Skip to main content

Е – ИНКЛУЗИЈА

 

 

Знаењата и искуствата за инклузијата треба и мора да бидат, исто така, подеднакво достапни за сите.

За таа цел, и онлајн комуникацијата, односно интернетот, фејсбук страниците и зум платформата се чекор напред во образовната и социјалната инклузија.

Електронските можности се најразновидни и неисцрпни, па тие се веќе своина, моќ и пракса на се поголем број приврзаници и корисници.