века (број 148020)

 

М 63 – 1 Предраг Јашовић, Космички мотиви у поезији Николе Цветковића, Зборник радова конференције ”Развoј астрономије код Срба IV” Београд, 22-26, април 2006., Руђер Бошковић, бр. 7, 2007, стр. 609-631. UDK 520/524 (497.11)(091)(082); 521 (497.11): 929 (082); ISSN 0506 4295; ISBN 978-86-906631-2-5.

0

М 63 – 1 Предраг Јашовић, Eкспликација структуре Бањевићевог песништва, ПЈЕСНИК У ВРИЈЕМЕ – о књижевном делу Мирка Бањевића, Зборник радова с научног скупа Подгорица, 20. октобар 2005. године, ЦАНУ, Подгорица, 2006, стр. 69-93. ISBN 86-7215-185-2; UDK 821. 163.4.09 Бањевић М. (082).

 

М 63 – 1 Предраг Јашовић, Албанска књижевност у херменеутичкој визури Реџепа Ћосје, Духовност писане културе Срба у контексту културе балканских Словена – научни скуп, Лепосавић 24. децембар, 2006, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, стр. 165-181, UDK 821. 18(497.115).09 Ћосја Р. 801.73; Рад је написан у оквиру пројекта Духовне појаве и стваралаштво српског народа на Косову и Метохији од XV до XX века (број 148020).

 

М 63 – 1 Предраг Јашовић, Трајање Исаковићевог дела, Зборник са научног скупа – Тема: Академик Антоније Исаковић, Крагујевачка Рача, 2007, стр. 185-195. Уредник Проф. др Миодраг Стојановић, ISBN 978-86-83829-28-6; UDK 821.163.41.09 ИСаковић А. (082); =12 Исаковић А.

 

М 63 – 1 Предраг Јашовић, Монографски приступ поезији Љубе Станојевића, ПРОФ. ДР ЉУБА СТАНОЈЕВИЋ – ЖИВОТ И ДЕЛО, Зборник радова са округлог стола организованог у оквиру пројекта КЊИЖЕВНИ И КУЛТУРНИ ЖИВОТ НА ЈУГОИСТОКУ СРБИЈЕ У XIX I XX ВЕКУ ОДРАЖАНОГ 15. ДЕЦЕМБРA 2006., Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, Ниш, 2008, стр. 69-85; UDK  821.163.41-1.09 Станојевић Љ. (049.32).

 

М 63 – 1 Предраг Јашовић, Аксиолошки погледи Симе Цуцића, Зборник радова са научног скупа Сима Цуцић књижевник и критичар, Банатски културни центар, Ново Милошево, 2008, стр. 9-23; ISBN 978-86-6029-003-0; UDK 821.163. 41. 09 Cucić S. (082).

 

М 63 – 1 Предраг Јашовић, Миметика и реификација у прози Миле Пенкова, Писци у Нишу и о Нишу Зборник реферата са научног скупа из пројекта књижевни и културни живот на југоистоку Србије у XIX  и XX веку, одржаног 1. децембра 2006.  Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу,одсек за књижевност, Ниш, 2008, стр. 225-234; UDK 821.163.41-32.09 Пенков М.; ISBN 978-86-7025-465-7.

 

М 63 – 1 Предраг Јашовић, Дело Петара Милосављевића, Митолошки, Центар за митолошке студије Србије-Рача, Митолошки зборник, бр. 20, 2009, стр. 215-228;ISBN 978-86-83829-34-7; UDK 908(497.11 Toplica (082); 94(497.11) (082); 930.85 (497.11) (082); COBISS. SR-ID 167495436

 

М 63 – 1 Предраг Јашовић, Maрко Ристић, сведок под звездама, Зборник радова са Конференције Развој астрономије код Срба V, Београд, 18-22 април 2008. Београд, 2009; UDK 520/524 (497.11); 521 (497.11): 929 (082); ISSN 0506 4295; ISBN 978-86-906631-7-0; COBISS.SR-ID 168857612

 

М 63 – 1 Предраг Јашовић, Доситеј Обрадовић у херменеутичкој визури Миодрага В. Стојановића, Зборник са научног скупа: Дело Миодрага Стојановића, Митолошки центар за митолошке студије Србије-Рача, Митолошки зборник, бр. 21, 2009, стр. 259-274; ISBN 978-86-83829-36-1; UDK 811:929 Стојановић М. (082); 930.85 (38:497.11); 821. 163. 41.09(082); COBISS. SR-ID 170898188.

 

М 63 – 1 Предраг Јашовић, Димитрије П. Петровић, књижевник и хроничар, Културно наслеђе Косова и Метохије – научно виђење, исходишта, значаја и чувања, Научни скуп Лепосавић, 15. децембар 2009, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић, стр. 237-246: ISBN 978-86-82797-88-3; COBISS. SR-ID 173079308;  UDK 821.163.41.09 Петровић Д.

 

ТАБЕЛАРНИ, БРОЈЧАНИ ПРИКАЗ ВРЕДНОСТИ ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА

 

врста резултата ознака резултата вредност резултата број резултата укупно бодова
M 10

Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значаја

М14 4 13 52
M 20

рад у часопису међународног значаја верификован посебном одлуком

 

М23

 

 

4

 

 

1

 

 

4

 

 

М24

 

4

 

1

 

4

M 30

Зборници међународних научних скупова

M 31 4 3 12

 

M 33 1 19 19
M 40

Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе, библиографске публикације

M 41

Истакнута монографија од нацоналног значаја

 

8

 

2

 

16

M 42

Moнографија од националног значаја

5 11 55
M 45

Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значаја

 

1,5

 

11

 

25,5

 

М 49

Уређивање научне монографије, тематског зборника, лексикографске или картографске публикације националног значаја

1 6 6
М 50

Часописи националног значаја

 

М51

Рад у водећем часопису националног значаја

3 3 9
М52

Рад у часопису националног значаја

2 18 36
М53

Рад у научном часопису

1 34 34
М56

Урђивање часописа

1 4 4
М60

Тематски часопис са научног скупа од националног знчаја

М63 1 15 15
Укупно 53.5 131 291,5

 

 

ДОДАТАК БИБЛИОГРАФИЈИ

 

I Менторства мастер радова:

 

 1. Маида Ујкановић, Баладе-класификације и критеријуми.
 2. Аземина Бојаџић, Сукоб појединца са влашћу у роману ‘Дервиш и смрт’ Меше Селимовића.
 3. Лејла Ђаковац, Поетика просветитељства у аутобиографији Доситеја Обрадовића.
 4. Марија Маринковић, Бог, љубав и смрт у поезији Јована Дучића.
 5. Насер Хамзагић, Змајева поезија и усмена народна традиција.
 6. Зилха Тафиловић, Милован Глишић као књижевни критичар.
 7. Фатима Хуковић, Лаза Костић и српска модерна.
 8. Емина Мусић, Мотив таме и светлости у поезији Јована Јовановића Змаја.
 9. Бинаса Хамидовић, Поетика прозе Јована Јовановића Змаја.
 10. Едина Кучевић, Јован Дучић као књижевни критичар и есејиста.
 11. Сенада Хусовић, Митопоетска слика света у ‘Бихорцима’ Ћамила Сијарића.
 12. Азра Хот, Мотив слободе у поезији Мухамеда Абдагића.
 13. Медиха Хасановић, Лаза Костић као позоришни ритичар.
 14. Фахира Hasanović, Поетика хумора и сатире у делима стевана сремца: „Поп Ћира и поп Спира”, „Зона Замфирова” и „Вукадин”.
 15. Сеад Насуфовић, Мотив таме у поезији јужнословенских песника епохе романтизма

 

II Учешће у изради и одбрани:

 

 1. Аида Турковић, Егзистенцијални мотиви зебње и страха у делима Процес – Франца Кафке, Проклета авлија Иве Адрића ии Дервиш и мсрт Меше Селимовића.
 2. Елзана Црновршанин, Књиге приповедака Највећи севап и Мирис векова Божидара Ковачевића између традиције и авангарде.
 3. Дијана Никић, Мотиви смрти и љубави у роману крила Станислава Кракова.
 4. Ламија Хамидовић, Митске и фантастичне животиње у српској прози.
 5. Мерима Мехмедбашић, Проблем трагичког јунака у Ерипидовом Хиполиту и Расиновој Федри.
 6. Ајла Тртовац, Шексипиров и Јонесков Магбет у дијалогу.
 7. Адела Рујевић, Женски демони у кнјизи приповедака Милисава Савића ‘Ујак наше вароши’.
 8. Селма Хасановић, Народна балада Хасанагиница у драмским текстовима.
 9. Сениха Халиловић, Судбина писца и његовог дела у роману Беснило Борислава Пекића.
 10. Сања Цинцовић, Потрага за идентитетом у роману ‘Нове’ Јлене Димитријевић.
 11. Ивана Добрић, Хумор и фантастика у поезији Душка Радовића.
 12. Хакић Зехра, Немачка и руска редакција Епа о Гиггамешу – сукоб интерпретација.
 13. Алекасандра Јовичић, Слика града у српској поезији ХХ века.
 14. Едита Пепић, Функционално стилске карактеристике жанра књиге Овако говори Матија.
 15. Ајтана Дрековић, Типови метафоре у насловвима културне рубрике листа Политике.
 16. Нермина Гуџевић, Словенска митологија у књизи песама паганска крв Исмета Реброње.
 17. Лејла Бадић, Аспекти улоге писма у језику.

 

 

III ЦИТИРАНОСТ:

 

 1. ЦИТАТИ У КАТЕГОРИСАНИМ НАУЧНИМ ЧАСОПИСИМА И МОНОГРАФИЈАМА

 

 1. М – 14 Др Надија Реброња, Тишина као одјек забрањености у поезији песника Мухамеда Абдагића, СРПСКИ ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТ, УМЕТНОСТ, Зборник радова са међународног научног скупа одржаног на филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (28-29. Х 2016), књ. 2, (уп. стр. 420,421).
 2. М – 24 Др Данијела Костадиновић, „Рефлекси култа светосавља у поезији за децу Јована Јовановића Змаја“, Црквене студије16/2019, Универзитет у Нишу, Центар за византијско-словенске студије, (уп. 659,664).

УДК 821.163.41-14.93; ISSN 1820-2446

 1. М – 24 Ана Голубовић, “Библиографија”, Јужнословенски филолог LXVII/2011, Београд: Институт за српски језик САНУ, стр. 48; УДК 016:811.1/2;016:81; ISSN 0350 – 185x; ID 184824588 (уп. стр. 470 ).
 2. M – 24 Проф. др Joван Љуштановић, Стручно-научнискупови поводом двестагодишњице од рођења Ханса Крисстијана Андерсена, Зборник матице српске за књижевност и језик, књ. 53, свеска 3/2005, (уп.стр.663).
 3. М – 31 Др Даница Столић, Функционалност звучних стилских фигура у поезији Мирка Бањевића, Живот и дело Мирка Бањевића – Међународни научни скуп, Параћин 2019 (уп. стр. 65,75).
 4. М – 31 Др Ана Мумовић, Поезија Мирка Бањевића, Живот и дело Мирка Бањевића – Међународни научни скуп, Параћин 2019 (уп. стр. 13, 19).
 5. М – 31 Др Голуб М. Јашовић, Ономастичке јединице и земљописна лексика и терминологија у поеми Сутјеска Мирка Бањевића, Живот и дело Мирка Бањевића – Међународни научни скуп, Параћин 2019 (уп. стр. 58).
 6. М – 31 Др Милутин Ђуричковић, Мирко Бањевић у књижевној критици, Живот и дело Мирка Бањевића – Међународни научни скуп, Параћин 2019 (уп. стр. 93,97).
 7. М – 31 Ђорђе Петковић, Прегршт необичних узгредица уз читање и разгледање књига Мирка Бањевића из параћинске библиотеке, Живот и дело Мирка Бањевића – Међународни научни скуп, Параћин 2019 (уп. стр.151, 155).
 8. М – 31 Др Јованка Денкова, Махмут Челик, Компаративна анализа на сказновидното во делото на Гроздана Олујиќ и Славка Манева, International Balkan Congress on Education and Science “Education and globalization”, septembar 17-19, 2015, University “Ss. Cyril and Methodius“ – Skopje Faculty of Pedagody “St. Kliment Ohridski” – Skopje, Macedonia (уп. стр. 515,516).
 9. M – 33 Др Ана Мумовић, „Уместо предговора“, Панорама света детињства – енциклопедијски и ренесансни дух Раше Попова, Зборник радова са међународног научног скупа, Вршац 2018. (уп. стр. 11,15).
 10. M – 33 Проф. др Оливера Радуловић, „Раша Попов као Педагог“, Панорама света детињства – енциклопедијски и ренесансни дух Раше Попова, Зборник радова са међународног научног скупа, Вршац 2018. (уп. стр. 73,74,75).
 11. M – 33 Др Тамара Грујић, „Ликови девојчица у романима за девојчице Раше Попова“, Панорама света детињства – енциклопедијски и ренесансни дух Раше Попова, Зборник радова са међународног научног скупа, Вршац 2018. (уп. стр. 95, 101, 102).
 12. M – 33 Др Даница Столић, Мр Весна В. Муратовић Дробац, „Концептуално становиште према савремености и према традицији у ауторскимм бајкама Раше Попова“, Панорама света детињства – енциклопедијски и ренесансни дух Раше Попова, Зборник радова са међународног научног скупа, Вршац 2018. (уп. стр.200).
 13. M – 33 Проф. др Владислава Гордић Петковић, Рат, сећање и траума у прози Антонија Исаковића, Зборник радова: Популизам, избегличка криза, религија, медији, Нови Сад, 2017 (уп.33).
 14. M – 33 Александар Ранчић, Маша Дудић, „Пердговор“, Матићева огледала, Народна библиотека „Душан Матић“, Ћуприја, 2017 (уп. стр. 5).
 15. M – 33 Jovanka Dekova, Mahmut Čelik, Traumatična iskustva detinjstva u pričama za decu Iva Andrića iu nekim delima iz savremene makedonske književnosti za decu i mlade, Druga međunarodna znastvena konferencija u oblasti književnosti i jezika – zbornik radova, Travnik 8-9, novembar/ studeni, 2014 (уп. 240, 253).
 16. M – 33 Проф. др Никола Цветковић, „Поетска звездарница Ђорђа Петковића“, Зборник радова конференције Развој астрономије код Срба V, Београд, 18-22. април 2008, Београд, 2009, (уп. стр. 721).
 17. M – 33 Ђорђе Петковић, „Прилог проучавању српске коледарске епике, с посебним освртом на песму Синоћ сунце“, Зборник радова конференције „Развој астрономије код Срба VI“, Београд, 22-26. април 2010, (уп. стр. 1157).
 18. M – 33 Проф. др Милан С. Димитријевић, „Активности сарадника пројекта 146001 „Утицај сударних процеса на спектре астрофизичке плазме“ 2008-2009, Зборник радова конференције „Развој астрономије код Срба VI“, Београд, 22-26. април 2010, (уп. стр. 323).
 19. M – 33 Проф. др Никола Цветковић, „Деконструисани сонети са репом у огледалу“, Зборник радова конференције „Развој астрономије код Срба IV“, Београд, 22-26. април 2006, Београд, 2007, (уп. стр. 594).
 20. М – 33 Др Ђуричковић Милутин, проф “Аксиолошки осврти Предрага Јашовића”, Наше стварање, зборник радова са седмог симпозијума са међународним учешћем “Васпитач у 21. веку”, Алексинац, бр.11, 2012, (уп. стр. 701,702.703).
 21. М – 33 Др Тамара Грујић, проф“ Костићево вредновање Змајеве поезије за децу”, У, спомен на Лазу Костића (1841-2011), зборник радова, Филозофски факултет у Новом Саду 2011 (уп. стр. 265, 266, 269).
 22. М – 33 Ђорђе Петковић, “Страдање Ресаваца на Каменици 1809. године”, у: Капија Поморавља, тематски зборник, Историјски архив Крушевца, Крушевац, 2011, (уп. 154).
 23. М – 33 Проф. др Joван Љуштановић, “Књижевност за децу у огледалу културe”, Змајеве дечје игре, Нови Сад, 2012, (уп. стр. 176).
 24. М – 33 Др Тамара Грујић, проф Наравоученија Доситејевих басни и народне пословице – сличности и разлике, ДРЖАВОТВОРНЕ ИДЕЈЕ ТРОЈИЦЕ СРПСКИХ ВЕЛИКАНА: ГРОФА ЂОРЂА БРАНКОВИЋА, ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА И САВЕ ТЕКЕЛИЈЕ, Зборник радова са међународног научног скупа, Темишвар, 11-12. новембар 2011. (уп. стр. 49, 59).
 25. М – 33 Компентенције васпитача за друштво знања, Међународна научно-стручна конференција Методички дани, Кикинда, 2013 (уп. стр. 9 и 15).
 26. М – 33 Др Даница Столић, „Палимпсест и визуелизација као поступци декомпозиције у песништву Попа Д. Ђурђева“, Детињсво, год. ХLI, бр. 4, зима 2015, (уп. 39, 40).
 27. М – 33 Др Даница Столић, проф „Политичка коректност и редефинисање односа у књижевности за децу, Детињсво, год. ХХХIХ, бр. 3, јесен 2013, (уп. 61).
 28. M – 33 Др Тамара Грујић, „Идеологија у стваралаштву за децу Бранка Ћопића“, Књижевност за децу и идеологија, Детињство, часопис о књижевности за децу, год.XLII , бр. 1, пролеће, 2016 (уп. 71, 72, 77).
 29. Др Даница Столић, проф „Извод з рецензије“ у: Монографија основне школе Радоје Домановић, Параћин:Артија и Основна школа Радоје Домановић, 2019 (уп.220).
 30. М – 42 Проф. Др Дејан Дашић, „Логика и наука“ у Наука и метод – методологија научно-истраживачког рада, Београд: Академија Доситеј (уп.43-47); „Научна претпостава и књижевна истина“ у Наука и метод – методологија научно-истраживачког рада, Београд: Академија Доситеј (уп. 53-58); (уп. 223-224).
 31. М – 42 Mср. Марија Бјелица, „Тематски кругови поезије Мухамеда Абдагића“, Дубоко у нама, Нови Сад: Новосадски културно-образовни круг, 2020 (уп. 27).
 32. Mср. Марија Бјелица, „Увод у доситејологију, прлози за проучавање живота и дела Доситеја Обрадовића“, Дубоко у нама, Нови Сад: Новосадски културно-образовни круг, 2020 (уп. 61,62,63,64).
 33. Др Бранко Златковић,“Дневник текућег стваралаштва“, у: Марија Бјелица, Дубоко у нама, Нови Сад: Новосадски културно-образовни круг, 2020 (уп. 129).
 34. М – 42 Проф. др Никола Цветковић, Писци завичајнних простора, Јагодина: Факултет педагошких наука у Крагујевцу, 2020. (уп. 246, 247,248,249).
 35. М – 42 Проф. др Никола Цветковић, Небсека симболика у поезији, Лесковац: Културни центар, 2020. (уп. 93).
 36. М – 42 Др Милутин Ђуричковић, проф „Монографија за углед“ у: Монографија основне школе Радоје Домановић, Параћин:Артија и Основна школа Радоје Домановић, 2019 (уп.219).
 37. М – 42 Проф. др Тихомор Петровић, Сироти Срби – сиротиња у српској књижевности, Банатски културни центар, Ноо Милошево, 2019, (уп. 192, 250).
 38. М – 42 Проф. др Голуб Јашовић, Књиге и књижевници – о језик и белетристици на страницама приштинског Јединства, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2019 (уп.125,126,127).
 39. М – 42 Проф. др Милорад Јеврић,“Историја српске књижевности, реализам“, књ.2, Бјеседа, Бања Лука, 2017 (уп.533).
 40. M – 42 мр Снежана Б. Ненезић, „Крушевачко штампарство, издаваштво и књижрство 1885-1941.“, Крушевац, Народна библиотека Крушевац, 2016, (уп. 17).
 41. M – 42 Проф. др Милош Ђорђевић, „Нова њига о Андрићу“, Вискока школа струковних студија за васпитаче Михајило Павлов, Вршац, Градска библиотека Нови Сад, 2016 (уп. 279).
 42. Љубиша Рајковић-Кожељац, „Моћ и немоћ речи“, Зајечар, крајински књижевни клуб, 2016 (уп.стр. 401,402, 403,582, 583,584).
 43. Др Ана Мумовић, „Косово – отворена тема“, Институт за српску културу Приштина/ Лепосавић, 2015 (уп. 66, 91, 138, 144, 149).
 44. М – 42 Проф. др Зоран Павловић,“Српска књижевност на Косову и Метохији“, Књижевно друштво Косова и Метохије, Косовска Митровица, Дом културе, Грачаница, 2013 (уп. 280, 281, 283, 284, 285).
 45. М – 42 Мр Томислав Петровић, ВојиславТрумпић, „Књижевна критика о животу и делу  Милорада Радуновића“, Графика, Јагодина, 2013, (уп. стр. 12, 28, 30, 32,  125, 127, 174, 175, 188, 200).

М – 42 Проф. др Јасмина Ахметагић, „Невидљиво збивање.“ „Православна духовност у прози Григорија Божовића“, Институт за српску културу-Приштина, Лепосавић, 2012 (уп. 136 и 137).

М – 42 Борисав Челиковић, „Поговор – Истраживање Левча и Темнића“, у: „Левач и Темнић, насеља и порекло становништва и обичаји“, приредио Борисав Челиковић, Београд: САНУ, Службено гланик, 2012 (уп. 1184, 1188).

 1. М – 42 Марија Црнковић, “Прилог завичајној библиографији, Народна библиотека “Радослав Никчевић” у Јагодини, Јагодина, 2012 (уп. стр. 197, 228, 287, 313).
 2. М – 42 Проф. др Воја Марјановић, “У тежњи ка критичко-есејистичком сазревању”, у: С писцима и књигама, БКЦ, Ново Милошево, 2012, (уп. стр. 215).
 3. М – 42 Др Милутин Ђуричковић ,проф “Писци и детињство-прилози из књижевности за децу и младе”, Легенда, Чачак, 2012 (уп. стр.65, 192, 206, 207).
 4. М – 42 Проф. др Јован Љуштановић, “Писци и детињство-прилози из књижевности за децу и младе”, Легенда, Чачак, 2012 (уп. стр. 231).
 5. М – 42 Градимир Ж. Обрадовић, “Човек, друштво, култура”, Народна библиотека “Радислав Никчевић”, Јагодина, 2012 (уп. стр. 326 и 383).
 6. М – 42 Проф. др Славољуб Обрадовић, “Рецензија рукописа монографије Српски реалисти као књижевни критичари”, у: Писци српског реализма као књижевни критичари” Институт за српску културу, Лепосавић, 2012, (уп. стр. 272, 273, 274).
 7. М – 42 Проф. др Милорад Јеврић, “Рецензија рукописа монографије о српском реализму”, у: Писци српског реализма као књижевни критичари” Институт за српску културу, Лепосавић, 2012, (уп. стр. 270,271).
 8. М – 42 Мр Милица Јефтимијевић Лилић, „Критички тeмељи и домети. Студија о Сими Цуцићу“, Банатски културни центар, Ново Милошево, 2011, (уп. стр. 158,160,168).
 9. М – 42 Проф. др Александра Новаков, „Утицај дела Доситеја Обрадовића на формирање српског националноог идентитета у Скопљу почетком ХХ века“, Доситеј у српској историји и култури-зборник радова са међународног научног скупа, Задужбина Доситеј Обрадовић, Матица српска, САНУ, 2011 (уп. 341, 343).
 10. М – 42 Драган Јеленковић, „Љубиша Рајковић – Кожељац, Био-библиографија (мај 1954-мај 2010)“, 2011 Зајечар, историјски архив Тимачка крајина (уп. стр. 183,183, 288).
 11. М – 42 Томислав Милетић, “У име бога у име краља у име каме”, Кришевац, СУБНОР-комисија за неговањетрацдије НОБ-а, 2011, (уп. стр. 135-143).
 12. М – 42 Др Ана Ђорђевић, „Вера у стварање. Верски мотиви у приповеткама Симе Матавуља“, Институт за српску културу, Приштина-Лепосавић, 2011, (уп.стр.256,266).
 13. М – 42 Проф. др Тихомир Петровић, „Увод у књижевност за децу“, Змајеве дечје игре, Нови Сад, 2011, стр. 358.
 14. M – 42 Проф. др Милорад Јеврић, „Проучавање српског реализма“, Змај, Нови Сад, 2011, (уп. стр. 69).
 15. M – 42 Проф. др Миомир Милинковић, „Нацрт за периодизацију српске књижевности за децу“, Међународни центар књижевности за децу, Нови Сад, 2010, (уп. стр. 18, 514).
 16. M – 42 Др Тамара Грујић, „Змајево песништво за децу и усменокњижевна традиција“, Змајеве дечје игре, Нови Сад, 2010, (уп. стр. 10, 11, 12, 36, 170).
 17. М – 42 Проф. др Даница Андрејевић,“Рецензија рукописа „књижевне притоке књижевности Косова и Метохије“, у: Притоке књижевности Косова и Метохије, Институт за српску културу, Лепосавић, 2010, (уп. стр. 261, 262, 263).
 18. М – 42 Проф. др Милорад Јеврић, “Рецензија рукописа „Књижевне притоке књижевности Косова и Метохије“, у: Притоке књижевности Косова и Метохије, Институт за српску културу, Лепосавић, 2010, (уп. стр. 265,266).
 19. M – 42 Проф. др Цвијетин Ристановић, „Књижевно критичка освјетљења“, Свет књиге, Београд, 2009, (уп. стр. 62).
 20. М – 42 Проф. др Тихомир Петровић, „Рецензија монографије Живот и дело Милорада Радуновића“, у: „Живот и дело Милорада „Радуновића“, Институт за српску културу, Лепосавић, 2008, (уп. стр. 208).
 21. М – 42 Проф. др Никола Цветковић, „Предраг Јашовић о песничком делу Милорада Радуновића“, у: „Живот и дело Милорада „Радуновића“, Институт за српску културу, Лепосавић, 2008, (уп. стр. 203).
 22. M – 42 Ђорђе Петковић, „Параћин и околина. „Прилози из митопоетике и културне историје“, Графопромет, Параћин, 2006, (уп. стр. 15, 212, 213).

M – 44 Др Марија С. Јефтимијевић Михајловић, „Психологизација и карактеризација ликова у приповеткама Григорија Божовића“, УДК 821.163.41.09-32 Божовић Г., ПОЕТИКА ГРИГОРИЈА БОЖОВИЋА тематски зборник водећег националног значаја), Косовска Митровица, 2016, 121-137, (уп. 130, 136).

 1. M – 44 Др Ана Мумовић, „Личност и дело Григорија Божовића (Миленко Јефтовић као књижени критичар)“, УДК 821.163.41.09. Божовић Г.; 821.163.41.929 Божовић Г., ПОЕТИКА ГРИГОРИЈА БОЖОВИЋА тематски зборник водећег националног значаја), Косовска Митровица, 2016, 341- 3349, (уп. 346, 348)
 2. M – 44 Јована Д. Бојовић Манић, Снежана Бојовић, „Библиографија радова о животу и делу Григорија Божовића,“ УДК 016:929 Божовић Г., ПОЕТИКА ГРИГОРИЈА БОЖОВИЋА тематски зборник водећег националног значаја), Косовска Митровица, 2016, 521-592 (уп. 559).
 3. M 45 Проф. др Саша Радовановић, Естетска и образовна функција у роману Доситеја Обрадовића Живот и прикљученија, Култура републике Србије и Срба у Румунији-тематски зборник, 2020 (уп 63,68).
 4. M 45 Др Драгољуб Ж. Перић, Протејски идентитети Моша Одаловића, Поезија Моша Одаловића-зборник радова, Десанкини мајски разговори, Задужбина Десанке Максимовић, Народна библиотека Србије, Београд, 2018, 79-96; УДК 821.163.41.09-1 Одаловић М. ; ISBN 978-86-82377-60-3 (ЗДМ); ISBN 978-86-7035-421-0 (НБС); SR-ID 262850316. (уп.стр.82,92,93).
 5. M – 45 Гордана Тодоровић Сабрана Дела – есеји, писма, књижевна критика, сећања и библиографија, том III, приредила Милица Миленковић. Сврљиг: Центар за туризам, културу и спорт, 2018 (уп.стр.104-107).
 6. M – 45 Ђорђе Петковић, „Сно(с)хватице са Црнице“, приредио и уредио Ђ. Петковић, Културни центар Параћин, Параћин, 2004, (уп. стр. 64, 73, 111, 112, 174, 175, 179).
 7. M – 45 Љубодраг Поповић, „Доситејева стогодишњица 1911. године – у свету архивских докумената“, Дело Доситеја Обрадовића 1807-2007. Зборник радова. Задужбина Доситеј Обрадовић, Београд, 2008, (уп. стр. 239, 255, 256, 390).
 8. M – 45 Проф. др Голуб Јашовић, „Зборник песама о Бистрици“, у: Г. Јашовић, Д. Јашовић, „Сребром сија Бистрица“, Свет књиге, Културно просветна заједница Косова и Mетохије, Београд, Грачаница, 2010 (уп. стр. 9).
 9. М – 45 Миломир Стевић, “У завичајном кругу, био-библиографија Слободана Симоновића”, Milireks, Крушевац, 2011, (уп. стр. 116).
 10. М – 45 Проф. др Димитрије Калезић, „Доситеј Обрадовић у контексту европске просвећености XVIII вијека и српске културе и духовности“, Доситеј у српској историји и култури М – 45 Проф. др Голуб Јашовић, “Уместо предговора”, Стваралац и творевина-живот и рад Ђока Остојића, Свет књиге, Удружење писаца Крагујевца, Београд-Крагујевац, 2012 (уп. стр. 8).
 11. М – 45 Доц. др Слађана Которчевић, “Старе и нове песме Голуба Јашовића”, у: Голуб Јашовић, Песме, Свет књиге, Београд, 2012, (уп. стр. 56)
 12. М – 45 Др Милорад Филић/ Дражен Јашовић, проф „Био-библиографија др Голуба Јашовића“, Свет књиге, Београд, 2012, (уп. стр. 28, 101, 118, 132, 138, 142, 144, 194).
 13. М – 45 Горан Вучковић, „Реч приређивача“, у: Кожељчево дело у светлу књижевне критике, приредио Горан Вучковић, Зајечар, Центар за културу града Зајечара, 2012, (уп. стр. 3, 4).
 14. -зборник радова са међународног научног скупа, Задужбина Доситеј Обрадовић, Матица српска, САНУ, 2011 (уп. 58).
 15. Миљурко Вукадиновић, Књижевне новине, број 1203-1204, Београд, јул-август 2012, год LXIV, стр. 23.
 16. М – 45 Katarina Ivon, мастер „Obljetnica kao poticaj“, Libr i& Liberi, 2013, 2 (2), Zagreb, 359-390, (up.383).
 17. М – 45 Бајо Џаковић, „Књига о Милораду“, Књижевна критика о животу и делу Милорада Радуновића, приредили: Томислав Петровић, Војислав Трумпић, Јагодина СЗР Графика Трумпић, 2013 (уп. 125, 127).
 18. М – 45 Kaја Николић-Стојадиновић, “Чаробњак из Послона“, Фондација „Сава“ Чаробњак из Послона“, Фондација „Сава Јеремић“ Послон/Ражањ, 2014 (уп. 113).
 19. М – 45 Др Тамара Грујић, проф. „Из фениксовог гнезда“, Зборник ВШССОВ, год. IX. бр.1, Кикиндa, 2014, стр. 197-199 (уп. 197-199).
 20. М – 45 Ђорђе Петковић,“Космопоетика, социјални аспект и традиција као поетичке окснице Абдагићеве поезије“, у: Одисеја Мухамеда Абдагића-Мухамед Абдагић у књижевној критици, Сјеница, 2016. (уп. 86,87, 88, 93,95,97,98,99,101-108).
 21. М – 45 Проф др Љиљана Пешикан Љуштановић, у: „Из фениксовог гнезда изабране песме Мухамеда Абдагића“, Одисеја Мухамеда Абдагића-Мухамед Абдагић у књижевној критици, Сјеница, 2016. (уп. 108, 109).
 22. М – 45 Др Тамара Грујић, „Из значаја и значења ка поетици књиге Из фениксовог гнијезда“, у: „Из фениксовог гнезда изабране песме Мухамеда Абдагића“, Одисеја Мухамеда Абдагића-Мухамед Абдагић у књижевној критици, Сјеница, 2016. (уп. 111, 112, 116, 118).
 23. М – 45 Елма Халиловић, мастер, „религија и љубав као константе у поезији мухамеда Абдагића“, у: „Из фениксовог гнезда изабране песме Мухамеда Абдагића“, Одисеја Мухамеда Абдагића-Мухамед Абдагић у књижевној критици, Сјеница, 2016. (уп. 118, 119,120,121).
 24. М – 45 Марија Пргомеља, мастер „Тематски кругови у поезији Мухамеда Абдагића“, у: „Из фениксовог гнезда изабране песме Мухамеда Абдагића“, Одисеја Мухамеда Абдагића-Мухамед Абдагић у књижевној критици, Сјеница, 2016. (уп. 126).
 25. М – 45 Азра Хот, мастер, „Мотив слободе у поезији Мухамеда Абдагића“, у: „Из фениксовог гнезда изабране песме Мухамеда Абдагића“, Одисеја Мухамеда Абдагића-Мухамед Абдагић у књижевној критици, Сјеница, 2016. (уп. 132, 133, 137, 141, 143, 145, 149, 151, 152, 153, 158, 159, 162, 163, 165).
 26. М – 45 Ерсан Муховић, мастер „Простор ријечи у поезији Мухамеда Абдагића“, у: „Из фениксовог гнезда изабране песме Мухамеда Абдагића“, Одисеја Мухамеда Абдагића-Мухамед Абдагић у књижевној критици, Сјеница, 2016. (уп.167,170).
 27. M – 52 Др Звездана Елезовић, „Споменик Доситеју Обрадовићу у Приштини“, Духовност писане културе Срба у контексту културе балканских Словена, Институт за српску културу Приштина, Лепосавић (уп. 266).
 28. M – 51 Др Милена Ж. Кулић, „Материјалност песме Попа Д. Ђурђева (интермедијалност поезије која се гледа)“, Philologia Mediana, Ниш, 2020. (уп. 730,736).
 29. M – 51 Др Тамара Р. Грујић, „Слика савременог друштва у сликовницама Попа Д. Ђурђева“ Philologia Mediana, Ниш, 2020. (уп. 715,716, 722, 724, 725).
 30. M – 51 Ивана Спасојевић, „Проучавање словенских књижевности у Србији, Црној Гори и Српској у 2007. години, Зборник Матице српске за славистику, бр. 77, 2010, (уп. стр. 170).
 • M – 52 Др Тамара Грујић, проф., „Жанровска прекорачења у поезији Попа Д. Ђурђева“, Детињство, год. XLV, бр. 2, лето 2019, (уп. стр. 60,63,64,65,66).
 • M – 52 Др Тамара Грујић, проф.,“Идеолошка карактеризација ликова и колектива у Ћопићевом роману Орлови рано лете“, Детињство, год. XLIV, бр. 2, лето 2017, (уп. стр. 88-90).
 • M – 52 Растко Р. Лончар, „Национални као класни идентитет у књижевности за децу која тематизује други светски рад“, Детињство, год. XLIV, бр. 2, лето 2017, (уп. стр. 92-98).
 • M – 52 Др Мирјана Стакић, „Језик као медијум психолошке карактеризације ликова у Андрићевој приповеци змија“, Детињство, год. XLIV, бр. 2, лето 2017, (уп. стр. 105-106).
 • M – 52 Ђорђе Петковић, „Венац догађаја за спомен Карађорђу из горњег Великоморавља (Ћупаје)“, Митолошки зборник, бр 37, Крагујевачка Рача, 2017, (уп. стр. 370, 371, 372, 373, 374, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 400).
 • M – 52 Др Нина Говедар, „Београд-Мелбурн: транскултурално“, Филолог-часопис за језик, књижевност и културу, VI/2015, Универзитет у Бањој луци, Филолошки факултет (уп.стр. 322).
 • M – 52 Мр Звездана Елезовић, „Скулптуром против (Не)милосрдног анђела“, Баштина, св. 26, 2009, Приштина-Лепосавић, (уп. стр. 366).
 • M – 52 Др Ана Ђорђевић, „Фреска Симонида у српској поезији ХХ века“ Баштина, св. 28, 2010, Приштина-Лепосавић, (уп. стр. 72).
 • M – 53 Др Милутин Ђуричковић, Књига о Доситеју, Књижевни преглед, год. VIII 2017/13, (уп.стр. 15,16,17).
 • M – 53 Бранислава В. Васић Раковић, „Однос полова и родни стереотипи у Ћопићевој књижевности за децу“, Детињство, год ХХХVIII, бр. 1, пролеће 2012.
 • M – 53 Бранислава В. Васић Раковић, „Родни стереотипи у књижевности за децу“, Универзитетска мисао-часопис за науку, културу и уметност, вол13, 2014 (уп. Стр. 144).
 • M – 53 Проф. др Голуб Јашовић, „Прилози за израду биографије Милорада „Радуновића“, Књижевни преглед, Београд, год. II, бр. 4 (јануар-фебруар-март) 2011, (уп. стр. 136-139, 141).
 • М – 53 мр Ирма Муратовић, „Богате притоке“, 1/2013, Зборник ВШССОВ Кикинда, (уп. 226).
 • М – 53 мр Сеад Насуфовић, „Реална критика о српским реалистима“, 1/2013, Зборник ВШССОВ Кикинда, (уп. 221,223-224).
 • М – 53 Др Милош М. Ђорђевић, „Религијске теме српских модерниста“, Српска академска мисао, бр. 5/ 2018, (уп. стр. 93-102).
 • М – 63 Др Милка Николић, „Зборник уметничких и научних остварења тематски обједињенних око легенде о Војводи Пријезди: образовни потенцијал. Учење и настава, год. VI, бр. 1.2020. ISSN, 2466/2801(уп. 240,241).
 • М – 63 Ђорђе Петковић, „Реч о књижевном делу Гордане Миљковић (Брајушковић)“, Саборник, год. XXIV, 2019, бр. 11 нове серије, Пaраћин 2019 (уп.125).
 • М – 63 Др Милош М. Ђорђевић, „Религијске теме српских модерниста“, Багдала 516/2018, год. 60, (уп. стр. 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112).
 • М – 63 др Саша Радовановић, „Поводом књиге Одисеја Мухамеда Абдагића“, Српска академска мисао, Јагодина, бр.2/2016 (уп. 133,135).
 • М – 63 др Саша Радовановић, „Осврт на књигу Увод у доситејогију Предрага Јашовића“, Српска академска мисао, Јагодина, бр.2/2016 (уп. 123-125).
 • М – 63 мр Сеад Насуфовић, „Мотив таме као тема романтичарских песника“, Српска академска мисао, Јагодина, бр.2/2016 (уп. 96,102).
 • М – 63 др Марија Пргомеља, „Увођење у доситејологију“, Саборник, год. XXI, 2016, бр. 9 нове серије, Параћин 2017 (уп. 125, 127).
 • М – 63 Ђорђе Петковић, „Маргиналије са читања службене белешке В.М.“, Саборник, год. XXI, 2016, бр. 9 нове серије, Праћин 2017 (уп.133, 137).
 • М – 63 Ђорђе Петковић, „Никодије Спасић“, Саборник, год. XXI, 2016, бр. 9 нове серије, Праћин 2017 (уп.160).
 • М – 63 Проф. др Цвјетин Ристановић, „Вредновање књижевног текста“, Свет књиге, Београд, 2014, (уп. 141-145).
 • М – 63 Ђорђе Петковић, „Аутоесеј са укусом пост модернизма“, Саборник, год ХV, 2009, бр. 2 нова серија, 2010, (уп, стр. 73,78, 80, 82, 84).
 • М – 63 Проф. др Славољуб Обрадовић, „Рецензија магистарског рада Рецепција књижевног дела Доситеја Обрадовића“, Саборник, год ХIII, 2007, Параћин, 2008, (уп, стр. 30).
 • М – 63 Проф. др Славољуб Обрадовић, „Ревалоризација књижевног дела Доситеја Обрадовића“, Стиг: часопис за културу,уметност и друштвена питања, год. 38, бр. 99 (2008), (уп. 121,122,123).
 • М – 63 Проф. др Љубиша Рајковић, „Магистарски рад вредан дисертације“, Саборник, год ХИИ, 2006, Параћин, 2007, (уп, стр. 46-49).
 • М – 63 Мр Милица Јефтимијевић Лилић, “Свеобухватност и систематичност дискурзивног говора“, Свеске, Панчево, бр. 95, март, 2010, (уп.стр.128).
 • М – 63 Проф. др Цвјетин Ристановић, Значајан допринос изучавању критичких радова писаца српског реализма, Ријеч, бр. 3-4, год. Јесен-зима 2012, (уп. стр. 360, 361 ).
 • М – 63 Мр Љубица Ненезић, „Без ње не можемо“, Багдала, Крушевац, 2013, (уп. стр. 120).
 • М – 63 Проф. др Зоран Павловић, „Поетика структуралистичког приступа за постављање методолошко-теоријског циља и њен истраживачки праксис“, Саборник, год XVIII, 5. Број нове серије 1012, Параћин 2013 (уп. стр. 82, 84, 85, 86.),
 • М – 63 мр Славица Трмчић, „Културне притоке Предрага Јашовића“, Саборник, год XVIII, 5. Број нове серије 1012, Параћин 2013 (уп. стр. 96, 97).
 • М – 63 мр Јасмина Балић, „Јашовићеве Транспозиције књижевности“, Саборник, год XVIII, 5. Број нове серије 1012, Параћин 2013 (уп. стр. 98,100,101).
 • М – 63 мр Залата Зуковић, „Жарко Пешикан Метохија иза дуге“, Саборник, год XVIII, 5. Број нове серије 1012, Параћин 2013 (уп. стр. 105).
 • М – 63 мр Ивана Милентијевић, „Блаженство сећања, лакоћа приповедања“, Саборник, год XVIII, 5. Број нове серије 1012, Параћин 2013 (уп. стр. 107).
 • М – 63 мр Сандра Симоновић, „Српски реалисти као књижевни критичари“, Саборник, год XVIII, 5. Број нове серије 1012, Параћин 2013 (уп. стр.112, 114, 115).
 • М – 63 Бајо Џаковић, „Нова књига песама Одзвон васељене Владана Ракића“, Саборник, часопис за књижевност, уметност и културу год. XX, Зборникк са Колоније XIX, 2014, бр. 6 . нове серије (уп. 67).
 • М – 63 Бајо Џаковић, „Нова књига песама Милорада Радуновића“, Саборник, часопис за књижевност, уметност и културу год. XX, Зборникк са Колоније XIX, 2014, бр. 6 . нове серије (уп.69).
 • М – 63 мр Амела Халиловић, „Позив на културу“, Саборник, часопис за књижевност, уметност и културу год. XX, Зборникк са Колоније XIX, 2014, бр. 6 . нове серије (уп. 80, 81, 82).
 • М – 63 Др Тамара Грујић, проф. „Никола Цветковић као методичар и поетиколог“, НАШЕ СТВАРАЊЕ, Зборник радова са Десетог симпозијума са међународним учешћем „ВАСПИТАЧ У 21. ВЕКУ“, Алексинац 2014, стр. 602-607, УДК 821.163.41-93.09:929 Цветковић Н.; 371.3 Цветковић Н. (уп. 602, 603, 605, 607).
 • М – 63 Ђорђе Петковић, „Неискоришћене белешке о завичају са двадесет информација“, Саборник, год ХХ, 2014, 7. бр, нове серије,(уп. 68, 96).
 • М – 63 Амра Мехмедовић, „Притоке књижевности Косова и Метохије“, Саборник, часопис за књижевност, уметност и културу год. XX, Зборникк са Колоније XIX, 2014, бр. 6. нове серије (уп. 83).
 • М – 63 Ђорђе Петковић, „Темнићски зборник 2, књ. 5, 2015, Крушевац-Бачина (уп. 69,86,87,117,146,191).
 • М – 70 Мр Владимир Б. Живановић, Библиографија радова Доситеја Обрадовића –докторска дисертација, Филолошки факултет у Београду (уп. стр. 51,81, 323, 329, 345, 363).rcub.bg.ac.rs. posećeno 25.07. 2017.
 • М – 70 Mr Monica Fin, Kiev-Budva-Venezia: i centri di sviluppo della cultura Serba del Setlecento. Il ruolo mediatore di Dionisije Novaković, Unerversita degli Studi di Padova Dipartimento di Studi Linguistiche, Filolugiche e Letterarie Indirizzo: Slavistica Cielo XXIV, Universita degli studi di Padova (up. str. 255).
 • М – 70 Мр Марија С. Јефтимијевић Михајловић, Стилско-тематске одлике романа Петра Сарића – одбрањена 21.03. (уп. стр. 15).
 • М – 81 мр Амела Селмановић, „Афирмација жена у прози српских реалиста“, мастер рад, бр. 04-438/15, предат 09.02.2015. год., одбрањен 08.03. 2015. год., Државни универзите у Новом Пазару, (уп. 57).
 • М – 81 мр Јасмина Балић, „Смена стилских и културолошких парадигми у романима Зона Занфирова и Нечиста крв“, мастер рад, бр. 04-205/15, предато 20.01.2015. год., одбрањено 11.03. 2015. год., Државни универзите у Новом Пазару, (уп. 73).

 

 1. ЦИТАТИ У НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУБЛИКАЦИЈАМА

 

 1. Б.С. „Сајам литерата“, Политика експрес, Београд, број 11286, уторак 22. Август, 1995,
 2. Аноним, „Нове књиге“, Борба, четвртак 20. Новембар, 2003, 10.
 3. Б.Џ., „Један могући поглед“ Нови пут, 13.октобар, 2004. стр. 11.
 4. М.Д.-Т.П., „Спој лирског и ликовног“, 14. Дана, четвртак 16. Децембар, 2004, стр. 11.
 5. Б.Џ., „Животопис Ђенерала Пандуровића“, Нови пут, 22.септембар, 2004. стр. 10.
 6. М.Ж., „Јашовић магистрирао“, Билтен, четвртак 10. март 2005, стр. 10.
 7. Т. Ђокић, „Песници и сликари на окупу“, 14 дана, 2. јун, 2005, стр. 13.
 8. Др Миодраг Д. Игњатовић, „Моравско-јухорски сусрети“, Политика, четвртак 11. Август, 2005, стр.24 или 26.
 9. Б.Џ, „Завичајна дуга“, Нови пут, 6. април, 2005, стр. 11.
 10. В. Драгић, „ Браничево на своју руку“, Новисти, среда 16. Март, 2005, стр.26.
 11. Н.Станковић,“У плану осам књига у овој години“, 14 дана, четвртак 24. март, 2005, стр. 16.
 12. Б.Џ., „Реч и значење“, Нови пут, 17. мај, 2006, стр.10.
 13. Ст. С.,“Реферати Параћинаца“, Нови пут, 17. мај, 2006, стр.10.
 14. Б. Џаковић, „О скрајнутим писцима“, Нови пут, 15. фебруар, 2006, стр. 11.
 15. Б.Џ, „Поезија љубави“, Нови пут, 11. март, 2006, стр. 11.
 16. Мирослав Димитријевић, „Књига за прочитавање“, четвртак. 30. Март, 2006, стр. 13.
 17. М.Ж.,“Учесници Петковић и Јашовић“, Билтен, четвртак, 26. октобар, 2006, стр. 14.
 18. М.Ж., „Дан школе Радоје Домановић“, Билтен, четвртак, 13. април, 2006. стр. 12.
 19. Н.С. „Жене писци у Србији“, Билтен, четвртак 16. март 2006, стр. 21.
 20. М.Д.,“Говори(м) српски“, Билтен, четвртак, 11. мај, 2006, стр.13.
 21. З.Р.П., „Осмехивање сунца у Новом Саду“, Билтен, четвртак 22. Јун, 2006, стр.13.
 22. Б.Џ, „Пишу ме песме“. Нови пут, 29. Новембар, 2006, стр. 10.
 23. М.Ж., „Постао научни сарадник“, Билтен, четвртак, 3. август, 2006, стр.13.
 24. Б.Џ., „Јашовић нови члан“, Нови пут, 6. децембар, 2006, стр.10.
 25. Б.Џ., „Историјска свест“, Нови пут, 8. новембар, 2006, стр.11.
 26. Б.Џ., „Омаж Николи Цветковићу“, Нови пут, 6. јун, 2007, стр.11.
 27. Б.Џ., „Орфеј Јашовићу“, Нови пут, 14. фебруар, 2007, стр.11.
 28. Б.Џ., „Зборник Својново“, Нови пут, 18. јул 2007,стр.11.
 29. М.Ж.,“Запажено књижевно вече“, Билтен, четвртак 11. октобар 2007, стр. 11.
 30. Крит И. Чар Ко, „Нова серија Темнићског зборника“, Билтен, четвртак 11. октобар 2007, стр. 11.
 31. Крит И. Чар Ко, „Вредна студија о рецепцији Доситејевог дела“, Билтен, четвртак 25. Октобар 2007, стр. 13.
 32. Крит И. Чар Ко, „Уручена награда Никовићу из Ништића“, Билтен, четвртак 5. јул 2007, стр. 11. Б.Џ „Лауреати Митић и Јашовић“, Нови пут, 21. новембар, 2007. стр. 10.
 33. Б.Џ. „Плакета „Јухорског ока““, 5. септембар, 2007. стр.11. Нови пут. Јагодина.
 34. Б.Џ, „Нова серија Темнићског зборника“, Нови пут, 28. новембар, 2007, стр. 10.
 35. Крит И. Чар Ко, „Јашовићеви студијски првенци“, Билтен, четвртак 6. Децембар, 2007, стр. 11.
 36. Д.В., „Орфеј Предрагу Јашовићу“, Новости, понедељак 26. фебруар, 2007, стр.17.
 37. Д. Радојковић, „Деценија рачанске академије“, Поморавље, бр. 7, година 1., 2007, стр.14.
 38. Златоје Мартинов, „Критички попечитељ“, Политика, субота 12. Јануар, 2007, стр. 4.
 39. Крит И. Чар Ко, „Књижевност за децу као изазов“, Билтен, четвртак 20. март, 2008, стр. 11.
 40. А.Ј. Сима Цуцић Предрагу Јашовићу“, Данас, четвртак 13. март, 2008. Стр. 23.
 41. Б.Џ, „О делу Доситеја“, Нови пут, 28. новембар, 2008, стр. 10.
 42. Н.П., „Рођени лиричар“, Нови пут, 29. октобар, 2008, стр.8.
 43. Крит И. Чар Ко, „Приказ текућих књижевних остварења“, Билтен, четвртак, 8.мај, 2008, стр. 11.
 44. М. Живковић, „Само речи похвале“, Билтен, четвртак, 8.мај, 2008, стр. 11.
 45. Д. Борисављевић, Политика, „Песничка колонија у манастиру Својнову“, 11. август, 2008, стр. 36.
 46. Н.М., „А шта би друго“, Нови пут, октобар, 2008., стр. 23.
 47. Б.Џ, „Две књиге Јашовића“, Нови пут, 21. мај, 2008, стр.11.
 48. Б.Џ, „богатство програма“, Нови пут, 3. децембар, 2008, стр.11.
 49. Томислав Ђокић, „Змајчек из Змајевог града“, Нови пут, 23, април, 2008, стр.9
 50. Анонимни, „Признање Предрагу Јашовићу“, Пресс-додак, стр.7, субота, 21. Јун, 2008.
 51. Крит И. Чар Ко, „Зборник са књижевне колоније“, Билтен, четвртак 6. Новембар, 2008, стр. 11.
 52. Б.Џ., „Птице месец и остало“, Нови пут, 19. новембар, 2008, стр.11.
 53. Б.Џ., „Годишња смотра писаца“, Нови пут, 3. децембар, 2008, стр.10.
 54. Б.Џ, „Бела кућица“, Нови пут, Јагодина, 21. јануар, 2009, стр. 10.
 55. Крит И. Чар Ко, „Студија о песнику поморавцу из Метохије“, Билтен, четвртак 26. март, 2009, стр. 11.
 56. Н.Н. „Прва награда Џаковићу“, Нови пут, 29. Април, 2009, стр. 11.
 57. Др Голуб Јашовић, „Писац за читанке и антологије“, Светионик, часопис за књижевност, уметност и културу, година 3., бр.11, јул 2009, стр.19.
 58. Б.Џ., „Књига о Милораду“, Нови пут, 20. мај, 2009, стр.11.
 59. Б. Вујовић, „Резултати изван услова“, Јединство, понедељак, 30. март, 2009.стр.11
 60. Крит И. Чар Ко,“Прилог проучавања нашег краја“, Билтен, 23. септембар, 2010, стр. 11.
 61. Н.С., „Звездано наручје“, Билтен, четртак 25. Фебруар, 2010, стр.11.
 62. Б.Џ, „Сведочанство о идентитету“, 3. март, Нови пут, 2010, стр. 11.
 63. Г.Јашовић, „Писац за читанке и антологије“, Јединство, понедељак 9. март, 2009. стр.14.
 64. И.,“Песнички мирис равнице“, Билетен, четвртак 1. јул, 2010. стр. 11.
 65. Р.П. „Књижевна колонија наставља рад“, Билтен, четвртак, 12. август, 2010, стр. 11.
 66. Р.П. „Песнички маратон“, Билтен, четвртак, 26. август, 2010, стр. 11.
 67. Р.П., „Књижевна колонија наставља да рад“, Билтен, четвртак, 12. Август, 2010, стр. 11.
 68. Б.Џ, „Звездано наручје“, Нови пут, 13, јануар, 2010, стр. 10.
 69. Крит И. Чар Ко,“Постмодерне рефлексије са боемских претрага“, Билтен, четвртак 9. Септембар, 2010, стр. 11.
 70. „Стих као сеизмограф“, 22. септембар, 2010, Нови пут, стр.11.
 71. Б.Џ., „Саборовање и стихови“ 14. јул, 2010, Нови пут, стр.11.
 72. Б.Џ., „Портрет, огледи и прикази“, 18. август 2010. Нови пут, стр.11.
 73. „Поклон Завичајном одељењу“, Билтен, четвртак 27. Јануар, 2011, стр. 11.
 74. Крит И. Чар Ко, „Вредно дело о писцима са Космета“, Билтен, четвртак 27. Јануар, 2011, стр. 11.
 75. РП., „Јашовићу уручена награда“, Билтен, четвртак 7. април, 2011, стр. 11.
 76. Р.П., „Влајковић председник“, Билтен, 24. фебруар, 2011, стр.11.
 77. Крит И. Чар Ко, „Слике светлости – лек за душу“, Билтен, четвртак 1. март, 2011, стр.11.
 78. Б.Џ, „Лауреати Јашовић и Мартиновић“, Нови пут, Јагодина, 16. март, 2011, стр. 11.
 79. Милош Јовановић, „Зора“, Нови пут, 22. јун, 2011, стр. 11.
 80. Проф. др Миомир Милинковић, „Неколико реплика на памфлет Воје Марјановића“, Књижевне новине, децембар 2011, (уп. стр. 19).
 81. Б.Џ, „Јашовић-доктор наука“, Нови пут, Јагодина, 8.јун,2011, стр.11.
 82. Крит И. Чар Ко, „Свилајначки јубиларни подухват као узор“, Билтен, 7.април, 2011, стр.11.
 83. Б.Џ, „Око као енцефалограф“, 6. април, 2011, Нови пут, стр. 10.
 84. Крит И. Чар Ко, „Певање на народну још увек присутно“, Билтен, четвртак 2. јун, 2011, стр.11.
 85. Р.П., „Књига завичајна“, Билтен, четвртак 19. мај, 2011, стр.11.
 86. Н. Станковић, „Под леву сису века“, 14 дана, четвртак 15. децембар, 2011, стр.11.
 87. Проф. др Воја Марјановић, „Субјективо вредновање“, Књижевне новине, октобар-новембар 2011, (уп. стр. 18).
 88. Р.П., „Јашовић у Пловдиву“, четвртак 22. новембар, Билтен, 20 стр.17.
 89. Бисенија Илић, „Пардик кроз родослове 1780-2008“, Београд, Крушевац, Параћин, 2011, (уп. стр. 335, 338-339; 383-384; 387).
 90. Б.Џ, „Доситеју у част“, Нови пут, 21. децембар, 2011, стр. 11.
 91. Б. Џаковић, „Студија о корифејима“, Нови пут, 2.март, 2011, стр. 11.
 92. Н.П., „Одлучивале нијансе“, Нови пут, 23. март 2011, стр. 10.
 93. Б.Џ., „Реалисти као критичари“, Нови пут, 15. август 2012, стр. 11.
 94. Гордана Малетић, Чињенице и критички судови“, Књижевне новине, септембар, 2012, стр.15.
 95. О.М. Лодика, „Светосавље – потреба за очувањем унутрашњег бића“, Зборник радова-Светосавски песнички маратон 2012-2016, Параћин, (уп. стр. 6).
 96. Б.Џ. „Богатство дема“, Нови пут, 21. новембар, 2012., срт. 11.
 97. Б.Џ. „Нови број Саборника“, Нови пут, 21. новембар, 2012., срт. 11.
 98. Б.Џ, „Поетски рамови у трагању“, Нови пут, 19. децембар, 2012, стр. 14.
 99. Миљурко Вукадиновић, „Хроника“, Књижевне новине, јул-август 2012, стр. 23.
 100. Б.Џ., „Јашовић о Андрићу“, Нови пут, 5. децембар, 2012. стр. 12.
 101. Р.П. „Великом Његошу у част“, Билтен, четвртак 7. новембар, 2013, стр. 14.
 102. Д. Николић, „Књижевна колонија у Својнову“, четвртак 1. август, Билтен, 2013, стр. 14.
 103. Р.П., „Бачена из Својнова“, четвртак 1. август, Билтен, 2013, стр. 14.
 104. Д. Николић, „Чланови клуба говорили стихове“, Билтен, четвртак 7. новембар, 2013, стр. 14
 105. Р.П., „Ђокић на (с)цени“, четвртак 7. новембар, 2013, стр. 20.
 106. Б.Џ., „Саборник чува традицију“, Нови пут, Јагодина, 20. новемар, 2013, стр. 11.
 107. Б.Џ, „Омаж Ђорђу“, Нови пут, јануар, 2013, стр.11
 108. Р.П. „Јашовићеве књижњвне критике“, 21. фебруар, 2013, стр. 16.
 109. Десимир Николић, вредна културна манифестација по 19. пут, Билтен, четвртак 29. август 2013. стр.15.
 110. Десимир Николић, Две кафе за жирафе, Билтен, четвртак 4. децембар 2014. стр.14. Д.Николић, „Изложба слика и скулптура“, четвртак 24.октобар, 2013, стр.15.
 111. Р.П., „Сајамски књижевни маратон“, четвртак 24. Октобар, Билтен, 2013, стр. 14.
 112. Р.П., „Јашовић у Рачи и Ћуприји“, четвртак 24. Октобар, Билтен, 2013, стр. 14.
 113. Д.Николић, „изложба слика Веселина Бањевића“, четвртак 21. Новембар, Билтен 2013, стр. 15.
 114. Д.Н.,“Сава Мркаљ два века дуга“, Билтен, четвртак 5. децембар 2013. стр.14.
 115. Б.Џ. „Стихови као подршка“, Нови пут, Јагодина, 4. јун, 2014, стр.11.
 116. Десимир Николић, Светосавски песнички маратон, Билтен, четвртак 12. јануар 2015. стр.14.
 117. Д.Н., „Промоција Темнићског зборника“, “, Билтен четвртак 13. Фебруар, 2014, стр.15.
 118. Десимир Николић, Религиозна тематика у пезији сапутника српске модерне, Билтен, четвртак 27. август 2015. стр.14.
 119. Десимир Николић, Предавање др Предрага Јашовића „Лик жене у књижевнсти 19. века“, Билтен, четвртак 9. април 2015. стр.15.
 120. Десимир Николић, Јашовић и Петковић у Митолошком зборнику, Билтен, четвртак 21. април 2016. стр.18.
 121. Десимир Николић, Стубови српске духовности, Билтен, четвртак 11. август 2016. стр.14
 122. Десимир Николић, Представљене нове књиге, Билтен, четвртак 22. септембар 2016. стр.14
 123. Десимир Николић, Представљен часопис Саборник, Билтен, четвртак 8. децембар 2016. стр.14
 124. Томислав Ђокић, Трагом Светог Саве, Нови пут, 28. јануар 2017. стр. 19.
 125. Десимир Николић, Три књиге др Предрага Јашовића, Билтен, четвртак 12. јануар 2017. стр.15.
 126. Десимир Николић, Светосавски песнички маратон, Билтен, четвртак 9. фебруар 2017. стр.15.
 127. Н.П., Промоција Увода у доситејологију, Нови пут, 19. април, 2017, стр. 9.
 128. Т.Митровић, 17. Април, 2017 (унос).
 129. Десимир Николић, Увод у доситејологију, Билтен, четвртак (неки мај) 2017. стр.14.
 130. Десимир Николић, Књижевна колонија у Својнову, Билтен, четвртак 17. Август 2017. стр.14.
 131. Томислав Ђокић, Нежни повој од коприва, Нови пут, 16. август 2017. стр. 10.
 132. Десимир Николић, Књижевни портрет др Предрага Јашовића, Билтен, четвртак 19. Октобар 2017. стр.14.
 133. Десимир Николић, Изузетно стваралаштво параћинских аутора, Билтен, четвртак 25. јануар 2018. стр.14.
 134. Д. Богутовић, „Чудесни чаробњак језика“. Новости, четвртак, 19.04. 2018, стр.14.
 135. М. Киселички, „О сновима из уметничког пера“, Дневник, војвођанска хроника, субота, 15. март, стр. 36.
 136. Даница Столић, „Комплетирање научног погледа на српско модерно песништво“, Саборник-часопис за књижевност, уметност и културу, Параћин, 2017, 10. бр. нове серије, Параћин-Својново, 2018, (уп. 96,97,98,99, 100).
 137. Др Велибор Лазаревић, „Целовито сагледавање дела Доситеја Обрадовића“ Саборник-часопис за књижевност, уметност и културу, Параћин, 2017, 10. бр. нове серије, Параћин-Својново, 2018, (уп. 100, 101,).
 138. Др Милош М. Ђорђевић, „Религијске теме српских модерниста“, Луча, бр. 3-4/ 2018, год. XXVII, (уп. стр. 150-156).
 139. Десимир Николић, „Ка поетици српске модерне“, Билтен, четвртак 6.

       децембар  2018., 15.

 1. Десимир Николић, „Светосавски песнички маратон“, Билтен, четвртак 31. Јануар 2019, 15.
 1. Д. Николић, „Стихове казивали у Прокупљу и Трстенику“, Билтен, четвртак 28. фебруар 2019, 12.
 2. Милутин Ђуричковић, Научни скуп о Мирку Бањевићу, Политика, петак, 31. мај, 2019.
 3. Д. Николић, „Време неиспавано“ и хришћанске врлине“ Билтен, четвртак 12. септембар 2019, 15.
 4. Рале Нишавић, Антологија – кућа од камена и сунца, Нови Сад: Бистрица, 2020. (уп. 197,199).
 5. Д. Николић, „Књижевно такмичење које траје“, Билтен, четвртак 30. јануар 2020, 15.
 6. Д. Николић, „Мирко Бањевић, живот и дело“, Билтен, четвртак 21. 2020,15.
 7. Д. Николић, „Небеска љуљка о сумњама човека“, Билтен, четвртак 21. 2020,15.
 8. Хаџи Гордана Војиновић, Светосавски сабор“, Светосавски сабор – зборник радова 2017 – 2020, (уп. 5, 91, 151).
 9. Русија Маринковић, Саборник, часопис за књижевност, уметност и културу год. XXV, Јубиларни двоброј зборника са Колоније XXIII, 2020, бр. 12 и 13 . нове серије, (уп. 155).
 10. Саборник, часопис за књижевност, уметност и културу год. XXV, Јубиларни двоброј зборника са Колоније XXIII, 2020, бр. 12 и 13 . нове серије, (уп. 171,172, 173).
 11. Ђорђе Петковић, Саборник, часопис за књижевност, уметност и културу год. XXV, Јубиларни двоброј зборника са Колоније XXIII, 2020, бр. 12 и 13 . нове серије, (уп. 66,127, 133).
 12. Ненад Васковић, Саборник, часопис за књижевност, уметност и културу год. XXV, Јубиларни двоброј зборника са Колоније XXIII, 2020, бр. 12 и 13 . нове серије, (уп. 12, 17, 21).
 13. Славица Јовановић, Саборник, часопис за књижевност, уметност и културу год. XXV, Јубиларни двоброј зборника са Колоније XXIII, 2020, бр. 12 и 13 . нове серије, (уп. 209, 210, 211, 213, 214).
 14. Мила Милосављевић, „Милутин Мића Бабић, Одисеја 29 дана, Православна реч, Нови Сад“, Печат, 02.2021. 70
 15. Славица Јовановић, Исток, часопис за књижевност, уметност и културну баштину год. VII, бр. 27, Књажевац 2020. (уп. 160.161,162).