Skip to main content

ПОЗИТИВНИ ПРИМЕРИ ОД УЧИЛИШНАТА ПРАКСА (4)

 

З.П. е ученик во шесто одделение. Има проблеми со видот, затоа му е потребно повеќе време за да ги заврши определените активности.

Наставничката секогаш работи и индивидуално со З.П., односно му ги приспособува методите и времето за работа.

На ученикот З.П. повеќе му одговара усмено да одговара, отколку да пишува, бидејќи тоа го прави бавно и нечитко.

Писмените задачи за него се со заокружување, дополнување и поврзување, а не од отворен тип и со пишување.