Skip to main content

ШТО Е ИНКЛУЗИЈА

 

Зборот инклузија значи вклучување, опфаќање, односно вклучување на децата со посебни потреби во редовниот предучилишен и училишен систем и прифаќање на нивната различност, така што сите од тоа да имаат полза.