Skip to main content

      Детска литература

Детската литература има значајно место и улога во организираниот и институционализиран процес на воспитание и образование.

Љубовта кон читањето од најраната возраст е од огромно значење за учениците. Читачката љубов помага во севкупниот развој кај децата и тоа на: социјален, емоционален, когнитивен и творечки план.

Литературните списанија за деца во исто време обезбедуваат интерактивност со понудените активности и задачи со што исполнуваат уште едно барање: активност, индивидуализација и диференцијација во воспитно-образовниот процес.

Списанијата за деца со својата содржина, преку текстовите и илустрациите се значаен медиум во воспитно-образовниот процес затоа што децата: стекнуваат нови сознанија, го развиваат критичкото мислење, ги буди естетски чувства и доживувања, создаваат, креираат и творат , комуницираат, го богатат речникот, го развиваат говорот и културата на изразување, придонесуват за развој на емоционалната интелигенција.

Ученикот е извор од мноштво креативно- творечки и книжевни способности, но битен елемент е иницирањето на децата да создадатат свои дела.

Во тој контекст мотивираноста, насоките и поддршката на наставникот и училиштето се важни за да се развие љубов и да се поттикнат идеи за создавање на сопствено училишно списание и учениците да се стават во улога на автори, креативци, творци- создатели на трудови.

За таа цел учителот е тој кој ќе мора сета своја просветителска дејност и способност да ја стави во служба на детското творештво.

Години наназад во овој дух работаат и создаваат  свое училишно списание:
,, Сонце,,  учениците од III-те, IV-те и V-те одделенија од училиштето,, Братство- Миѓени- Тетово.

Вознесот и успехот е взаемен со излегувањето на списанието и дистрибуирање до нивните другарчиња во училиштето.

Креативноста на списание е од самите ученици. Поделено по рубрики: Учење, Помнење, Размисли и Реши, Занимливости, Интервју со наставници од училиштето, Предлози и Забелешки.

За  издавање и средување и на училишното списание се грижат: учениците,  наставниот кадар, родителите и училиштето.

Тромесечното списание секогаш е пропратено со промоција на истото. На чија што манифестација се поканети и гости од општината, месната заедница, други училишта и значајни личности од уметноста.

Радоста кај децата е огромна,  затоа што се чувствува дека создале труд по кои ќе се помнат. Ваквите активности учениците ги прави да добијат сигурност,  решителност и да се развива сестраноста.

Многу од учениците се издвојуваат по својата надареност и во одредена рубрика се себе наоѓаат и завземаат главна улога.

Призорот на создавање на содржини за списанието е ,,ОДА НА РАДОСТ,, што секој треба сам да ја доживее.

Училишното списание го делат самите ученици, чин кои исто така прави длабки кај секого во воспитно- образовниот процес.

Учениците чии имиња се споменети во списанието се позитивни примери од кои произлегува и желбата кај учениците да се биде како своето другарче.

Оттаму оваа негувана дарба нашето училиште го искажува на многу општински, регионални и државни натпревари по: Математика, Природни Науки, Литературни, Ликовни конкурси и Музички фестивали.

,,Сонце,, не прави во мислите да изобилува ведрина со надеж дека ќе дочекаме уште многу негови зданија.

Славица Дабевска Ќировска

наставник од Тетово