Skip to main content
Лилjана Соколова
Прим. мр сц др мед Лилjана Соколова, специјалиста хигијене
КВАЛИФИКАЦИЈА: Доктор медицине, Специјалиста хигијене, Магистар техничких наука- одсек заштита животне средине, субспецијализација из хигијене исхране- Медицински факултет Београд, двосеместрална едукација из менталне хигијене развојног доба- Институт за ментално здравље Београд, докторскe студије на Медицинском факултету, област Народно здравље.
Рођена 12. фебруара 1955., Велес, Македонија, живи у Сомбору.
ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО:
1982-86- Медицински центар “Др. Радивој Симоновић” Сомбор, Кардиоваскларни диспанзер, шеф Кућне неге
1986-2009- Завод за јавно здравље Сомбор, заменик директора, помоћник директора за медицинска питања, начелник Центра за хигијену и хуману екологију
1996-1999- Средња медицинска школа, Сомбор, професор хигијене
2004-2013- Висока струковна школа- ВИСАН, стручни сарадник, касније асистент за предмете Екологија, Хигијена исхране, Комунална хигијена и Санитарна техника, предавач на последипломској настави на предметина Ваздух и Зермљиште. Коментор у преко 50 дипломских и специјалистичких радова
2009, фебруар- Западнобачки управни округ, начелница округа, положени државни испит за службенике у државној управи
2013, јуни- Завод за јавно здравље Сомбор, руковидилац одсека Саветовалиште за исхрану
2016, март- 30.09.2020. – Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера Суботица, предавач (преко 20 предмета студијских програма нутирциониста дијететичар и медицинска сестра), шеф Департмана за биомедицинске науке
Чланица у преко 20 стручних и научних друштава као и удружења грађана. Бави се научноистраживачким радом и учесник је у неколико истраживачких развојних пројеката. Аутор је и коатор приручника и поглавља у научним књигама и годишњим календарима, уредница Зборника радова и Монографија, чланица Научно оргнизационих одбора и рецензент радова бројних домаћих и међународних научних конференција, саветовања, симпозијума и конгреса. Чланица Светске Ротари организације, председница Удружења Македонаца Западнобачког округа, Србија и чланица Асоцијације жена за мир у Балканским земљама под покровитељством УНЕСКа, од 2019. генерални секретар Асоцијације жена Србије.
Аутор је и коаутор преко 120 стручних и научних радова у домаћим, међународним и часописима са научне листе:
1. G. Belojević, L.Sokolova, I. Banjari, B. Gligorova, M. Stojanović, D. Stojanović, Body Mass Index and The Literacy on Obesity in relation to Media following-A Cross-sectionaly Study, Iranian Journal of Public Health 2018, 47(8):1166-1171
2. L. Sokolova and R. Igić, Conjflict of interest in medical journals, Aust Prescr 2015, 38:79-80.
3. L. Sokolova Đokić, S. Milošević, R. Škrbić, R. Salabat, G. Voronov, R. Igić, Pulse carboxyhemoglobin- oximetry and cigarette smoking, Journal of BUON 2011, 16:170-173.
4. L. Sokolova Đokić, S. Žižić- Borjanović, R. Igić, Cigarette smoking in Serbia. impact of the 78- Day NATO bombing campaign, Greece, Journal of BUON 2008, 13:285-289.
5. L. Sokolova, H. Požar, N.Sabo Čamprag, Nutrutional and Health Status of Geriatric Center users, challenge for The Catering, XIV International Scientific Conference on Service Sector INSCOSES 2020, Faculty of Tourism and Hospitality Ohrid, Mаkedonija, 2020,
6. L. Sokolova, D. Simić, V. Bunčić, S. Stojkov, Relationships of The Body Mass Index and The relaxion model of Young people, Second International Conress of Hygiene and Preventive Medicine “Challenges and Public Health Interventions”, Novi Sad, 2019, Abstract Book: 78
7. L. Sokolova, I. Katančić, D. Živanović, N. Đokić, Participation of alternative modes of nutrition among Zpung soccer players in Subotica, Second International Conress of Hygiene and Preventive Medicine “Challenges and Public Health Interventions”, Novi Sad, 2019, Abstract Book:100
8. L. Sokolova, S. Šumonja, D. Simić, N. Đokić, Diet and Participation of Fооd Animal Origin in Studnet,s Nutrition, XIV International Scientific Conference on Services Sector INSCOSES, Ohrid, Makedonija, 14-15 september 2018, HORISONS International Scientific Journal, Series A-Social Scienses and Humanities: 55
9. L. Sokolova, D. Simić, S. Šumonja, N. Jakovljević, Smoking, Socio-emotional caracteristics and Nutrition of The studnet population in Subotica, 10th International Interdisciplinary Scientific Conference “Horizins” 2018, Subotica, Srbija 2018, Book of abstracts: 366-376
10. L. Sokolova, K. Berenji, Ž. Prijić, Eating habits-Fast Food and Body Mass Index, XIII International Scientific Conference on Services Sector INSCOSES, Ohrid, Makedonija 06-07 October 2016, HORISONS International Scientific Journal, Series A-Social Scienses and Humanities:465-476.
11. L. Sokolova, K. Berenji, N. Đokić, Early diet education, guarantee of Obesity prevention, Third International Conference – Education cross Borders, Educ ation and Reesearch across Time and Space, University “St. Kliment Ohridski”, Bitola, Macedonia 2016, Book of abstracts: 43-44.
12. L. Sokolova, K. Berenji, Ž. Prijić, N. Đokić, Magnesium in The diet of Adolescens, 50th Days of Preventive Medicine- International Congress, Niš,. Serbia 2016, Book of abstracts: 64.
13. L.Sokolova, M. Jovičić, N. Đokić, R. Jovičić, Užina u boji – Novi koncept ishrane učenika, Međunarodna interdisciplinarna stručno-naučna konferencija „9Horizonti“, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, Subotica 2016, Zbornik radova: 344-349.
14. L.Sokolova, Ž. Prijić, N. Đokić, N. Srtavretovič, Arsen u našim vodama za piće i maligne bolesti, Međunarodna interdisciplinarna stručno-naučna konferencija „9Horizonti“, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, Subotica 2016, Zbornik radova: 374-380.
15. L. Sokolova, K. Berenji, Ž. Prijić, N. Đokić, The place the Mass Media in Prevention of obesit, XXIV „Ecological Truth“ Eco-ist ´16, Bor, Serbia 2016, Proceedings: 835- 839.