Skip to main content

ИЗРАБОТКА НА ИНДИВИДУАЛНИОТ ОБРАЗОВЕН ПЛАН (ИОП)

  1. Овој план се изработува за учениците на кои им е потребна дополнителна поддршка во образованието
  2. Образовно-воспитната установа ги отстранува физичките, но и комуникациски бариери
  3. Целта на индивидуалниот образовен план е постигнување оптимално вклучување во редовниот образовно-воспитен процес
  4. Осамостојување во колективот на врсниците
  5. Учениците со исклучителни способности, исто така, имаат право на индивидуален образовен план