Skip to main content

Научен собир

 

ВОСПИТУВАЊЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО НА ДЕЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ – МОЖНОСТИ, ПРОГРАМИ И ПЕРСПЕКТИВИ

 

 

Скопје, 11.1.2021 година

 

 

Назив на научниот собир: Воспитувањето и образованието на децата со посебни потреби – можности, програми и перспективи

 

Краток приказ на тематиката на научниот собир: Со оглед на тоа дека лицата со посебни потреби, а во обвој случај – децата со посебни потреби се најчувствителна и најранлива категорија, мошне е битно ниовното воспитување и образование и тоа уште од најран период. За таа цел, потребна е и неопходна подстојана грижа и едукација за нив, која им ја пружаат воспитно-образовните установи, т.е. детските градинки и училиштата.

Со добра и осмислена воспитно-образовна стратегија и програма, децата се учат да читаат и пишуваат, но и се социјализираат и осамостојуваат.

На научниот собир на тема: Воспитувањето и образованието на децата со посебни потреби – можности, програми и перспективи, најпрвин ќе стане збор како да се остручнат лицата кои што работат со децата со посебни потреби, а тоа се воспитувачите и наставниците.

Потоа, ќе се разговара и за самата прилагодена програма за воспитување и образование на децата со посебни потреби, која е полесна, поедноставна, поразбирлива, покомпаративна и поилустративна.   

На крајот од собирот, ќе бидат сумирани сите искажувања во вид на заклучоци, кои ќе најдат теоретска, но и практична примена.

 

Кратко образложение за потребата за одржување на научниот собир:

 

Овој научен собир не само што е специфичен според својата тема и цел, туку одамна недостасува во нашава средина една ваква стручна и научна трибина и дебата.

На научниот собир ќе бидат презентирани искуствата и практиките од странство, но и согледувањата и размислувањата од страна на домашните воспитувачи, наставници и теоретичари.

Педагози, социолози, па и филозофи, ќе ги елаборираат своите видувања за воспитувањето и образованието на децата со посебни потреби, со акцент на можностите, програмите и перспективите на тој план.

По завршувањето на научниот собир, научните соопштенија (рефератите) ќе бидат публикувани во посебен тематски зборник, а на самиот научен собир се очекува да се развие богата, разновидна, повеќеслојна, компетентна и содржајна дискусија.

Бенефитот од овој научен собир е и за теоретичарите и за практичарите и резултатите ќе се очекуваат во континуитет во еден подолг период.