Skip to main content

ДЕЦАТА СО ПОТЕШКОТИИ ВО ГОВОРОТ И ЈАЗИКОТ

 

 

Овие потешкотии предизвикуваат тешкотии и на социјален и на емоционален план.

Затоа, битно е да се посвети внимание на способноста ученикот да ги разликува битните и небитните факти и идеи.

Потоа правилно да ги употребува именките, заменките, глаголите, придавките и прилозите.

Ученикот треба да ги користи изразите за големина, количество, простор и време.

На ученикот треба да му се даваат кратки, прецизни и доволно јасни инструкции.

Притоа, треба да се практикува и применува директното обраќање.

Задачите и постапките може и треба да се расчленат (поделат) на помали задачи и чекори.

Неопходно е поголемо трпение, настојување и труд при комуникацијата, додека не се уверите дека добро ве слушнале и разбрале.