Skip to main content
Работилницата за Предучилишното воспитување под раководство на проф. д-р Кирил Темков со воспитувачите од предучилишните установи ги потенцираше значењето и улогата на детските градинки.
Како омилено и битно место градинките се првата алка во воспитно-образовниот синџир. Воспитувачите и родителите ја имаат основната и пресудната улога.
Во зависност од подготовките, стручноста, компетенциите, нивото и потенцијалите – децата стануваат ученици и го продолжуваат воспитанието и образованието.