Skip to main content

ИНКЛУЗИЈАТА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО

 

Инклузијата во образованието подразбира да се промени и прилагоди образовниот систем според карактеристиките на децата.

Образовните програми треба да бидат адаптирани според индивидуалните капацитети и потреби на децата.

Децата со посебни потреби треба да бидат интегрален дел на групите, почитувани и прифатени.

Децата се со различни специфични потреби.