Skip to main content
На научниот собир ќе присуствуваат и учествуваат истакнати научници и стручњаци од регионов, чии што трудови потоа ќе бидат објавени во заедничка книга – Збoрник.
Институтот за наука, алтернатива, култура и уметност – Скопје како организатор на собирот на овој начин прави сериозен чекор и исчекор во критичко-есеистичкото, односно научното и стручното сондирање, детектирање и приопштување.