Skip to main content

Ана Петреска

 

Доц.д-р Ана Петреска

Име и презиме: Ана Петреска

Датум на раѓање: 18.09.1991 год.

Место на живеење: ул. “Народен фронт” бр.3/3-19, Скопје

Телефонски број: 071/ 973362; 078/245484

Е-mail адреса : ana_petreska@live.com

Образование:

– СУГС” Раде Јовчевски – Корчагин” (природно-математичка насока) 2006-2010

– Дипломиран логопед – Медицински факултет на УКИМ “Кирил и Методиј”, Скопје (2013)

– Магистер по специјална едукација и рехабилитација на Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет на УКИМ “Кирил и Методиј” , Скопје (2016)

– Завршен десетмесечен приправнички стаж при Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас, Скопје (2013)

– Работно искуство: Вработена од 2014 година во Издавачка куќа “Феникс”, Скопје, на работно место Уредник.

– Добитник е на наградата Феникс на Општина Центар во 2016 и 2018 година за реализација на проекти за лицата со посебни потреби.

Објавени книги:

– Рехабилитација кај пациенти по мозочен удар (2013)

– Аутизам (2014)

– Чекор по чекор до правилен говор (2018)

– Вработувањето на лицата со посебни потреби во Република Македонија (2018)

– Како до правилно, брзо и лесно учење низ игра (2018)

Стручни семинари:

– Конференција на тема “Влијанието на пореметувањата во исхраната кај децата со аутизам” (2013)

– Учество во повеќе радио-телевизиски контактни емисии од областа на логопедијата

Работилници:

– Чекор по чекор до правилен говор

– Како до правилно, брзо и лесно учење низ игра

– Како да им помогнеме на децата со аутизам

Научни конференции:

– Врање

– Алексинац (Сокобања)

– Битола

Лиценци:

– Лиценца за здравствен работник од Министерство за труд и социјална политика на РМ (2014);

– Сертификат од “Логомедика” (Белград) за користење логопедски инструменти (логопедски сонди и логофон) (2017)

Стручни знаења и активности:

Познавање на КСАФА (систем на протоколи за развој на говорот кај деца од најрана возраст), практични искуства во ПЕЏ (специфичен метод при работа со деца кои имаат аутизам за подобрување на говорно-јазичниот развој), практични искуства во примена на методот АБА (во доменот на дефектолошката работа со деца кои имаат нарушен психомоторен развој).

д-р Ана Петреска докторираше по Македонистика на Филолошкиот факултет – Скопје, кај менторот проф.д-р Кристина Николовска, а сега е доцент на Интернационалниот универзитет Еуропа Прима во Скопје.