Skip to main content

НАДМИНУВАЊЕ НА ПОСТОЕЧКИТЕ ПРОБЛЕМИ ВО УЧИЛИШТАТА

 

  1. Намалување на бројот на учениците во одделението
  2. Обезбедување финансиски и технички услови за реализација на инклузивното образование
  3. Вклучување стручни лица за работа во инклузивната настава и адекватна и сеопфатна обука на наставниците
  4. Подобра и поефикасна соработка со родителите