Skip to main content

 

Марија Котевска Димовска

 

е-mail:marijadimovski@yahoo.com

Вонреден професор д–р Марија Котевска Димовска

Доктор по менаџмент во образование, Магистер по кадровски менаџмент, Гешталт психотерапевт, тренер и супервизор, Дипломиран психолог. ХР експерт за организациска психологија во АД ЕСМ, Вонреден професор во Бизнис акдемија Смилевски – БАС, Тренер за гешталт психотерапевти во Центар за личен развој, едукација и психотерапија – АНИМА, Скопје.

Марија Котевска Димовска е родена во Битола каде заврши основно и средно образование. Дипломира на отсекот за психологија на УКИМ во 1985та година и се зоби со звање ипломиран психолог, магистрира на ИСППИ, на катедрата за Менаџмент на Универзитетот „Св Кирил и Методиј“, Скопје во 2000 година, звање – магистер по каровски менаџмент. Докторираше на катедрата за Образовен менаџмент во 2012та година на Универзитетот УКЛО – Битола, Р. Македонија и се здоби со звање доктор по образовен менаџмент. Марија Котевска Димовска, специјализира психотерапија во Гешталт центар – Београд кај проф. Младен Костиќ и во 1998 г. се стекнува со звање Гешталт психотерапевт по критериумите на Европската Асоцијација за Гешталт Психотерапија.

На 05.03.2013 година е избрана во звањето доцент на БАС Институтот за менаџмент Битола во наставно – научната област менаџмент на човечки ресурси. На 23.08. 2017 година е избрана во наставно – научно звање Вонреден професор – Виш научен соработник во наставно – за научната област Управување (менаџмент) со човечки ресурси за наставните предмети: Менаџмент на човечки ресурси, Талент менаџмент, Синергирање и Водство на БАС Институтот за менаџмент Битола.

Кариерен развој. Во нејзината кариера Марија има повеќе ангажмани:

Во стручно професионална дејност од областа на психологијата и менаџментот е вклучена од 1986 г. кога се вработува во АД ЕСМ, каде е во редовен работен однос до денес, како ХР експерт за организациска психологија.

Во наставно – образовната дејност Марија Котевска-Димовска има повеќе ангажмани:

Од 2010 е со дополнителен ангажман во Бизнис Академија Смилевски – БАС, Битола, а од 2013 година Марија Котевска-Димовска изведува настава во втор циклус студии на студиската програма Стратегиски менаџмент, конкретно наставниот предмет: Водство на Бизнис Академија Смилевски – БАС, Битола.

Од 2013 има дополнителен ангажман за изведување настава, вежби, теренска настава, менторска настава на прв циклус студии на студиската програма Економија и претприемништво по предметот Менаџмент на човекови ресурси на Меѓународниот Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“.

Од 2018 година има дополнителен ангажман како тренер за едукација на гешталт терапевти во Центар за развој и психотерапија Анима – Скопје.

Научно истражувачка дејност – Активно учество како излагач и предавач на околу 50 конференциии и научно /стручни собири во земјата и странство, вебинари, тркалезни маси, работилници. Автор е на над 100 научни трудови во научно/стручно списанија, зборници на трудови, како и на две рецензирани книги од стручна област: „Професионална селекција со помош на психолошки тестови“ издадена во 2010 година, и „Емоционалната интелегенција нова визија во лидерството“, издадена во 2017 година.

Вонр. Проф. д-р Марија Котевска-Димовска била учесник во национален научен проект „Македонски таленти“ во организација на Владата на Р. Македонија, МОН и Биро за развој на образованието (2012); во проект: „Едукација на родители и наставници за рано откривање и превенција од зависности“ во организација на НО „Ревита“ – Битола (2013); во меѓународен проект на МАНТ – Скопе за Развој на емоционалната интелигенција на менаџерите, (2015), во едукативниите проекти: „Стес менаџмент“ (2016) и „Тим билдинг и обука на вработени“ Скопје ( 2017), во проектот „Потреба за формирање Центар за едукација на човечки ресурси “ (2020) во АД ЕСМ. Исто така учествува во реализирање на меѓународна програма: „Развој на унапредување на професионалните и емоционални компетенции на менаџерите, од потенцијал до талент“, организиран од МАНТ- Скопје и Друштво на психолози – Задар (2017). Има одржано предавања за менаџирање со човечки ресурси на покана на ФАМИС Факултет за јавна администрација во Битола (2015, 2016).

Во организација на МСУ „Г. Р. Державин“ реализира работилници со студенти на тема: „Позитивната психологија и развојот на психолошкиот капитал на работно место“ (2016), „Емоцииите учители или саботери“ (2019), вебинар „Развој на емоционална интелигенција“, (2020).

Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес: Д-р Марија Котевска-Димовска покажува активност во дејностите од поширок интерес, вклучена во работата на стручни комисии и работни групи: била член во 5 Рецензентски комисии за избор во звање во БАС; Член на Етичка комисија на Македонското научно друштво Битола, Член на Управниот одбор во Македонска асоцијација на надарени и талентирани – МАНТ; Член на Национална организација за Гешталт терапија – МНАГТ, Член на Македонска асоцијација за Психотерапија – МАП, Член во Интернационален центар за емоционална интелигенција ИЦЕИ – Охрид; Член во комисија за посредување при вознемирување на работно место, ЕЛЕМ; Член во комисија за изведување практична настава, ЕЛЕМ.

Добитник е на над 50 Сертификати за учества на Конференции, трибини, работилници, курсеви, семинари и вебинари. Во 2020 добива Пофалница за особени вложувања во научната дејност од Управниот одбор на Македонското Научно друштво Битола. Особен придонес има во областа на консултантството за водството, менаџирањето со човечки ресурси и психолошкиот развој на лични и професионални копетенции, при што има одржано бројни обуки (околу 50) за потребите на стопанските и нестопанските дејности. Во рамките на проектите на АД ЕСМ Скопје учествува во реализација на обуки со вработените на теми: Менаџирање и стрес на работно место, Спознавање и развој на личните капацитети, Развој на емоционалната интелегенција и социјалните вештини, Самомотивација и мотивација на вработените. Обуки за менаџери и наставниците од основното и средното образование во Р. Македонија за работа со талентирани ученици „ (МАНТ, 2018 – 2020). Учествувала со свои предавања на институции од јавен интерес како што е учество на Интернационален семинар за поттикнување и развој на таленти за лидерство – „Женско лидерство, „ Емоцилналната интелигенција нова енергија во лидерството“ 2017, во организација на: Словенечка амбасада во Р. Македонија и МАНТ- Скопје. Учество на тркалезна маса: Р. Македонија „Надарените и талентираните помеѓу теоријата и практиката’, Педагошкиот факултет-Битола (2017), а била говорник и на трибина Влијание на современите трендови во електрониката врз младите на БАС ИМ (2015), трибини во организација на Македонко-Турско здружение („Психологијата и личниот раст и развој“, „Развој на самодовербата кај младата популација“), (2017, 2018) и други теми на трибини за заштита и развој на менталното здравје организирани од различни здруженија и НО. Од 2015 – 2020 е обучувач на наставници на теми од областа на подобрување на наставата за работа со надарени и талентирани ученици во рамките на проектот на МАНТ за Откривање и работа со надарени и талентирани ученици.

Активно учествува како автор, модератор и гостин на голем број трибини, форуми радио/ТВ емисии, списанија, магазини, весници итн. Автор е на над 300 стручни статии од областа психологијата во списанијата: „Его“; „Просветно дело“; „Цивитас“; „Факултети мк“; „Дневник“, „Слободен печат“, „Просветно дело“„Деца мк“, „Деница„ „The teacher of the future“ „Frontiers in education technology“ и други.

Марија Котевска Димовска е автор на следните научни трудови:

 1. Dimovska, K. M. (2020) Emotional intelligence and academic achievements of gifted and talented students, Second international scientific conference: Gifted and talentedcreators of the progress Bookof abstracts Bitola, 2020
 2. Димовска, К. M., & Солунчевски, М. (2020). Модел на гешталт психотерапија за развој на лидерство, Списание на научни трудови единаесета меѓународна научна конференција „МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК – ЗАПАД “Меѓународен славјански универзитет„Гаврило Романович Державин“ Свети Николе – Битола, Година VII Број 3Април , 2020
 3. Солунчевски, М., & Димовска, К. M. (2020). Флуктуација во функција на ефективно и ефикасно обезбедување на човечките ресурси во претпријатијата, Списание на научни трудови единаесета меѓународна научна конференција „МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК – ЗАПАД “Меѓународен славјански универзитет„Гаврило Романович Державин“ Свети Николе – Битола, Година VII Број 3Април , 2020
 4. Dimovska, K., Marija & Dimovska, Valentina (2020). Higher education quality in light of the psychological theory of emotional intelligence, International Scientific Conference The strategic directions of the developmentand improvement of higher education quality: CHALLEN GES AND DILEMMAS., University of NiS, Faculty of Education, Vranje, Јagodina, November 6, 2020
 5. Đuretić, G., Dimovska, K.M., Okovacki, S (2020) Psychological and social issues during pandemic and how they impact on the future., International Scientific Thematic Proceedings “CRISIS MANAGEMENT OF THE COVID 19 PANDEMICS – NON-MEDICAL APPROACH” FPSP/FITI 2020
 6. Dimovska, K. M., & Dimovska, V. (2020). Global leadership and the impact of globalization and social‐economic environment, International Scientific Conference Globalisation challenges and The social-economic environment of the EU, Novo Mesto, Slovenija.
 7. Димовска, К. M., (2020). Моћ психотерапије у постављању сна у служби интеграције личности,Тематски зборник: ВЛАДЕТА ЈЕРОТИЋ – КЊИЖЕВНИК, НАУЧНИК И РЕЛИГИОЗНИ МИСЛИЛАЦ. Педагошки факултет Врање, 2020
 8. Dimovska, K. M. (2020). Charismatic leadership in organization management 9th International Scientific Conference: GLOBALISATION CHALLENGES AND THE SOCIAL-ECONOMIC ENVIRONMENT OF THE EU, University of Novo mesto, 24.09.
 9. Димовска, К. M., Кеверески, Љ., Азеска,А, (2020). Улога емоционалне интелигенције у превенцији стреса у условима пандемије, 68 Naučno-stručni skup Кongres psihologa Srbije – PSIHOLOGIJA IZ DANA U DAN: Svakodnevni problemi u praksi psihologa i primena psihologije u svakodnevnom životu Beograd, 27. i 28. novembar 2020.
 10. Димовска, К. M., Јакупи, Т., Солунчевски, М. (2020). Онлајн настава за време на пандемија – систематски преглед, Шеста меѓународна научна конференција Дигитализацијата и сајбер–безбедноста како менаџерски предизвици, Институт за менаџмент БАСИМ, Битола 30-31 октомври 2020г. Битола.
 11. Димовска, К. M., (2020) Емоционална интелигенција Денови на психологијата “Меѓународен славјански универзитет „Гаврило Романович Державин“ Свети Николе – Битола, Година VII Број 3Април , 2020
 12. Димовска, К. M., & Димовска, В. (2020). Клучни фактори за развој на млади таленти за пишување во креативни и успешни писатели: психолошка перспектива, 20 Пелагонска културно-научна средба, Новаци , Bitola.
 13. Димовска, К. M., & Димовска, В. (2020). Соочување со стресот во услови на пандемија (2020), Webinar за Atlantik груп Белград, Центар за едукација и психотерапија АНИМА, Скопје.
 14. Димовска, К. M., & Димовска, В. (2020). Емпатијата како интегрална компонента на емоционалната интелигеција и лидерството, Webinar, Интернационален центар за емоционална интелигенција – ИЦЕИ, Скопје.
 15. Dimovska, K. М., (2019) Innovative leadership as a condition for organizational success – building leadership capacity, Сontributions, Macedonian Science Society–Bitola/ Прилози, Македонско научно друштво–Битола,ISSN 0420-0950, XIV, No.25
 16. Dimovska, K. M., & Soluncevski. M., & Dimovska, V. (2019). Strategies for effective conflict management in organizational context, XXIII International Scientific Conference KNOWLEDGE IN PRACTICE, Bansko, Bulgaria.
 17. Димовска, К. М. & Солунчевски, М. . (2019). Профилот на личност како фактор на ризик за ментални нарушувања, Списание на научни трудови единаесета меѓународна научна конференција „МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК – ЗАПАД “Меѓународен славјански универзитет„Гаврило Романович Державин“ Свети Николе – Битола, Година Година VI Број 3Април 2019
 18. Димовска, К. М. (2019). Односот меѓу депресивните растројства профилот на личност според пет-факторскиот модел Списание на научни трудови единаесета меѓународна научна конференција „МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК – ЗАПАД “Меѓународен славјански универзитет„Гаврило Романович Державин“ Свети Николе – Битола, Година Година VI Број 3Април 2019
 19. Dimovska, K. M., & Soluncevski. M. (2019) Characteristics of the management of human resources in the army of republic of Macedonia XX International Scientific Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS (29–31MARCH,2019) KNOWLEDGE –International Journal Vol.30.1 March, 2019
 20. Dimovska, K. M., Markoski, G. (2019) Developing strategies for effective management with human resources GLOBALISATION CHALLENGES AND THE SOCIAL-ECONOMIC ENVIRONMENT OF THE EU, University of Novo mesto, 16.045.2019
 21. Dimovska, K. M., Soluncevski. M., (2019) Doprinos lidera i liderskih kompetencija za upravljanje ljudskim resursima u kriznim vremenima, Šesta međunarodna konferencija PRAVO, EKONOMIJA I MENADŽMENT U SAVREMENIM USLOVIMA LEMiMA 2019, Zbornik radova Knjiga I, „UNION – NIKOLA TESLA”, BEOGRAD Urednik Prof. emeritus dr Života Radosavljević , Univerzitet Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, Beogra, Srbija, 2019
 22. Димовска, К. М. (2019). Современите предизвици во менаџирање со човечките ресурси – предизвик за нови истражувачки насоки, Зборник на трудови / Шести стручен симпозиум “Менаџментот и современите практики” со предметен фокус “Предизвици и можности во современи услови на работење”. – Скопје : Бизнис академија Смилевски, 2019.
 23. Dimovska, K. M., (2019) Motivational effects of charismatic leadership – theory based on emotional intelligence,Dimovska, K. M., (2019) XV International May Conference on Strategic Management IMCSM 19and XV Students Symposium on strategic management Technical faculty in Bor, UNIVERSITY OF BELGRADE, SERBIA May 24 –26, 2019
 24. Dimovska, K. M., (2019) Social and emotional competence of managers – important human capital in the effective management function, 3rd International Scientific Conference on IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture – ITEMA 2019: VŠEMvs, Furdekova 16, Bratislava, Slovakia October 24, 2019 www.itema-conference.com
 25. Dimovska, K. M., Jakupi, T. (2019) Strategies for effective conflict management in organizational context. 3rd International Scientific Conference KNOWLEDGEIN PRACTICE 13-15.12.2019, Bansko, Bulgaria
 26. Dimovska, K. M. (2018) Impact of Educational Programs That Include Elements of Positive Psychology for Developing the Emotional Competences of the Students, Frontiers in Education Technology Vol. 1, No. 1, 2018 www.scholink.org/ojs/index.php/fet ISSN 2576-1846 (Print) ISSN 2576-1854 (Online)
 27. Димовска, К. M., Димовска. В. (2019) Емоциите учители или саботери, Денови на психологијата “Меѓународен славјански универзитет „Гаврило Романович Державин“ Свети Николе – Битола, Година VII Број 14.12 2019.
 28. Dimovska, K. М., & Markovski, G. (2018). The role of the multi-dimensional approach in juvenile justice systems International Scientific Conference“Towards a Better Future: Democracy, EU Integration and Criminal Justice”Conference Proceedings, Volume IIFaculty of Law – Kicevo, University “St. Kliment Ohridski” –Bitola, 2019
 29. Димовска, К. М., & Димовска, В. (2019). Лидерство на иднината – разлики помеѓу добар менаџер и голем лидер, 19 Пелагонски културно-научни средби, Новаци Деветнаесетта културно-научна средба 12 октомври 2019.
 30. Markovski, G., Dimovska, K. М. (2018) Иновативниот аспект на заснованоста на националните економии врз кластери позитивни и негативни страни International Scientific Conference“Towards a Better Future: Democracy, EU Integration and Criminal Justice”Conference Proceedings, Volume IIFaculty of Law -Kicevo, University “St. Kliment Ohridski” –Bitola, 2019
 31. Dimovska, K. М., & Dimovska, V. (2018). Characteristics of managing human resources for organizational success in the period of globalization. 7th International Scientific Conference Globalisation challenges and the social-economic environment of the EU, Faculty of Business and Management Sciences Novo mesto
 32. Димовска, К. M., (2018) Психолошки перспективи на лидерството – социјален идентитет, Списание на научни трудови, Деветта меѓународна научна конференција меѓународен славјански универзитет „Гаврило Романович Державин“ Година V Број 3Април 2018- Свети Николе, Р. Македонија
 33. Димовска, К. M., Талевски, Н., Романски, Д. (2018) Водачот фактор во имплементирање на нови концепти во работата, Списание на научни трудови, Деветта меѓународна научна конференција меѓународен славјански универзитет „Гаврило Романович Державин“ Година V Број 3Април 2018- Свети Николе, Р. Македонија
 34. Dimovska, K. М., & Јакупи, Т. (2018). The influence of leadership on the success of strategic management, Book of abstracts of 14th International May Conference on Strategic Management –IMCSM18 Publisher: University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Bor –July 201
 35. Dimovska, K. М. (2018). Emotional brand and consumer psychology in marketing, Зборник на апстракти Петта меѓународна научна конференција (ISCMMA’18), Македонско здружение за маркетинг „МАРКЕТИНГ“ –Скопје, Мај2018
 36. Dimovska, K. М. (2018). The effects of positive psychology on the quality of education Seventeenth International Scientific Conference The teacher of the future may 24-27. 2018, Budva, Montenegro
 37. Dimovska, K. М. (2018). Socio-psychological, pedagogical and educational aspects in the working programs with gifted students, Conference Proceedingsfrom theInternational Scientific ConferenceTHE EDUCATION AT THE CROSSROADS-CONDITIONS,CHALLENGES, SOLUTIONS AND PERSPECTIVES Bitola, Republic of Macedonia, November 10-11, 201
 38. Димовска, К. M., Јакупи, Т., (2018) Мулти – димензионален модел за улогата на емоциите во стратегиското водство, Зборник на трудови од петта меѓународна научна конференција, БАС – Современите менаџески педизвици и организациски наки, Институт за менаџмент Битола, БАС – Битола., Новембар 2018
 39. Јакупи, Т., Димовска, К. M. (2018) Улогата на претприемничкото водство во создавање на нови работни места и спречување на одлив на младите од државата, Зборник на трудови од петта меѓународна научна конференција, БАС – Современите менаџески педизвици и организациски наки, Институт за менаџмент Битола, БАС – Битола., Новембар 2018
 40. Dimovska, K. М. Arsovska, V. (2018). Characteristics of managing human resources for organizational success in the period of globalization, Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU [Elektronski vir] : zbornik prispevkov : mednarodna znanstvena konferenca, Globalisation challenges and the social-economic environment of the EU: conference proceedings: international scientific conference, Novo mesto, 17. maj 2018 Vzp. stv. nasl. 2.
 41. Dimovska, K. М. (2018). The influence of leadership on the success of strategic management, International May Conference on Strategic Management – IMCSM18 May 25 – 27, 2018, Bor, Serbiја
 42. Dimovska, K. М. Jakupi, T .(2018). Human dimension of leadership in the conditions of changes – systemic psychological approach, The Institute of Knowledge Management – Skopje, Macedonia, as the publisher of KNOWLEDGE, International Journal Vol. 22.1 Vrnjacka Banja, Serbia, March, 2018
 43. Димовска, K. М.,; Јакупи, Т. (2017) „Улогата на водството во интеграција на хуманите ресурси во организационите системи во услови на промени“, Зборникнатрудовиодчетврта меѓународна научна конференција,БАС-Современитеменаџескипедизвици и организацискинаки, ИнститутзаменаџментБитола, БАС – Битола.
 44. Јакупи, Т., Димовска, K. М.,. (2017) „Улогата на водството во интеграција на компаниите и другите облици на организирање во индустриската зона Визбегово“,Зборникнатрудовиодчетврта меѓународна научна конференција,БАС-Современитеменаџескипедизвици и организацискинаки, ИнститутзаменаџментБитола, БАС – Битола
 45. Димовска, K. М., Мавровски, С. (2017), „Тимско лидерство какофактор за успешно надминување на кризни ситуации“, Зборник на трудови од четврта меѓународна научна конференција,БАС- Современите менаџески предизвици и организациски науки, Институт за менаџмент Битола, БАС – Битола.
 46. Dimovska,К.М., Mavrovski, Ristevski. (2017) , „Psihološke teorije i istraživanja kao perspektive i smjernice za učinkovito vodstvo,International leadership conference: Creative leadership, Visokaposlovnaskola, Rijeka, Opatija
 47. Димовска, K. М., Солунчевски М. (2017), „Влијание во современи практики во менаџирање со развојот на човечки ресурси врз организациските перформанси“, Зборник на трудови од петти симпозиум Мрнаџментот и современите науки, Предметен фокус: Современите трендови во работењето на организациите, БАС Скопје
 48. Димовска, K. М.; Солунчевски М. (2017), „Современи трендови на организациската психологја – нови перспективи за менаџентот“, Списание на научни трудови од Осма меѓународна научна конференција,Меѓународен славјански универзитет„Гаврило Романович Державин“, Свети Николе
 49. Димовска, K. М.; Тасевска.Г., Мавровски, С. (2017), „Промени на организациската култура во услови на модернизација на општеството“, Списание на научни трудови од Осма меѓународна научна конференција меѓународен славјански универзитет „Гаврило Романович Державин“, Свети Николе
 50. Димовска, K. М.; Талевски, Н., Романски, Д. (2017), „Модел за квалитетен менаџмент “, Списание на научни трудови од Осма меѓународна научна конференција меѓународен славјански универзитет„Гаврило Романович Державин“, Свети Николе
 51. Dimovska, K. M., Ristevski,D. (2017), „Human resources – strategic capital for sustainable economic development”, Book of apstract,Globalisation challenges and the social‐economic environment of theEU, 6th International Scientific ConferenceFaculty of Business, Management and Informatics Novo mestoand Faculty of Business and Management Sciences, Novo mesto.
 52. Dimovska, K. M., Ristevski,at all. (2017), Vogasolskegakniznicarjaprirealizaciji programs za razvoj naarenih ucenikov v Gimnazii Josipa Brozsa Tita – Bitola, Vlogarazlicitiho bogatitvenih dejavnosti za razvoj nаdarenih, Zbornik prispevkov in povzetkov, Rushe
 53. Dimovska, K.M., Solunchevski,M.(2017), The protection and development of successful and emotional competent leaders International Journal Scientific papers Vol. 16.1, Twelfth International Scientific Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS31.3-2.4.2017, Vrnjacka Banja, Serbia
 54. Димовска, K. M; (2017)Менаџирање со конфликти во интерперсонална и интрагрупна динамика, Просветно дело 3 2017 списание за теорија и практика на образованието
 55. Димовска, K. M; Јакупи, T. (2016), Personality of the leaders and effective leadership, Зборникнатрудовиодтретата меѓународна научна конференција, БАС-Современите менаџески педизвици и организацискинаки, Институт за менаџментБитола, БАС – Битола.
 56. Soluncevski, M., Dimovska, K.M, (2016), Leadership in the system of protection and rescue in crisis situations,International Scientific Conference@Contemporary Concepts of Crisis Management”, CUK, Macedonija,
 57. Димовска, K.. M; (2016) Позитивнатапсихологија и развојнапсихолошкиоткапитал- фактори на организацискиот Denovinapsihologijata, Меѓународен славјански универзитет„Гаврило Романович Державин“,Свети Николе
 58. Dimovska, K. M; Mavrovski,S., Ristevski, D; (2016), The role of human resources in the age of globalization, International scientific conference Globalisationg challenges and the social‐economic, Faculty of Business and Management Sciences, Novo mesto.
 59. Кеверески, Л., Димовска, К. М., Старц, Ј. (2016), „Психологияраз-решенияконфликтов в современноморганизационномконтекста“,СборникстатейМеждународнаянаучно-практическаяконференцияГуманитарныеоснованиясоциальногопрогресса: Россияисовременность (25-27 апреля 2016 г.) , «Московскийгосударственныйуниверситетдизайнаитехнологии» .часть3 Москва
 60. Kevereski, Lj; Kotevska-Dimovska, M; Ristevski, D. (2016),Тhe influence of the emotional inteligence in protection of the mental health in conditions of a psychosocial stress,Split.
 61. Dimovska, K. M; Ristevski, D, Mavrovski, S. (2016), Transformational role of emotionally competent teachers in education, The Third International Conference “Education across Borders”Education and Research across Time and Space, University “St. Kliment Ohridski”,(1100th Death Anniversary of St. Clement of Ohrid), Faculty of Education ,
 62. Димовска, K. М., Слунчевски, М., Талевски,Н, (2016), Современи психолошки пристапи во заштита и унапредување на менталното здравје“: Зборникнанаучни трудовиод петта Меѓународна научна конференција: Меѓународен дијалог исток-запад”, Меѓународен центар за славјанска просвета, Свети Николе
 63. Димовска, K. М. (2015),Развој на клучните компетенции – темел на образованието на идните манаџери, Зборникнатрудовиодчетвртиот симпозиум “Менаџментот и современитепрактики“ сопредметенфокус “Менаџментот и вработливоста“ – Скопје: БизнисакадемијаСмилевски- БАС
 64. Solunchevski М., Dimovska, K. M., (2015), Modern approach in providing human resources in Army of Republic of Macedonia, ISPPI, Skopje,
 65. Dimovska, K.M, T. Jakupi, (2015 ). Licnostlideraiefektivnoliderstvo, Рersonality and effective leadership, Zbornik radova sa Regionalnе naučnostručna i biznis konferencija, Liderstvo i menadžment: država, preduzeće, preduzetnik, Beograd.
 66. Dimovska, K. M., Kevereski. Lj. (2015),Personality as a key concept in human resource development, XVIII International Conference “Educational Researches and School Practice” Challenges and dilemmas of professional development of teachers and leaders in education, Београд
 67. Dimovska, K. M., Solunchevski, М., (2015), Influence of personality characteristics on contemporary approaches in management of HR, ISPPI, Skopje.
 68. Kevereski,Lj., Dimovska, К. M., and Ristevski,D. (2015)Osvrtnadeskriptivnovrednovanje u RepubliciMakedoniji,Zbornikradov IV. Međunarodnaznanstvenakonferencija: Nastavaiškolazanet-generacije:Unutarnjareformanastave u osnovnojisrednjojškoli, UčiteljskogafakultetaSveučilišta u Zagrebu
 69. Димовска, K. М., Талевски, П. (2015), Емоционалната интелигенција, модератор за заштита на менталното здравје во стресни ситуации“, Зборник на трудови од Меѓународнапсихијатрискаконференција„Стрес и анксиознирастројстванизразличниживотнифази“, Охрид
 70. Dimovska, K. M.,Jakupi, T. (2015), Human capital as a strategic resource for sustainable economic development– Challenges of modern organizational science and management, The thematic focus: Chances and opportunities for sustainable economic development in Eastern Europe,Fama collegeЕconomic faculty, Prishtina,Кosovo
 71. Димовска, K. М., (2015).Развој на клучните компетенции – темел на образованието на идните манаџери, Зборник на трудови од четвртиот симпозиум “Менаџментот и современите практики” со предметен фокус “Улогата на образовните установи во создавање на одржлива вработливост”. – Скопје : Бизнис академија Смилевски ; Битола : БАС Институт за менаџмент, 2015. – 229 стр. ; 26 см
 72. Димовска, K. М. (2015), Имплементирање на образовни програми за развој на афективната компонента на надарените, Implementation of educational programs for development of the affective component for the gifted:Међунродни научни скуп – Даровити и дидактичка култура, Вршац.
 73. Димовска, K. М., Н. Талевски,Н. (2015), Психотерапевтски методи – современа алтернатива за системски развој на поединци и организации: Зборникнанаучни трудовиод петта Меѓународна научна конференција: Меѓународен дијалог исток-запад”, СветиНиколе, Меѓународен центар за славјанска просвета.
 74. Димовска, K. М., Талевски,Н. (2015), Основа за градење и менаџирање со кариерниот развој на човековите ресурси во организациите во р. Македонија,Зборникнанаучни трудовиод петта Меѓународна научна конференција: Меѓународен дијалог исток-запад”, СветиНиколе, Меѓународен центар за славјанска просвета.
 75. Димовска, K. М., Солунчевски, М. (2015), Современи пристапи во селекцијата на човечките ресурси, Contemporary approachment to the selection of human resources,Зборникнанаучни трудовиод петта Меѓународна научна конференција: Меѓународен дијалог исток-запад”, Свети Николе, Меѓународен центар за славјанска просвета.
 76. Dimovska, К. M., Kevereski, LJ., Ristevski, D.( 2015) Персоналната структура личности каоклучни концепт професионалног развоја наставника, 13 Medunarodna naucno strucna konferencija: DOBA ZNANJA, 2015 Fakultet za menadzment Sremski Karlovci
 77. Димовска, K. М.,(2014), Психолошки и социјален капитал – нова парадигма на конкурентската предност, Зборник на трудови од трета меѓународна научна конференција, БАС –Современите менаџески предизвици и организациските нуки, Институт за менаџмен тБитола, БАС – Битола.
 78. Димовска, K. М., Мавровски, С. (2014), Лидерство кое промовира креативност во училиштата, Leadership that promotes creativity in schools, Даровити и квалитет образовања, Зборник 19, Вршац,Висока скола структурних студија за васпитаче„Михајло Павлов“, Вршац, 2014
 79. Димовска, K. М. (2014), Emotional intelligence of managers in time of globalization, International scientific conference – Globalisation challenges and the socialeconomic , Faculty of Business and Management Sciences and School of Business and Management – Novo Mesto, 2014.
 80. Димовска, K. М., М.,Талевски, Н. (2014), Доминантни компетенцииво современиот менаџмент, Зборникнатрудовиодтретиотсимпозиум “Менаџментот и современитепрактики“ сопредметенфокус “Менаџментот и вработливоста“ – Скопје: БизнисакадемијаСмилевски, БАС
 81. Димовска, K. М., Мавровски, С. (2014), Психолошкиот профил на харизматичните лидери, The psychological profiles of thecharismatic leaders, Зборникнанаучни трудовиод тpета Меѓународна научна конференција: Меѓународен дијалог исток-запад”, СветиНиколе, Меѓународен центар за славјанска просвета, 2014.
 82. Димовска, K. М., Талевски, Н. (2014), Задоволен човек – оптимален капитал за општеството,Зборникнанаучни трудовиод тpета Меѓународна научна конференција: Меѓународен дијалог исток-запад”, СветиНиколе, Меѓународен центар за славјанска просвета, 2014
 83. Димовска, K. М., (2014), Развој на компетентноста на наставниците за реализација на инклузивното образование“ Меѓународнаконференција, Македонското научно друштво- „Социјална и образовнаинклузија и кохезија – Теорија, практика и перспективи“, Битола, 17, 18 октомври 2014
 84. Димовска, K. М., С. Мавровски, (2014), „Создавање, верификација и валидација на систем за безбедна работа“, Зборникнатрудовиод Втора меѓународна научна – стручна конференција,Безбедносно инженерство при работа и пожар, Битола, 17, 18Октомври, 2014.
 85. Димовска, K. М., Талевски, Н. (2014),Multidisciplinary approach to safety at work with inclusion of psychological aspects: Зборникнатрудовиод Втора меѓународна научна – стручна конференција,Безбедносно инженерство при работа и пожар, Битола, 17, 18 Октомври, 2014.
 86. Талевски, Н., Димовска, K. М., (2014), Создавање, верификација и валидација на систем за безбедна работа, Зборникнатрудовиод Втора меѓународна научна – стручна конференција,Безбедносно инженерство при работа и пожар, Битола, 17, 18Октомври, 2014.
 87. Димовска, K. М. (2014),Гешталттерапијата како процес на подигање на емоционалниот количник,Билтен бр. 3.Гешталт конгрес во Р. Македонија, „Синтеза“, Скопје,.
 88. Димовска, K. М. (2014), Улогата на психологот во организацискиот развој, (2014), Зборник на трудови од шеста конференција на психолози, Три Нова MPM, Здружение на малаи психолози на Македониј, Скопје, 2014
 89. Димовска, K. М., (2014),Развој на емоционалната интелигенција со гешталт тераписки пристап, (2014),Работилница шеста конференција на психолози, Три Нова MPM, Здружение на млади психолози на Македониј, Скопје, 2014.
 90. Димовска, K. М., Мавровски, С.,Талевски, Н. (2013), „Социјалните вештини разгледувани како човечки капитал во функција на организациската конкурентност“, Зборникнатрудовиодвтора меѓународна научна конференција, БАС -Современитеменаџескипедизвици и организацискитенаки, ИнститутзаменаџментБитола, БАС – Битола, 2013.
 91. Димовска, K. М., Мавровски, С., Талевски, Н. (2013) „Креирање и имплементирање на анти-стрес програми за безбедна работа“, Зборникнанаучни трудовиодПрва меѓународна научна – стручна конференција,Безбедносно инженерство при работа и пожар,: Меѓународен дијалог исток-запад”, СветиНиколе, Меѓународен центар за славјанска просвета, 2013.
 92. Димовска, K. М.,.,Мавровски, С., Талевски, Н. (2013), „Создавање, верификација и валидација на систем за безбедна работа“, Зборник на трудови од Прва меѓународна научна – стручна конференција,Безбедносно инженерство при работа и пожар, Битола, 04, 05 Октомври,
 93. Димовска, K. М., Мавровски, С., Талевски, Н. (2013), „Примена на логистика за квалитет на концептите за безбедна работа“, Зборник на научни трудови од Прва меѓународна научна – стручна конференција, Безбедносно инженерство при работа и пожар: Меѓународен дијалог исток-запад”, Свети Николе, Меѓународен центар за славјанска просвета,
 94. Димовска, K. М., Мавровски, С., Талевски, Н. (2013), „Методи за развивање на емоционалната интелигенција вовисоко образовните институции“ ,Зборник на трудови од Четврта Меѓународна научна конференција: Меѓународен дијалог исток-запад”, СветиНиколе.

Трудoви со импакт фактор

 1. Solunchevski,M., Dimovska, K. M., (2015) Modern management of human resources for effective and efficient functioning of the army of the republic of Macedonia,Международныйнаучно-исследовательскийжурнал, Екатеринбург, Россия, 2015, ISSN 2303-9868 Print, ISSN 2227-6017 Online, DOI:10.18454/ IRJ.2015.42.225, стр 90-96 (Impact Factor 0,24)
 2. Kevereski, Lj., Dimovska, К. M., Ristevski, D., (2016), „The influence of the emotional intelegnence in protektion of the mental health in conditions of a psyhosocial stress”, International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, Vranje, Serbia IJCRSEE, (Impact Factor, 0.12)
 3. Dimovska, К. M., Solunchevski, M. (2017), The protection and development of successful and emotional competent leaders International Journal Scientific papers Vol. 16.1, Twelfth International Scientific Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS 31.3-2.4.2017, Vrnjacka Banja, Serbia (Impact Factor1,023)

Стручни книги

 1. Професионална селекција со помош на психолошки тестови, Димовска-Котевска, М., МН Битола, 2014, (Книга -284 стр.)
 2. Емоционалната интелигенција нoва визија во лидерството, Димовска-Котевска, М., Кеверески, Љ, Графопром, Битола, 2017, (Книга -284 стр.)