Skip to main content

ДЕЦАТА СО ПОТЕШКОТИИ ПРИ ЧИТАЊЕТО И ПИШУВАЊЕТО

 

Најпрвин побавно го усвојуваат почетното читање и пишување, а потоа имаат проблеми и со разбирањето и смислата на прочитаното, односно со поврзувањето на прочитаното со сопственото искуство.

Затоа, треба да се користат повеќе видни, слушни и тактилни стимуланси при обработката на новите содржини.

Треба да им се даде предност на усмените облици во подучувањето и проверувањето на знаењето.

Да се користат конкретни примери, слики и експерименти поврзани со животната средина.

Задачите да се поделат во повеќе фази.

Да се избегнува ученикот да се ангажира гласно да чита или да пишува на табла пред целото одделение, освен ако детето самото не изрази желба за тоа.