Skip to main content

Проект: Литература за деца и млади

Програмски борд: проф.д-р Христо Петрески, претседател; членови: проф.д-р Мито Спасевски, проф.д-р Кристина Николовска, доц.м-р Трајче Кацаров, проф.д-р Васил Тоциновски, проф.д-р Елизабета Бандиловска, проф.д-р Виолета Димова; проф.д-р Виолета Мартиновска,  проф.д-р Стана Смиљковиќ

 

Проект: Лица со посебни потреби

Програмски борд: м-р Ана Петреска, претседател; членови: проф.д-р Кирил Темков, проф.д-р Благица Петковска, проф.д-р Мишо Нетков, проф.д-р Илија Ацески, проф.д-р Ванѓа Радевска, проф.д-р Мишел Павловски, доц.м-р Гоце Ристовски, проф.д-р Милутин Ѓуричковиќ