Skip to main content

Институтот за наука, алтернатива, култура и уметност – Скопје во 2019 година ги реализираше двата научни собира:

  • Инклузија на учениците со посебни потреби во наставно – образовниот процес.
  • Лектирата во основното и средното образование – иновативен пристап, состојби и перспективи.