Skip to main content

Воспитувањето и образованието на деца со посебни потреби

 

 

Мото: Помогни на мајка за да помогне

Цели: Заштита на мајка на дете – личност со пречки во природен развој

Задачи: Како

 

Апстракт: За да се помогне на деца-личности со природни пречки ставени во едно цело-посебни потреби – потребна е првична класификација, категоризација според  пречката.

Принципи и методи на работење.

Заштита на Мајката, која во  добра соработка се прави размена на знаења.

Заштита на и унапредување на установите.

Особености.

Клучни зборови: пречка, категоризација, едукација, мајчина љубов

 

ВОВЕД

Почитувани, запишаноста од Сократ до денес, тридецениско видување, анализирање.

Вистината не треба да боли. Да ја согледаме и прифатиме. Ке посочам неколку предлози.

Името посебни потреби е една целина.

Потребна е аналитичка  квалификација и категоризација според видот на пречката.

Методи и принципи во образовното едуцирање или преоспособување за живеење.

Заштита на Мајката на деца со пречки во развојот.

Размена на знаења во релација: Мајка—Едукатор—Дете, Едукатор—Мајка—Дете,

Дете—Мајка—едукатор , Дете—Едукатор—Мајка.

Заштита  и унапредување на едукативните установи според категории.

Заштита и унапредување на установи за возрасни деца-личности со пречки во природниот развој, над дваесет и пет (25) години.

Со оглед дека содржината со големо внимание и трпеливост ќе се разгледа и анализира, ќе се донесе правилна одлука.

 

СОДРЖИНА

 

Аналитичко видување со директно учество во настаните, во границите на нашата национална економија.

Природата не создала како единство на: коскениот, мускулатурниот  и нервниот систем. Во тоа единство како главен организатор и двигател на работењето е нервниот систем.

Квалитетот се определува со коефициентот  на интелигенција.

Природата создала нормала на развој, која се смета како 100 (сто), носе случува да создаде и над нормалата, односно – надпросечно.

Под нормалата – подпросечно, во овој случај се појавува пречка во развојот. Тоа е состојба која треба да ја прифатиме.

Во пречки  на психичкиот природен развој , во зависност од степенот на пречката се појавуваат три групи и тоа: лесна, умерена  и  тешка.

Во овие групи има и подгрупи  согледани преку коефециентот на интелигенција.

 

Категории на пречки:

 

Пречки во психичкиот природен развој , Пречки во телесниот развој,

Пречки во видот ,  Пречки во слухот ,  Пречки во говорот , Комбинирани пречки,  Аутизам.

Сите овие групи според степенот на пречката имаат подгрупи.

Во категоризацијата треба да се земе предвид  и  приодот кога е настаната пречката:

Пренатален, Натален и Поснатален и во која развојна фаза .

За ова говорат: А. Адлер, З.Фројд и други автори.

 

МЕТОДИ  И  ПРИНЦИПИ

Во образованието , прифаќањето , едукацијата , реедукацијата и професионалната  ориентација на децата-личности со природни пречки во развојот потребни се методи и принципи за кои говори  А. Ј. Коменски во ,,Голема Дидактика,,.

Јас предлагам 12 (дванаесет) методи и принципи, објавени во докторската теза од д-р Ванѓа Радевска: ,,Особености на мисловни операции кај мали школски деца со ментален дебил, ,,Букурешки универзитет,,  – Букурешт, Република Романија, 19.12.2005 година.

 

МЕТОДИ                                                                               ПРИНЦИПИ

 

1-Мајчина љубов                                                               1-Научност

2-Просто и природно набљудување                            2-Апстрактност

3-Биографска                                                                      3-Активност и развој

4-Историска                                                                         4-Систематичност и

сукцесивност

5-Систематско набљудување                                          5-Рационалност

6-Разговор                                                                            6-Економичност

7-Анкетирање                                                                      7-Анализа

8-Интервју                                                                             8-Синтеза

9-Експериментирање                                                         9-Дедукција

10-Лично видување                                                          10-Индукција

11-Автобиографска                                                            11-Индивидуалност (1х1)

12-Тестови                                                                           12-Хетерогена анализа

 

 

 

 

Заштита на Мајката на децата-личности со пречки во психичкиот природен развој

Ја почитувам запишаноста на многу стручни лица, теоритичари, практичари, но го почитувам и знаењето на Мајката, која го создава со грижата кон своето дете-личност  со пречки во развојот. Додека стручното лице го согледува однесувањето на децата-личности во едукативна просторија, Мајката го согледува дома, на улица и во секој структурален општествен елемент, во секаква состојба во сите развојни фази и периоди, затоа е неопходна размена во дијалектичко единство.

Може да кажам дека Мајката е прва на удар и е виновна за се. Во почетните развојни фази ги пребродува полесно, но што се случува понатаму? Како биолошките развојни фази се движат , психичкиот развој заостанува или е на исто ниво – се појавува двојност во генерацијата.

Детето-личност со пречка не може да го следи програмот и кај него се појавува развој на негативни особености. Во спротивност кај детето без пречка, го имитира, тој не знае а има преодна оценка, а јас зошто многу учам, добива негативност. Се чувствува дискриминиран и назадува.

Во повисоките развојни фази, Мајката на детето-личност е навредувана, омаловажувана, дискриминирана, отфрлувана, со хендикеп на раце. Не е прифатена од ниеден структурален елемент и мора да трпи се.

Кога би била законски заштитена таа знае најдобро како да го заштити детето –личност. Можеби е тешко и неприфатливо, но вистинито е. Во анализите на овие семејства може да кажам дека многу мал број вистински се прифатени.

Заштита и унапредување на едукативните установи и учители според видот и степенот на пречката. Со квалификацијата, категоризацијата на пречката, потребни се добро усовршени, соодветни установи со посебно едуцирани учители.

Едукаторот-учител треба да го сака детето како Мајката, за детето да го прифати како Мајка, таму е успехот. Може да кажам дека во Македонија има едукатори-учители со работни способности на светско ниво, но многу од нив немаат услови на работење. Едукаторот-учител, оспособен за работа со тие личности мора да работи во било кои услови, според нивните можности. Кога би бил заштитен и со овозможени услови, би бил задоволен и подобро би работел.

Релации на движење: Родител-дете-едукатор, Родител-едукатор—дете,

Дете—родител-едукатор, Дете—едукатор –родител.

-Заштита и усовршување на установи за реедукација и згрижување на деца-личности со пречки, според видот и степенот на пречката над 25 години.

Кај децата-личности со пречки во психичкиот природен развој во зависност од степенот на пречката, умерена и тешка ратардација, се појавуваат негативните особености. Уназадување на развојот. Им треба посебно згрижување и работење според можностите и способностите за да се отстранат негативните особености.

Потребно е оспособување на стручен кадар и да се обезбедат услови за работа. Установи за згрижување по смртта на родителите. Тие личности со коефициент на интелигенција до 36 не се самостојни, им е потребна придружба. Кога се во семејство за него се грижи Мајката. Кога би имало згрижувача установа – би било поинаку.

Човекот е единство на природата од: коскен, мускулатурен и нервен систем, каде како главен раководител и двигател е нервниот систем, кој работи според  природата – создавач.

Рецепторното примање на информациите кои доаѓаат до централниот нервен систем-мозокот, каде се прават мисловни операции (се обработуваат) и ги експонира (дава повратни информации) преку однесувањето. Значи, како предмет на Психологијата може да се каже дека е однесувањето  на човекот –личност. Какви информации прима, такви мисловни операции прави , таков одговор дава, т.е. се однесува. Се појавуваат особености на мисловни операции. На оваа поле работеле: Пијеже, Виготски, Марија Монтесори и други.

Обработувајки 31 особеност  јас ги делам на позитивни и негативни.

Како негативни ги земам: стравот, мрзата, омразата и агресијата.

 

 

 

 

ОСОБЕНОСТИ

1-Мајчина љубов                                                         21-Фантазија                                            

2-Перцепција                                                                22-Став                                                     

3-Претстава                                                                     23-Омраза                                                  

4-Мотивација                                                                24-Задржување-бришење                                                                                                       

5-Мечтаење                                                                   25-Агресија                                                                                     

6-Емоции                                                                        26-Креативност                                                                             

7-Говор                                                                            27-Учење                                                                                                              

8-Внимание                                                                    28-Карактер                                                                                  

9-Меморија                                                                    29-Интелигенција-човечност                                                                                                                                                       

10-Волја                                                                           30-Личност         

11-Способност                                                                31-Живеење

12-Темперамент

13-Концентрираност

14-Страв

15-Комуникација

16-Мрза

17-Навика

18-Знаење

19-Можност

20-Прифаќање    

Работејки со Мајчина љубов како метод, подоцна ми прерасна во особеност и и го дадов првото место во редоследот.

Редоследот на особеностите не е случајност, наредени се онака како тече развојот. Кога се појавуваат негативните,  дадени се позитивни кои се лек.

На крајот секој го живее животот онака како ќе си избере, кои особености ќе задржи да ги развие.

 

ЗАКЛУЧОК

Да ја согледаме вистината, од една страна е позитивна, а од друга е негативна.

Лесно е да се кажат позитивните, но негативните сите не ги сакаме, а и ги прикриваме. Лесно е од надвор гледано, но кога ќе навлезеш внатре во длабочината на особеностите, во сите општествени структурални елементи, како што се:

Мајка, Татко, Родители, Семејство, Фамилија, средина, национална економија и цело општество, тогаш ја согледуваме и негативноста.

Затоа, да посветиме внимание кон заштитата, прифаќањето, едукацијата, реедукацијата на тие личности, класификацијата, категоризацијата, усовршувањето, заштитата на Мајката, на едукаторите-учители.

И тие луѓе се дело на природата.

Реално да се пристапи, да се отстранат негативностите.

 

 

Д-р Ванѓа Н. Радевска