Skip to main content

НАЈГОЛЕМИ ПОТЕШКОТИИ ПРИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ИНКЛУЗИЈАТА

 

  1. Големиот број ученици во одделението
  2. Недоволната обученост и нестручноста на наставниците поради неблаговремената и недоволна едукација
  3. Немотивираноста и предрасудите на наставниците
  4. Недостигот од поддршка на стручни лица кои би можеле да помогнат во реализацијата на инклузивната настава
  5. Недостигот од технички средства, дидактички материјали, литература и информации за учениците со посебни потреби
  6. Непостоењето соработка или недоволната соработка со родителите