Skip to main content

ПРОБЛЕМИ И ПОТЕШКОТИИ ВО УЧИЛИШТАТА

  1. Предрасуди и отпор на вработените
  2. Неподготвеност и незнаење за работа со учениците со посебни потреби
  3. Немотивираност за работат со учениците со посебни потреби
  4. Нерасполагање со повеќе информации за учениците со посебни потреби
  5. Проблем на компетенции за работа со учениците со посебни потреби
  6. Дилеми во врска со оценувањето според Индивидуалниот образовен план (ИОП)
  7. Страв дека на учениците нема да им биде дадена адекватна поддршка
  8. Недоволна примена на досегашните стекнати знаења за инклузивното образование
  9. Надминување на проблемите со стручно усовршување и доследна примена на законите за воведување на инклузијата
  10. Запознавање на вработените со примерите на добра пракса во училиштата и надвор од нив